نویسنده = محمود عابدی
ملاحظاتی دربارۀ تحفۀ الملوک و تصحیح مجدّد آن

دوره 16، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 51-74

محمود عابدی


حسام‌الدین خویی و نوآوری در قسمیّات

دوره 15، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 49-72

محمود عابدی؛ الوند بهاری


کلمات ترکی (ترکی مغولی و عثمانی) در غزلیّات مولوی

دوره 15، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 11-30

محمود عابدی؛ بدریه قوامی


کلمات ترکی ‌ـ ‌مغولی در کلیات شمس

دوره 12، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 231-259

محمود عابدی؛ محمد شادروی منش؛ بدریه قوامی


قصیده‌ای از سید حسن غزنوی در دیوان سنایی

دوره 11، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 161-189

محمود عابدی؛ عباس بگ‌جانی


کتاب ارشاد عبداللّه قلانسی و نکاتی دربارۀ آن

دوره 10، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 153-177

محمود عابدی