نویسنده = �������������� ����������
نقد و بررسی تصحیحات پیشین دیوان انوری

دوره 14، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 355-372

الیاس نورایی؛ محمدامین احمدپور


تحقیق در اشعار پراکندۀ ابوالمعالی نحاس رازی

دوره 13، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 313-327

الیاس نورایی؛ سهیل یاری گُل‌درّه