کلیدواژه‌ها = ویژگی‌های آوایی
تعداد مقالات: 2
1. واژه‌های فارسی مشکول در تفسیر شمارۀ ۱۱۹۳۰ کتابخانۀ مجلس

دوره 18، شماره 67، پاییز و زمستان 1399، صفحه 163-180

مهین طهماسبی؛ تقی پورنامداریان


2. بعضی ویژگی‌‌های آوایی در تفسیر حدادی

دوره 17، شماره 65، پاییز و زمستان 1398، صفحه 59-69

امیرحسین آقامحمدی