نویسنده = ��������������������� ������������
عضد یزدی و دیوان نویافتۀ او

دوره 12، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 25-48

حسین بهزادی اندوهجردی؛ علیرضا قوجه‌زاده