نویسنده = �������������� �������������� ��������
سراج‌الدّین بلخی و ابیات نویافتۀ او در سه سفینۀ هم‌تبار

دوره 17، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 165-180

سارا سلیمانی کشکولی