نویسنده = خلیل کهریزی
تعداد مقالات: 1
1. آرش کمانگیر در مقدمۀ قدیم شاهنامه

دوره 12، شماره 54، بهار و تابستان 1393، صفحه 201-214

غلامرضا سالمیان؛ خلیل کهریزی