کلیدواژه‌ها = جمال‌الدین عبدالحمید کهگیلویی «صاحب‌البحر»
نویافته‌هایی از تاریخ ادبیات ایران «اعلامى چند از کهگیلویه»

دوره 10، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 103-119

سید محمد طباطبائی بهبهانی (منصور)