«زنی بود بر سان گردی سوار»: بررسی ریشه‌های تاریخی پدیدۀ زن جنگاور در شاهنامه

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر مستقل

چکیده

این مقاله بستر فرهنگی و نظام اجتماعی‌ای را که منجر به ظهور پدیدۀ زن جنگاور شده‌است، واکاوی می‌کند و نشان می‌دهد که زن جنگاور پدیده‌ای تاریخی است و خاستگاه آن را باید در حوالی استپ‌های اوراسیا در نظر گرفت. این پدیدۀ تاریخی از ابتدایی‌ترین دوران به فرهنگ و هنر و ادب یونانی‌ها راه یافته‌ بوده و سده‌های پیاپی در روایات افسانه‌ای و اسطوره‌ای نویسندگان و مورّخان یونانی نقش‌آفرینی می‌کرده‌است. این مقاله می‌کوشد تا با بررسی پژوهش‌های باستان‌شناختی و داستان‌های زنان جنگاور سکایی در منابع یونانی روشن سازد که روایات زنان جنگاور در شاهنامۀ فردوسی همگی ریشه در روایات کهن زنان نبردۀ سکایی دارد که در بیشتر موارد بن‌مایه‌ها و عناصر روایت‌پردازی یونانی‌ در آن‌ها به چشم می‌خورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

“There was a woman like a mounted hero”: A survey of the historical roots of female warriors in the Shahnamah

نویسنده [English]

  • Erfan Choobine-ye Behrooz
An independent scholar
چکیده [English]

This article explores the cultural context and social set-up that have led to the emergence of female warriors and demonstrates that the female fighter is an historical phenomenon the origin of which must be assumed as somewhere around the Euro-Asian Steppe.  This historical phenomenon had found its way from earliest times into the culture, art and literature of the Greeks, playing, in subsequent centuries, a role in fictional and mythical narrations of Greek writers and historians.
By examining the archeological studies and the stories of the Scythians in Greek sources, the present article attempts to elucidate that the accounts of the female warriors in the Shahnamah are all rooted in the ancient Scythian heroines, where in most cases one can observe motifs and elements of Greek way of narrating.

کلیدواژه‌ها [English]

  • equality- seeking society
  • Scythian female fighters
  • Greek narratives
  • Shahnamah
ـ ابن‌ندیم (1381). الفهرست. به کوشش رضا تجدّد. تهران: اساطیر.
ـ آیدنلو، سجاد (1387). «پهلوان بانو». مجلّۀ مطالعات ایرانی. ش 13: 11-24.
 ـ بروسیوس، ماریا (1395). زنان در ایران باستان. ترجمۀ محمود طلوعی. تهران: نشر تهران.
ـ بناکتی، فخرالدّین (1348). تاریخ بناکتی: روضة أولی‌الألباب فی معرفة التواریخ و الأنساب. به کوشش جعفر شعار. تهران: انجمن آثار ملّی.
ـ خالقی مطلق، جلال (1390). «رستم». در: فردوسی و شاهنامه‌سرایی[:] به مناسبت همایش بین‌المللی هزارۀ شاهنامۀ فردوسی. تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
ـ ـــــــــــــ (1361). «یکی داستان است پر آب چشم: دربارۀ موضوع نبرد پدر و پسر». ایران‌نامه، ش2: 164-205.
ـ خطیبی، ابوالفضل (1393). «اشکانیان در حماسۀ ملّی». در: تاریخ جامع ایران (جلد دوم: دنبالۀ تاریخ هخامنشی تا پایان تاریخ ساسانی و تاریخ اساطیری). زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی. تهران: مرکز دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی.
ـ دهخدا، علی‌اکبر (1377). لغت‌نامه. با نظارت دکتر محمّد معین و سیّد جعفر شهیدی. تهران: دانشگاه تهران.
ـ ذوالفقاری، حسن (1393). «معشوقان جنگجو در منظومه‌های عاشقانه و افسانه‌های عامه». زبان و ادبیات فارسی. ش77: 91-114.
ـ سیّدی فرخد، مهدی (1399). فرهنگ جغرافیای تاریخی شاهنامه. تهران: نی.
ـ شیپمن، کلاوس (1386). مبانی تاریخ پارتی. ترجمۀ شاهرخ راعی. تهران: سیامک.
ـ فردوسی، ابوالقاسم (1388). شاهنامه. به کوشش جلال خالقی مطلق (دفتر ششم با همکاری محمود امیدسالار، دفتر هفتم با همکاری ابوالفضل خطیبی). تهران: مرکز دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی.
ـ کالییری، پییر فرانچسکو (1393). «یونانی مآبی در دورۀ سلوکی و اشکانی». در: تاریخ جامع ایران (جلد دوم: دنبالۀ تاریخ هخامنشی تا پایان تاریخ ساسانی و تاریخ اساطیری). زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی. تهران: مرکز دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی.
ـ مزداپور، کتایون (1383). «قدرت بانوگشسپ و تیغ عشق». نقد و بررسی کتاب فرزان، دورۀ2، ش7: 168-180.
ـ المسعودی (بی‌تا). مروج الذهب و معادن الجوهر. بتحقیق محمّد محیی‌الدّین عبدالحمید. بیروت: دارالمعرفة.
ـ نظامی، الیاس بن یوسف (1388). شرف‌نامه. تصحیح و حواشی حسن دستگردی. به کوشش سعید حمیدیان. تهران: قطره.
ـ وداد، فرهاد (1387). دیدگاه انگارشی بر شاهنامۀ فردوسی. اصفهان: فرهنگ‌پژوهان دانش.
منابع دیجیتال
ـ نرم‌افزار جغرافیای جهان اسلام 2 نور.
- Akkermans, Peter. M.M.G and Glenn, M. Schwartz (2003). The Archaeology of Syria: From Complex Hunter-Gatherers to Early Urban Societies (ca. 16.000-300 BC). Cambridge University Press.
- Anthony, David W. (2007). The Horse, The Wheel and Language: How Bronze-Age Riders from the Eurasian Steppes Shaped the Modern World. Princeton University Press.
- Balgabayeva, Gaukhar Z. and et al. (2016). “The Role of Women in Military Organization of Nomads.” International Journal of Science and Education, vol. 11, no. 12: 5273-5281.
- Blok, Josine (1994). The Early Amazons: Modern and Ancient Perspectives on a Persistent Myth. Brill.
- Bolger, Diane (2010). “The Dynamics of Gender in Early Agricultural Societies of the Near East.” Signs, vol. 35, no. 2: 503-531.
- Brosius, Maria (2010). “Women i. In Pre-Islamic Persia.” Encyclopædia Iranica, online edition, available at Women i. In Pre-Islamic Persia (accessed on 10 March 2021).
- Burner, Christopher (2008). “Geographical and Administrative Divisions: Settlements and Economy.” The Cambridge History of Iran, edited by Ehsan Yarshater, vol. 3 (2): The Selecuid, Parthian and Sasanian Periods, Cambridge University Press.
- Callieri, Pierfrancesco (2016). “Sakas: in Afghanistan.” Encyclopædia Iranica, online edition, available at Sakas: in Afghanistan (accessed on 15 March 2021).
- Colarusso, John (2002). Nart Sagas from the Caucasus. Princeton University Press.
- Ctesias (2010). History of Persia: Tales of the Orient. Translated with commentaries by Lloyd Llewellyn-Jones and James Robson, Routledge.
- Dąbrowa, Edward (2011). “The Arsacid Empire.” The Oxford Handbook of Iranian History. Edited by Touraj Daryaee, Oxford University Press.
- Davis-Kimball, Jeannine with Mona Behan (2002). Warrior Women: An Archaeologist's Search for History's Hidden Heroines. Warner Books.
- Diodorus Siculus (1989). Library of History. Translated by C.H. Oldfather, vol. I, Harvard University Press.
- Frye, Richard N. (2006). “ The Political History of Iran Under the Sasanians.” The Cambridge History of Iran, edited by Ehsan Yarshater, vol. 3 (1): The Selecuid, Parthian and Sasanian Periods, Cambridge University Press.
- Gera, Deborah (1997). Warrior Women: The Anonymous Tractatus De Mulieribus. Brill.
- Haas, Randall and et al. (2020). “Female Hunters of the Early Americas.” Science Advances, vol. 6, no. 45:
- Hämeen-Anttila, Jaakko (2018). Khwadāynāmag: The Middle Persian Book of Kings. Brill.
- Herodotus (1928 & 1975). The Histories. Translated by A. D. Godley, vol. I & II, William Heinemann and G. P. Putnam’s Sons.
- Homer (2011). The Iliad. Translated by Richmond Lattimore, The University of Chicago Press.
“Horizon.” The Adventure of Archaeology Wordsmith:
- Lecoq, Pierre (2011). “Aparna.” Encyclopædia Iranica, online edition, available at Aparna (accessed on 8 March 2021).
- Lukonin, V.G. (2008). “Political, Social and Administrative Institutions: Taxes and Trade.” The Cambridge History of Iran, edited by Ehsan Yarshater, vol. 3 (2): The Selecuid, Parthian and Sasanian Periods, Cambridge University Press.
- Marquart, J. (1901). Ērāns̆ahr nach der Geographie des ps. Moses Xorenacci: mit historisch-kritischen Kommentar und historischen und topographischen Excursen. Weidmannsche Buchhandlung.
- Mayor, Adrienne (2014). The Amazons: Lives and Legends of Warrior Women Across the Ancient World. Princeton University Press.
-  --------------- (2009). The Poison King: The Life and Legend of Mithradates, Rome’s Deadliest Enemy. Princeton University Press.
- Munson, Rosaria Vignolo (1988). “Artimis in Herodotus.” Classical Antiquity, vol. 7, no. 1: 91-106.
Overtoom, Nikolaus Leo (2020). Reign of Arrows: The Rise of the Parthian Empire in the Hellenistic Middle East. Oxford University Press.
- Schwartz, Eduard (1943). Fünf Vorträge über den Griechischen Roman. De Gruyter.
- Strabo (1928). The Geography. Translated by Horace Leonard Jones, vol. V, Harvard University Press.
- Verhoeven, Marc (2002). “Ritual and Ideology in the Pre-Pottery Neolithic B of the Levant and Southeast Anatolia.” Cambridge Archaeological Journal. Vol. 12, no. 2: 233-258.
- Wei-Haas, Maya (2020). “Prehistoric Female Hunter Discovery Upends Gender Role Assumptions.” National Geographic, November 4: https://www.nationalgeographic.com/science/article/prehistoric-female-hunter-discovery-upends-gender-role-assumptions
- Wildok, Thomas and Wolde Gossa Tadesse (Eds.) (2006). Property and Equality. Vol. 1, Berghahn Books.
- Woźniak, Adam Marek (2019). The Armies of Ancient Persia: From the Founding of the Achaemenid State to the Fall of the Sassanid Empire. Translated by Vincent W. Rospond, Winged Hussar Publishing.