کلیدواژه‌ها = کلمات ترکی ‌‌ـ‌ مغولی در شعر فارسی
کلمات ترکی ‌ـ ‌مغولی در کلیات شمس

دوره 12، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 231-259

محمود عابدی؛ محمد شادروی منش؛ بدریه قوامی