نویسنده = ���������� �������� ����������
معرفی، بررسی و تحلیل تذکرۀ تحفۀ سامی

دوره 10، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 43-77

فاطمه توکلی فرد