پژوهشی در مصادر و منابع حاکم نیشابوری در «تاریخ نیشابور»

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه تاریخ تمدن ملل اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه تهران

چکیده

تاریخ نیشابور، تألیف حاکم نیشابوری (د. 405ق)، یکی از کهن‌ترین و معتبرترین تواریخ محلّی در جهان اسلام است. این اثر که به جهت سترگی و اهمیتش، به‌حقّ آن را تاریخ خراسان خوانده‌اند، بسیار مفصّل بوده ولی امروز مفقود است. تاریخ نیشابور، علاوه بر جنبه‌های سیاسی، جغرافیایی و سنّت‌های فرهنگی و اجتماعی خراسان بزرگ، متضمّن مکتوبات و اسنادی است که تا حدّ زیادی به بازنمایی وضعیت علمی نواحی خراسان کمک می‌کند. این کتاب به موضوعات متنوع و گسترده‌ای در قالب تراجمِ مفصّل پرداخته، که حاکی از بهره‌مندی مؤلف از طیف وسیعی از منابع حوزه‌های مختلف علمی است.
مقالۀ پیش رو پژوهشی است در شناسایی منابع مکتوب و شفاهی تاریخ نیشابور، اعم از جوامع حدیثی، تواریخ محلّی، کتب رجال، اخبار و حکایات، دواوین شاعران، متون صوفیّه و امثال این‌ها، که بر مبنای نقل‌های متون دیگر، و بخصوص تنها تلخیص بازمانده از تاریخ نیشابور، اثر خلیفۀ نیشابوری، صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of the sources of Hākem-e Nishāburi in writing the Tārikh-e Nishābur

نویسندگان [English]

  • Sayyed Mohammad Mahdi Jafari Tabari Shiadeh (Tabari) 1
  • Sayed Jamal Moosavi 2
1 Faculty of Theology and Islamic Studies, Tehran University
2 Faculty of Theology and Islamic Studies, Tehran University
چکیده [English]

Tarikh-e Nishabur (history of Nishapur), authored by Hākem-e Nishāburi (d. 405 H./1014), is one of the oldest and most creditable local histories ever written in the Islamic World. This work, rightly called “Khorasan History “because of its immensity and importance, appears to have been hugely intensive but now no longer extant. In addition to political, geographical, and cultural aspects of Greater Khorasan, the Tārikh-e Nishābur contains letters and documents that are of great help in shedding light on the scientific state in various parts of Khorasan. The book addresses a wide range of different subjects in the form of detailed life stories, this all being indicative of the author's use of an enormous number of sources on  various scholarly fields.
This article presents research made to identify the written and oral sources of the Tārikh-e Nishābur, including hadith books, local histories, kotob-e rejāl (biographies of prominent scholars), accounts and stories, books of poetry, Sufi texts etc. The research is based on quotations made from other sources, especially from the sole remaining abridged version of the Nishābur History produced by Khalifeh-ye Nishāburi. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tārikh-e Nishabur
  • local histories
  • Hākem of Nishābur
  • sources of the Tārikh-e Nishābur
ـ آقابزرگ الطهرانی (1403ق). الذریعة إلی تصانیف الشیعة. بیروت: دار الأضواء.
ـ ابن‌حجر العسقلانی، احمد بن علی (1390ق). لسان المیزان. بیروت: مؤسسة الأعلمی.
ـ ابن‌حزم الاندلسی، علی بن احمد (2007م). رسائل ابن‌حزم الأندلسی. تحقیق: د. إحسان عبّاس. بیروت: المؤسسة العربیة للدراسات والنشر.
ـ ابن‌خلّکان، ابوالعباس محمّد البرمکی (1994ق). وفیَات الاعیان و انباء ابناءالزمان. تحقیق احسان عباس. بیروت: دار صادر.
ـ ابن‌شهرآشوب، محمّد بن علی أبوجعفر السّروی المازندرانی (1380ق). معالم العلماء فی فهرست کتب الشیعة وأسماءالمصنّفین منهم قدیما وحدیثا. تحقیق: محمّدصادق بحرالعلوم. نجف: مطبعة الحیدریة.
ـ ـــــــــــــ (1379ق). مناقب آل ابی‌طالب. تصحیح: محمدحسین آشتیانی و هاشم رسولی،
4 ج. قم: علّامه.
ـ ابن‌الصلاح، عثمان بن عبدالرحمن أبوعمرو (1992م). طبقات الفقهاء الشافعیّة. تحقیق محیی‌الدین علی نجیب. بیروت: دار البشائر الاسلامیّة.
ـ ابن‌العدیم الحلبی، عمر بن ابی‌جرادة (1419ق). بُغیة الطلب فی تاریخ حلب. تحقیق د. سهیل زکّار. بیروت: دار الفکر.
ـ ابن‌عساکر، علی بن الحسن (1415ق). تاریخ مدینة دمشق. دراسة و تحقیق: علی شیری. بیروت: دار الفکر.
ـ ـــــــــــــ (1404ق). تبیین کذب المفتری فیما نسِب إلی الاشعری. بیروت: دار الکتاب العربی.
ـ ابن‌فاخر الاصبهانی، معمر بن عبدالواحد القرشی (بی‌تا). مجلس ابن فاخر الأصبهانی (مجموع فیه عشرة أجزاء حدیثیّة). تحقیق: نبیل سعدالدین جرّار. اردن: دار البشائر الاسلامیة.
ـ ابن‌فندق، علی بن زید البیهقی (1385ش). لباب الأنساب والألقاب والأعقاب. تصحیح سیّد مهدی رجائی. قم: کتابخانۀ عمومی آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی.
ـ ابن‌الفوطی الشیبانی، عبدالرّزاق بن احمد (1416ق). مجمع الآداب فی معجم الألقاب. تحقیق: محمّد الکاظم. تهران: سازمان چاپ و انتشارات.
ـ ابن‌قاضی شهبة، بوبکر بن احمد الدمشقی (1407ق). طبقات الشّافعیّة. تحقیق: د. الحافظ عبدالعلیم‌خان. بیروت: عالم الکتب.
ـ ابن‌المستوفی، المبارک بن احمد اللخمی (1980م). تاریخ اربل. تحقیق: سامی الصقّار. بغداد: دار الرشید.
ـ ابن‌نقطة، محمّد بن عبدالغنی البغدادی (1408ق). التقیید لمعرفة رواة السنن والمسانید. تحقیق: کمال یوسف الحوت. بیروت: دار الکتب العلمیّة.
ـ ابوزرعة الدمشقی، عبدالرحمن بن عمرو (1973م). تاریخ ابی‌زرعة الدمشقی. تحقیق: شکرالله القوجانی. دمشق: مجمع اللغة العربیة.
ـ افندی، میرزاعبدالله (1401ق). ریاض العلماء وحیاض الفضلاء. تحقیق: سیّد محمود مرعشی و سیّد احمد حسینی. قم: مکتبة آیة‌الله المرعشی النّجفی.
ـ پاکتچی، احمد (1367). «حسن عسگری». در: دائرةالمعارف بزرگ اسلامی. زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی.
ـ البیهقی، احمد بن الحسین (1408ق). دلائل النّبوّة ومعرفة أحوال صاحب الشریعة. تحقیق:
د. عبدالمُعطی قلعجی، 7ج. بیروت: دار الکتب العلمیّة.
ـ ـــــــــــــ (1424ق). السّنن الکبری. تحقیق: محمّد عبدالقادر عطا، 11ج. بیروت: دار الکتب العلمیّة.
ـ الحاکم النّیسابوری، محمّد بن عبدالله (1397ق). معرفة علوم الحدیث وکمّیة أجناسه. تحقیق السید معظم حسین. بیروت: دار الکتب العلمیّة.
ـ ـــــــــــــ (1423ق). المدخَل إلی معرفة الإکلیل المصنَّف للأمیر الجلیل أبی علی صاحب الجیش. تحقیق: احمد بن فارس السلّوم. بیروت: دار ابن‌حزم.
ـ ـــــــــــــ (1435ق). المستدرک علی الصحیحین. بیروت: دار التأصیل.
ـ الحمّویی الجوینی، ابراهیم بن محمّد (1400ق). فرائد السِّمطین. تحقیق: محمّدباقر المحمودی. بیروت: مؤسسة المحمودی.
ـ الخطیب البغدادی، احمد بن علی ابوبکر الشافعی (1417ق). تاریخ بغداد. تحقیق: مصطفی عبدالقادر عطا. بیروت: دار الکتب العلمیّة.
ـ خلیفۀ نیشابوری، محمّد بن حسین (1375ش). تاریخ نیشابور (ترجمۀ تاریخ نیشابورِ ابوعبدالله حاکم نیشابوری). به‌کوشش محمّدرضا شفیعی کدکنی. تهران: آگه.
ـ الخلیلی، الخلیل بن عبدالله أبویعلی القزوینی (1409ق). الارشاد فی معرفة علماءالبلاد. تحقیق: د. محمّد سعید بن عمر ادریس. الرّیاض: مکتبة الرّشد.
ـ دیانت، ابوالحسن (1367). «ابن‌مستوفی». در: دائرةالمعارف بزرگ اسلامی. زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی.
ـ الذّهبی، شمس‌الدین محمّد بن أحمد (1413ق). سیر أعلام النّبلاء. تحقیق: مجموعة من المحقّقین باشراف الشیخ شعیب الأرناؤط. بیروت: مؤسسة الرّسالة.
ـ الرّودانی، شمس‌الدین محمّد بن سلیمان السّوسی (1408ق). صلة الخلف بموصول السّلف. تحقیق: د. محمّدحجّی. بیروت: دار الغرب الاسلامی.
ـ السّبکی، تاج‌الدّین عبدالوهّاب بن علی (1413ق). طبقات الشافعیّة الکبری. تحقیق: د. محمود الطناحی والحلو. بیروت: دار الکتاب العربی.
ـ السمعانی، عبدالکریم بن محمّد (1382ق). الأنساب. تحقیق: عبدالرحمن المعلّمی الیمانی وآخرون. حیدرآباد: دائرة‌المعارف العثمانیّة.
ـ ـــــــــــــ (1395ق). التحبیر فی المعجم الکبیر. تحقیق: منیره ناجی سالم. بغداد: مطبعة الارشاد.
ـ السیوطی، جلال‌الدین عبدالرّحمن (1399ق). بُغیة الوُعاة فی طبقات اللغویین والنّحاة. تحقیق: محمّد ابوالفضل ابراهیم. بیروت: دار الفکر.
ـ الطوسی، ابوجعفر محمّد بن الحسن (1417ق). الفهرست. تحقیق: الشیخ جواد القیّومی. قم: مؤسسة نشر الفقاهة.
ـ العاصمی، احمد بن محمّد (1418ق). (العسَل المصفّی من) زین الفتی فی شرح سورة هل أتی. تحقیق: محمّدباقر المحمودی. قم: مجمع إحیاء الثقافة الإسلامیّة.
ـ عبدالغنی بن سعید ابومحمّد الازدی المصری (1407ق). کشف الاوهام التی فی مدخل الحاکم. تحقیق: مشهور سلمان. اردن: مکتبة المنار.
ـ الفارسی، عبدالغافر بن اسماعیل (1392). المنتخب من السّیاق لتاریخ نیسابور. انتخاب ابراهیم بن محمّد الصریفینی. تصحیح محمّدکاظم محمودی. تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.
ـ قاسم علی سعد (1422ق). موارد الذهبی فی کتابه المیزان الإعتدال فی نقد الرّجال. بیروت:
دار البشائر الإسلامیّة.
ـ القفطی، علی بن یوسف (1406ق). إنباه الرواة بأخبار النّحاة. تحقیق محمّد ابوالفضل ابراهیم. قاهره: دار الفکر العربی.
ـ الکتبی، محمّد بن شاکر (1973م). فوات الوفیات. تحقیق: د. إحسان عبّاس. بیروت: دار صادر.
ـ لاری، مصلح‌الدین محمّد (1393). مرآت الادوار ومرقات الاخبار. تصحیح سید جلیل ساغروانیان. تهران: میراث مکتوب.
ـ المزّی، یوسف بن عبدالرّحمن (1400ق). تهذیب الکمال فی أسماء الرّجال. تحقیق: د. بشّار عوّاد معروف. بیروت: مؤسسة الرّسالة.
ـ المقدسی البشاری، محمّد بن احمد (1408ق). أحسن التقاسیم فی معرفة الأقالیم. تحقیق: محمّد مخزوم. بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
ـ مشهور بن حسن آل سلمان و رائد بن صبری (1412ق). معجم المصنّفات الواردة فی فتح الباری. بیروت: دار الهجرة.
ـ یاقوت، ابوعبدالله الحموی (1420ق). معجم الادباء (إرشاد الأریب إلی معرفة الأدیب). تحقیق: عمر فاروق الطباع. بیروت: مؤسسة المعارف.