نویسنده = احسان رئیسی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی انتقادی روش تصحیح خوان اخوان ناصرخسرو

دوره 14، شماره 59، پاییز و زمستان 1395، صفحه 249-269

احسان رئیسی


2. ضرورت تصحیح مجدد مجموعه رسائل عزیزبن محمد نسفی

دوره 13، شماره 57، بهار و تابستان 1395، صفحه 325-345

احسان رئیسی