نویسنده = ���������� �������� ��������������
بررسی نمونه‌های فهلویات در شعر شاعران تبریز

دوره 18، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 311-331

سعید طرزمی؛ عبدالله طلوعی آذر