نویسنده = محمدصادق میرزاابوالقاسمی
تعداد مقالات: 2
1. نقش حَجَر: سواد سنگ وقف‌نامۀ بقعۀ شاهچراغ(ع)

دوره 17، شماره 65، پاییز و زمستان 1398، صفحه 9-32

محمدصادق میرزاابوالقاسمی


2. مثنوی لیلی و مجنون مکتبی شیرازی نسخۀ خطی شمارۀ 10379، کتابخانۀ آیت‌اللّه مرعشی نجفی

دوره 10، شماره 51، پاییز و زمستان 1391، صفحه 121-135

فرزانه فاتح؛ محمد صادق میرزا ابوالقاسمی