نویسنده = حبیب‌الله عظیمی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی انواع جعل و تزویر در نسخه‌های خطی با استناد به نمونه‌هایی از آن

دوره 13، شماره 56، بهار و تابستان 1394، صفحه 265-291

حبیب‌الله عظیمی؛ هلیا هاشمی اصل


2. بررسی تحلیلی مکتب هنری شیراز با استناد به آرایه‌های نسخ خطی

دوره 11، شماره 52، بهار و تابستان 1392، صفحه 191-238

حبیب‌الله عظیمی