نویسنده = وحید عیدگاه طرقبه‌ای
تعداد مقالات: 1
1. تصحیح چند بیت از سفینۀ شمس حاجی

دوره 11، شماره 53، پاییز و زمستان 1392، صفحه 263-281

وحید عیدگاه طرقبه‌ای