نویسنده = سهیل یاری گُل‌درّه
تعداد مقالات: 3
1. معرّفی و بررسی تفسیر ثمانیۀ خواجه‌ محمّد پارسا و نکاتی دربارۀ حیات و آثار وی

دوره 18، شماره 67، پاییز و زمستان 1399، صفحه 199-221

سهیل یاری گلدره؛ محمّدابراهیم مالمیر


2. نقد و بررسی کتاب «شاعران بی‌دیوان» و پیشنهاد تألیف تکمله‌ای بر آن

دوره 14، شماره 59، پاییز و زمستان 1395، صفحه 75-95

موسی پرنیان؛ سهیل یاری گُل‌درّه


3. تحقیق در اشعار پراکندۀ ابوالمعالی نحاس رازی

دوره 13، شماره 56، بهار و تابستان 1394، صفحه 313-327

الیاس نورایی؛ سهیل یاری گُل‌درّه