نویسنده = �������������� ����������
دیوان فطرت مشهدی

دوره 11، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 179-200

مجتبی طاووسی