نویسنده = امین مجلّی زاده
تعداد مقالات: 1
1. نقد و بررسی چاپ التذکرة فی علم البزدرة

دوره 15، شماره 60، بهار و تابستان 1396، صفحه 243-263

امین مجلّی زاده؛ مهدی سلمانی