بررسی نسخه‌های خطی متن پهلوی نامه‌های منوچهر

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه فرهنگ و زبانهای باستانی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری گروه فرهنگ و زبانهای باستانی دانشگاه تهران

چکیده

ادوارد وست که نخستین‌بار متن فارسی میانۀ نامه‌های منوچهر را به همراه چند اثر دیگر به انگلیسی ترجمه و منتشر کرده، نسخه‌های دربردارندۀ نامه‌ها را در دو رده جای داده است: یکی آنها که از روی نسخۀ شمارۀ 35 مجموعۀ دستنویسهای اوستایی و پهلوی دانشگاه کپنهاگ نوشته شده‌اند؛ و ردۀ دوم، شامل نسخه‌هایی است که بر اساس بررسیهای وست از طریق دستنوشتۀ شمارۀ 14 مجموعۀ هاوگ در کتابخانۀ دولتی مونیخ رونویس شده‌اند. وست این دو نسخۀ اصلی را به ترتیب نسخۀ K35 و M14 نامیده است. در اینجا بررسی اجمالی این دو رده و نسخه‌های زیرمجموعۀ آنها می‌آید و در ادامه هم چند نسخۀ دیگر که این متن را در بر دارند، معرفی می­‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An examination of the manuscripts of the Pahlavi text of Mauchahr’s letters

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Jaafari-Dehaghi 1
  • Askar Bahrami 2
چکیده [English]

Edward West, who, for the first time, translated and published Manuchahr’s Middle Persian letters into English together with some other works, has classified the letters into two categories: the first category has been taken from the manuscript N0.35, collected Pahlavi and Avestan manuscripts at Copenhagen University; the second, containing the manuscripts that, according to West’s investigation, have been copied from the manuscript No. 14, the Hough’s Collection at Munich State Library. West has named these two basic manuscripts K35 and M14. Here, a brief review of these two categories and their sub-collections is presented and, then, a few other manuscripts including the text under discussion will be introduced.

ـ تفضلی، احمد، 1376، تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام، به کوشش ژاله آموزگار، تهران، سخن.
- دستنویس ت‌د4الف: روایات پهلوی و ...، گنجینۀ دستنویس‌های پهلوی و پژوهش‌های ایرانی، ج 52، به کوشش ماهیار نوابی و کیخسرو جاماسپ‌اسا، شیراز، 1356ش.
- دستنویس د 7: بخش‌هایی از روایات پهلوی، و ...، گنجینۀ دستنویس‌های پهلوی و پژوهش‌های ایرانی، ج 3، به کوشش ماهیار نوابی و کیخسرو جاماسپ‌اسا، شیراز، 1355ش.
- دستنویس ک 35 بخش دوم: نامگی‌های منوچهر و گزیدۀ زادسپرم، گنجینۀ دستنویس‌های پهلوی و پژوهش‌های ایرانی، ج 41، به کوشش ماهیار نوابی، شیراز، 1355ش.
- نوابی، ج 3 ← دستنویس د 7.
- نوابی، ج 41 ← دستنویس ک 35 بخش دوم.
- نوابی، ج 52 ← دستنویس ت‌د4الف.
- Christensen, Arthur 1934 →Codices Avestici ….
- Codices Avestici et Pahlavici Bibliothecae Universitatis Hafniensis, Vols. III and IV: The Pahlavi Codex K35, in Two Parts, With an Introduction by Arthur Christensen, Copenhagen, 1934.
- Dhabhar, B. N. (ed.), 1912, The Epistles of Mānūshchīhar, Bombay.
- Dhabhar, B. N. (ed.), 1923, Descriptive Catalogue of Some Manuscripts Bearing on Zoroastrianism and Pertaining to the Different Collections in the Mulla Feroze Library, Bombay.
- Dhabhar, B. N. (ed.), 1925, Descriptive Catalogue of All Manuscripts in the First Dastur Mehrji Library, Navsari, Bombay.
- West, E. W. , (tr.), 1880, Pahlavi Texts Part I. The Bundahis-Bahman Yast, and Shāyast Lā-Shāyast, Sacred Books of the East XVIII, Oxford.
- West, E. W. , (tr.), 1882, Pahlavi Texts Part II. The Dâdistân-î dînîk and the Epistles of Mānūškîhar, Sacred Books of the East XVIII, Oxford.
- Williams, A. , (tr.), 1990, The Pahlavi Rivāyat Accompanying the Dādestān ī Dēnīg, Part I: Transliteration, Transcription and Glossary, Copenhagen.