نویسنده = ���������� ������ ����������������
دو دیوان در وصف طعام از شیرازِ قرن نهم هجری

دوره 17، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 33-58

سید محمدحسین حکیم