کلیدواژه‌ها = تصحیح متن
گوانجی: دربارۀ لغتی از شاهنامه

دوره 20، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 35-49

سید احمدرضا قائم‌مقامی


سنجش هشت چاپ و تصحیح ابیاتی از کلّیات محتشم کاشانی

دوره 19، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 195-210

معصومه امینیان


نگاهی دیگر به خطبۀ داستان رستم و سهراب

دوره 18، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 95-129

مسعود راستی‌پور


ملاحظاتی دربارۀ تحفۀ الملوک و تصحیح مجدّد آن

دوره 16، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 51-74

محمود عابدی


نسخه‌ای معتبر از دیوان سیدحسن غزنوی

دوره 13، شماره 2، خرداد 1395، صفحه 51-71

عباس بگ‌جانی


قصیده‌ای از سید حسن غزنوی در دیوان سنایی

دوره 11، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 161-189

محمود عابدی؛ عباس بگ‌جانی


تصحیح بیت‌هایی از شاهنامه به یاری قافیه

دوره 11، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 239-260

وحید عیدگاه طرقبه ای


نظری به منظرالاولیا

دوره 9، شماره 1، تیر 1390، صفحه 7-20

محمد ابراهیم ایرج پور