نویسنده = محمود ندیمی هرندی
بررسی معانی و شواهد واژۀ «کنیسه» در متون فارسی و عربی

دوره 16، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 209-222

محمود ندیمی هرندی؛ تهمینه عطائی کچوئی


تصحیح چند خطا در آثار چاپی سنایی غزنوی

دوره 15، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 101-116

محمود ندیمی هرندی؛ تهمینه عطائی کچوئی