کلیدواژه‌ها = دورۀ قاجار
1. رساله‌ای در نقد نقّالی از دورۀ قاجاری

دوره 11، شماره 53، پاییز و زمستان 1392، صفحه 7-35

سجاد آیدنلو


2. مثنوی لیلی و مجنون مکتبی شیرازی نسخۀ خطی شمارۀ 10379، کتابخانۀ آیت‌اللّه مرعشی نجفی

دوره 10، شماره 51، پاییز و زمستان 1391، صفحه 121-135

فرزانه فاتح؛ محمد صادق میرزا ابوالقاسمی


3. محمّد تقی خویی، شاعر و عارفی گمنام

دوره 9، شماره 49، پاییز و زمستان 1390، صفحه 69-97

محمد ابراهیم ایرج پور