آیا می‌توان متونِ ادبی را با اجزاءِ متونِ ناهم‌سنخِ دیگر تصحیح کرد؟

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

آیا می‌توان متون ادبی را با اجزاءِ متونِ ناهم‌سنخِ دیگر تصحیح کرد؟ آیا می‌توان جزئی از اجزاءِ متنی به‌کلی متفاوت را برای تصحیحِ جزئی از متنِ دیگر به کار برد؟ تصحیحِ متونِ ادبی به یاریِ متونِ دیگر در چه شرایطی و چگونه ممکن است؟ آیا به لحاظ روش‌شناسیِ تصحیحِ متن می‌توان به صرفِ شباهتِ ظاهری و بیرونیِ الفاظ، جزئی از کلام را از بافتِ خودش در متنی به‌کلی متفاوت و ناهم‌سنخ برگزید و مبنای تصحیح جزئی از متنِ دیگر قرار داد، در حالی که کلیت این متون و بافتِ کلام‌ آن‌ها ناهمگون است؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Can literary texts be redacted with the help of other texts incongruent to them?

نویسنده [English]

  • Mehri Behfar
چکیده [English]

Under what conditions and how is it possible to redact literary texts with the help of other texts? If there is only a limited degree of intertextual relation between two texts, can we utilize part of one in redacting a section of another? While there are many other differences between texts semantically and in terms of key words and in their totality, are we still justified to employ one or two aspects of a text in editing another, disregarding all other aspects? Is it permissible to make use of only the outward appearance of words and idiomatic expressions in the emendation of some other text?

- خرمشاهی، بهاءالدین (1374)، برگردان فارسی قرآن، تهران: نشر نیلوفر.
- خطیبی، ابولفضل (1390)، «اگر تندبادی برآید ز کنج»، نامۀ فرهنگستان، ش 48، ص 6-52.
- دبیرسیاقی، محمد (1356)، «کنج»، یغما، سال 30، ش 2، ص 741-745.
- ـــــــــــــــــــــــــــ (1357)، «باز هم دربارۀ کنج»، یغما، سال 31، ش 2، ص 122-124.
- شفیعی، محمود (1374)، شاهنامه و دستور، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- ماهیار نوابی، یحیی (1377)، مجموعه مقالات، به کوشش محمود طاووسی، شیراز: نوید شیراز.
- مجتبایی، فتح‌الله (1390)، «کنج یا گنج؟»، نامۀ فرهنگستان، ش 46، ص 10-14.
- ــــــــــــــــــــــــ (1392)، «چند نکتۀ دیگر دربارۀ کنج یا گنج»، نامۀ فرهنگستان، ش 49، ص 10- 25.