نویسنده = �������� ������������������� ��������
معرّفی و بررسی تفسیر ثمانیۀ خواجه‌ محمّد پارسا و نکاتی دربارۀ حیات و آثار وی

دوره 18، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 199-221

سهیل یاری گلدره؛ محمّدابراهیم مالمیر


نقد و بررسی کتاب «شاعران بی‌دیوان» و پیشنهاد تألیف تکمله‌ای بر آن

دوره 14، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 75-95

موسی پرنیان؛ سهیل یاری گُل‌درّه


تحقیق در اشعار پراکندۀ ابوالمعالی نحاس رازی

دوره 13، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 313-327

الیاس نورایی؛ سهیل یاری گُل‌درّه