نویسنده = ���������� ������ ��������
جامعه‌نگاری روستایی در منابع تاریخی عصر صفویه

دوره 15، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 105-128

سید سعید میر محمد صادق؛ عطا الله حسنی