مدایح مؤیدیه و فواید آن

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه ولی‌عصر(عج) رفسنجان

چکیده

مدایح مؤیدیه از شمس‌المعالی اسحاق بن احمد نی‌ریزی، دست‌نویس نفیسی است که به شمارۀ 2637 در کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران، نگاهداری می‌شود. این اثر که در برگیرندۀ اشعاری است در ستایش طهماسب میرزا مؤیدالدوله، فواید ادبی و تاریخی متعددی دارد؛ از جمله این‌که حاوی نام و نمونۀ شعر شاعرانی است که در تذکره‌ها از آن‌ها یادی نشده است. در مدایح، قصایدی از احمد وقار شیرازی و سروش اصفهانی هست که در دیوان‌های چاپی آن‌ها نیامده و در شمار اشعار نویافتۀ این دو شاعر است. فایدۀ دیگر مدایح، کمک آن به تصحیح اشعاری از احمد وقار است که در دیوان چاپی او با لغزش‌هایی ضبط شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Madayeh-e Mo’ayediyah and its benefits

نویسنده [English]

  • Mokhtar Komeyli
چکیده [English]

Madayeh-e Mo’ayediyah attributed to Shams al-Ma’ali Eshaq b. Ahmad of Shiraz has reached us as an exquisite manuscript kept under No 2637 in the Central Library and the Documents Centre, Tehran University. This work, which comprises verses in honour of Tahmasb Mirza Mo’ayed al-Dowleh, has many literary and historical benefits one of which is that it contains names of the poets and samples of their poetry not mentioned in other memoirs of poets. In the Madayeh there are qasidas (odes) that though composed by Ahmad Veqar of Shiraz and Sorush od Esfahan, have not entered their printed collections of poetry (Divan). One great advantage of the Madayeh is that it helps emend Ahmad Veqar’s verses not properly recorded in his printed Divan.

- امداد، حسن (1377)، سیمای شاعران فارس در هزار سال، تهران: انتشارات ما.
-بامداد، مهدی (1387)، شرح حال رجال ایران، تهران: زوار.
- دانش‌پژوه، محمدتقی (1340)، فهرست نسخه‌های خطی کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران، تهران: دانشگاه تهران.
- داور شیرازی، شیخ محمد مفید (1371)، مرآت الفصاحه، با تصحیح و تکمیل و افزوده‌های محمود طاووسی، شیراز: نوید شیراز.
- دیوان‌بیگی، احمد (1364)، حدیقة الشعراء، با تصحیح و تکمیل و تحشیۀ عبدالحسین نوایی، تهران: زرین.
- سحاب نی‌ریزی، سیدنعیم، دیوان، نسخۀ خطی کتابخانه و مرکز اسناد دایرةالمعارف بزرگ اسلامی.
- سروش اصفهانی، شمس‌الشعرا محمدعلی (1340ش)، دیوان، به اهتمام محمدجعفر محجوب، تهران: امیرکبیر.
- شعاع‌الملک، محمدحسین، تذکرۀ شکرستان پارس، دست‌نویس شمارۀ 9155 کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی.
- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1392)، تذکرۀ شکرستان پارس، مقدمه و تصحیح و تعلیق عبدالرسول فروتن، قم: مجمع ذخائر اسلامی.
- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1380)، تذکرۀ شعاعیه، با تصحیح و تکمیل و افزوده‌های محمود طاووسی، شیراز: بنیاد فارس‌شناسی.
- شعری، میرزاطاهر بن زین العابدین (1272ق)، گنج شایگان، تهران: دارالطباعۀ رضاقلی‌خان هدایت.
- شمس، محمدجواد (1381)، «شمس‌المعالی نی‌ریزی و آثار او»، نامۀ فرهنگستان، سال 5، ش 4، ص 109ـ 119.
- شمس‌المعالی، میرزا اسحق، مدایح مؤیدیه، نسخۀ خطی شمارۀ 2637 کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران.
- فرصت شیرازی، محمدنصیر (1377ش)، آثار عجم، تصحیح و تحشیۀ منصور رستگار فسایی، تهران: امیرکبیر.
- ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1375). تذکرۀ شعرای دارالعلم شیراز، تصحیح و تحشیۀ منصور رستگار فسایی، شیراز: دانشگاه شیراز.
- مدایح‌نگار، میرزا ابراهیم‌خان (1363). تذکرۀ انجمن ناصری به همراه تذکرۀ مجدیه، با مقدمۀ ایرج افشار، تهران: انتشارات بابک.
- مدرس، محمدعلی(1374)، ریحانه الادب فی تراجم المعروفین بالکنیه و اللقب، تهران: کتاب‌فروشی خیام.
- وقار شیرازی، احمد بن محمد شفیع (1383). دیوان، با مقدمۀ ماهیار نوابی، تصحیح داریوش کاظمی، کرمان: دانشگاه آزاد اسلامی.