نویسنده = سارا سعیدی
تعداد مقالات: 2
2. بررسی انتقادی تصحیح کتاب «احوال و اخبار برمکیان»

دوره 13، شماره 56، بهار و تابستان 1394، صفحه 167-183

سارا سعیدی