مهاجرت نسخ خطی ایران به دربار عثمانی در دورۀ صفوی و سرنوشت آنها

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مطالعات عالی هنر

چکیده

سدۀ دهم هجری نقطۀ اوج خروج نسخ خطی از ایران به قلمرو عثمانی بوده است. علت آن از طرفی علاقه‌مندی سلاطین عثمانی به ادبیات فارسی و از سوی دیگر، معلول جنگ‌­ها و مراودات سیاسی گستردۀ صفویان و عثمانیان بود. جنگ­‌ها به غارت کتابخانه‌­های آذربایجان، و سیاست صلح‌طلبی صفویان به پیشکش کردن کتاب‌­ها به سلاطین عثمانی انجامید. این مقاله با بهره­‌گیری از مطالعات نسخه­‌شناختی، روند راهیابی کتاب‌های ایرانی به کاخ توپقاپی از اواخر سدۀ نهم تا افول صفویان در آغاز سدۀ دوازدهم می‌پردازد. مهم‌­ترین مطلب در این پژوهش، شیوه­‌های مختلف مهاجرت دست‌نویس‌­ها و رابطۀ میان خروج آنها و ارتباطات سیاسی صفویان و عثمانیان است. می­‌توان گفت که از زمان جنگ چالدران  در 920ق تا معاهدۀ صلح 998ق که مصادف با تفوّق نظامی دولت عثمانی بود، بیشترین حجم نسخه‌­ها از ایران خارج شده است. از ابتدای سدۀ یازدهم، با پیروزی‌های صفویان، خروج کتاب از ایران به عثمانی تقریباً متوقف گردید، اگرچه جنگ‌­های محدود و فتح برخی شهرهای مرزی توسط عثمانیان منجر به غارت کتابخانه‌­ها از جمله آستانۀ شیخ صفی‌­الدین می‌­شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Migration of Persian Manuscripts to the Ottoman Court in the Safavid Period and their destiny

نویسنده [English]

  • Mohamad Reza Ghiasian
دانشگاه کاشان، دانشکده معماری و هنر
چکیده [English]

The sixteenth century was the peak of the migration of Persian manuscripts from Iran to the Ottoman territory. The reason was, on the one hand, the interest of the Ottoman sultans in Persian literature and, on the other hand, it was partly due to the wars and extensive political relations between the Safavids and the Ottomans then. The wars led to the looting of Azerbaijan’s libraries, and the Safavid policy of peace promoted the official presentation of books to Ottoman sultans. In addition, some manuscripts were transferred to the Ottoman land by merchants, immigrants, and refugees. By applying codicological studies of the manuscripts, this paper examines the migration of Persian books to the Topkapi Palace from the late fifteenth century to the decline of the Safavids at the beginning of the eighteenth century. The most important question in this research is to show the different ways of such migration and its connection with the political relations between the Safavids and the Ottomans. It can be said that from the Battle of Chāldirān in 1514 up until the conclusion of the 1590 peace treaty that coincided with the military supremacy of the Ottomans, the largest volume of manuscripts was transferred. From the beginning of the seventeenth century, with the victories of the Safavids, the entry of Iranian manuscripts into the Ottoman Empire almost ceased, although limited wars and the occupation of some border cities by Ottomans led to the looting of libraries, including the one at the shrine of Shaykh Safi al-Din in Ardabil

کلیدواژه‌ها [English]

  • Safavid-Ottoman relations
  • Topkapi Palace Library
  • Persian Manuscripts
  • Ottoman Sultans
  • Shāhnameh
ـ اسکندربیگ ترکمان (1350). تاریخ عالم‌آرای عباسی. تصحیح ایرج افشار. تهران: امیرکبیر.
ـ امیرراشد، سولماز و سجاد حسینی (1394). «اسلوب نگارگری ساز؛ غنیمتی از غنایم
چالدران». مطالعات تاریخ فرهنگی، ش25: 1-26.
ـ بوداق منشی قزوینی (1378). جواهر الاخبار: بخش تاریخ ایران از قراقویونلو تا سال 984ه‍ ق. تصحیح محسن بهرام‌نژاد. تهران: میراث مکتوب.
ـ حسینی، سیدمحمدتقی (1393). فهرست دستنویس­های فارسی کتابخانه حکیم اغلو استانبول. تهران: منشور سمیر.
ـ گنج، وورال (1390). «از کاخ هشت‌بهشت تا کاخ توپقاپى: سیاهۀ اشیاء و اموال شا‌ه‌اسماعیل غارت‌شده پس از چالدران». ترجمۀ اسرا دوغان و رسول جعفریان. پیام بهارستان، ش12: 9-37.
ـ وودهد، کریستین (1387). «منصب شهنامه­نویسی در امپراتوری عثمانی». ترجمۀ نصرالله
صالحی. در: مزدک‌نامه. ش1. تهران، نشر خواهان: 344-379.
- Atasoy Nurhan and Filiz Çağman (1974). Turkish Miniature Painting, translated by Esin Atıl. Istanbul: R.C.D. Cultural Institute.
- Atıl, Esin (1986). Süleymanname: The Illustrated History of Süleyman the Magnificent. Washington: National Gallery of Art.
- Blair, Sheila S. and Jonathan Bloom (1995). The Art and Architecture of Islam, 1250 – 1800. New Haven: Yale University.
- Brend, Barbara (2001). “A 14th-Century Khamseh of Niẓāmī from Western Iran with Early Ottoman Illustrations,” In: Islamic Art, Studies on Art and Culture of the Muslim World, vol. 5, edited by Ernst J. Grube and Eleanor Sims, 133-166. Genova: The Bruschettini Foundation for Islamic and Asian Art.
- Çağman, Filiz and Zeren Tanındı (1979). Islamic Miniature Painting: Topkapı Saray Museum. İstanbul: Güzel Sanatlar Matbaası A.Ş.
- ---------------- (1986). The Topkapı Saray Museum: The Albums and Illustrated Manuscripts, translated and edited by J. M. Rogers. London: Thames & Hudson.
- ---------------- (1996). “Remarks on Some Manuscripts from the Topkapi Palace Treasury in the Context of Ottoman-Safavid Relations,” Muqarnas 13: 132-148.
- Fleischer, Cornell (1985). “Alqās Mīrzā Ṣafawī,” In: Encyclopaedia Iranica, ed. Ehsan Yarshater, 907-909, Leiden: Brill.
- Ghiasian, Mohamad Reza (2018). “The Topkapı Manuscript of the Jamiʿ al-Tawarikh (Hazine 1654) from Rashidiya to the Ottoman Court: A Preliminary Analysis,” Iranian Studies 51, no. 3: 399-425.
- Kamada, Yumiko (2010). “A Taste for Intricacy: An Illustrated Manuscript of Manṭiq al-Ṭayr in the Metropolitan Museum of Art,” Orient: Reports of the Society for Near Eastern Studies in Japan, vol. XLV: 129-175.
- Karatay, Fehmi Edhem (1961). Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Farsça Yazmalar Kataloğu. İstanbul: Topkapı Sarayı Müzesi.
- Özgüdenli, Osman Gazi (2001). “Şeyh Safîu’d-dîn Erdebilî’nin Türbesinde Bulunan Kitaplar”, Marmara Üniversitesi Türklük Araştırmaları Dergisi 10: 43-56.
- ---------------- (2008). “İstanbul Kütüphanelerinde Bulunan Farsça Yazmaların Öyküsü: Bir Giriş”, Tarih Araştırmaları Dergisi 27, no. 43: 1-75.
- Özkuzugüdenli, Bülent (2005). “Ta'lîkî-Zâde Mehmed Subhî: Tebrîziyye”, Master thesis at the Marmara University, Istanbul.
- Raby, Julian and Ünsal Yücel (1986). “Chinese Porcelain at the Ottoman Court,” In: Chinese Ceramics in the Topkapı Saray Museum, Istanbul, A Complete Catalogue, vol. 1: Yuan and Ming Dynasty, Celadon Wares, eds. Regina Krahl & John Ayers, 27-54, London: Sotheby’s.
- Rogers, John M. (2000). Empire of the Sultans: Ottoman Art from the Khalili Collection. London: The Nour Foundation.
- Roxburgh, David J. (2005). The Persian Album, 1400-1600: From Dispersal to Collection. New Haven: Yale University.
- Simpson, Marianna Shreve and Massumeh Farhad (1997). Sultan Ibrahim Mirza’s Haft Awrang: A Princely Manuscript from Sixteenth-Century Iran. Washington: Freer Gallery of Art.
- Soucek, Priscilla P. and Filiz Çağman (1995). “A Royal Manuscript and Its Transformation: The Life of a Book,” In: The Book in the Islamic World: The Written Word and Communication in the Middle East, edited by George N. Atiyeh, 179-208. Albany: State University of New York.
- Stchoukine, Ivan (1977). Les peintures des manuscrits de la “Khamseh” de Niẓâmî au Topkapı Sarayı Müzesi d'Istanbul. Paris: Geuthner.
- Tanındı, Zeren (2000). “Additions to Illustrated Manuscripts in Ottoman Workshops,” Muqarnas 17: 147-161.
- ---------------- (2008). “Topkapı Palace,” In: Encyclopaedia Iranica, ed. Ehsan Yarshater, www.iranicaonline.org/articles/topkapi-palace (accessed July 2021).
- Uluç, Lâle (1999). “Ottoman Book Collectors and Illustrated Sixteenth Century Shiraz Manuscripts,” Livres et lecture dans le monde ottoman 87-88, Le persan, Langue de Culture: 85-107.
- ---------------- (2000). “Selling to the Court: Late-Sixteenth-Century Manuscript Production in Shiraz,” Muqarnas 17: 73-96.
- ---------------- (2006). Turkman Governors, Shiraz Artisans and Ottoman Collectors: Sixteenth Century Shiraz Manuscripts. İstanbul: Türkiye İş Bankası.
- Vasilyeva, Olga V. (2011). “From Ardabil Shrine to the National Library of Russia”, In: Gifts of the Sultan: The Arts of Giving at the Islamic Courts, edited by Linda Komaroff, 200-201. Los Angeles: Los Angeles County Museum of Art.
- Woods, John E. (1976). The Aqqoyunlu: Clan, Confederation, Empire: A Study in 15th/9th Century Turko-Iranian Politics. Minneapolis and Chicago: Bibliotheca Islamica.