نویسنده = عباس بگ‌جانی
تعداد مقالات: 3
1. نسخه‌ای معتبر از دیوان سیدحسن غزنوی

دوره 13، شماره 57، بهار و تابستان 1395، صفحه 51-71

عباس بگ‌جانی


2. قوسی شوشتری، ادیب گمنام دورۀ صفوی

دوره 12، شماره 54، بهار و تابستان 1393، صفحه 37-58

عباس بگ‌جانی


3. قصیده‌ای از سید حسن غزنوی در دیوان سنایی

دوره 11، شماره 52، بهار و تابستان 1392، صفحه 161-189

محمود عابدی؛ عباس بگ‌جانی