کلیدواژه‌ها = نامه‌های منوچهر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نسخه‌های خطی متن پهلوی نامه‌های منوچهر

دوره 13، شماره 57، بهار و تابستان 1395، صفحه 133-144

محمود جعفری دهقی؛ عسکر بهرامی