کلیدواژه‌ها = ضبط‌های متفاوت با لغت‌نامه‌ها
تعداد مقالات: 1
1. واژه‌های فارسی مشکول در تفسیر شمارۀ ۱۱۹۳۰ کتابخانۀ مجلس

دوره 18، شماره 67، پاییز و زمستان 1399، صفحه 163-180

مهین طهماسبی؛ تقی پورنامداریان