نویسنده = ����������������������� ��������
نقدی بر احادیث و قصص مثنوی (تأثیر فرهنگ و ادب ایران قبل از اسلام در مثنوی)

دوره 13، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 141-166

وحید سبزیان‌پور؛ صدیقه رضایی؛ سمیره خسروی