زندگینامۀ خودنوشت حاج زین‌العابدین شیروانی به همراه یک مراسله و کرسی‌نامۀ سلسلۀ نعمت‌اللهیه

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

چکیده

یکی از ترجمه‌نویسان در دورۀ قاجاریه که کتب او مرجع شناسایی بسیاری مؤلفین و بزرگان ایران شده است حاج زین‌العابدین شیروانی است. وی به بسیاری از شهرهای جهان اسلام سفر کرده است و با تعداد زیادی از اصحاب ملل و نحل دیدار داشته است. کتاب‌شناسی آثار شیروانی و بازشناسی چند اثر از وی در مقدمۀ مقاله آمده است. این مجموعۀ خطی از کتابخانۀ ملی شامل زندگینامۀ خودنوشت زین‌العابدین شیروانی حاوی مطالبی ناب و منحصر به فرد است که تاکنون چاپ نشده است. نامه‌ای از وی به مولوی کرمان نشاندهندۀ برخوردهای صورت گرفته میان او و یکی از رجال متصوفۀ زمان خود می باشد که بسیار مهم می‌نماید. همچنین کرسی‌‌نامۀ نعمت‌اللهیه از یکی از شیوخ این سلسله به نام ثابتعلی قهفرخی مستندی است که علاوه بر ذکر اقطاب این سلسله، حاوی مدح زین‌العابدین شیروانی نیز می‌باشد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Auto biography of Hajj Zayn-al-Abedin Shirvani together with a letter and genealogy if the Ne'matollahi spiritual linage of initiation

نویسنده [English]

  • Hoseyn Nasir Baghban
چکیده [English]

One of the biographers of the Qajar days, whose books constitute sources on the lives of many Indian authors and men of import, is Hajj Zayn-al-Abedin Shirvani. He traveled to many places in the Islamic word, meeting with a large number of adherents of various religions and sects.
The first part of this study presents a bibliography of Shirvani's works, focusing on several of his books. The collection of his manuscript works, kept in the National Library, includes Zayn-al-Abedin's autobiography that contains exquisite and unique information; it has not been published yet. His letter addressed to Kerman's Mawlavi is indicative of his encounters with one of the eminent Sufis of the time, with appears of great significance. Furthermore, the Ne'matollahi genealogy of one of the spiritual leaders of this Sufi order named Thabet-Ali of Qahverokh is a document containing, besides the biography of one of the pivotal figures (aqtaab), a panegyric for Zayn-al-Abedin Shirvani.

ـ حائری عبدالحسین، فهرست نسخ خطی مجلس شورای اسلامی، ج 21، امرداد 2537.
ـ شیرازی محمد معصوم، طرائقالحقایق، تصحیح و مقدمه محمدجعفر محجوب، ج سوم، انتشارات سنائی، تهران، 1382.
ـ کلینی، اصول من الکافی (الکافی)، علی‌اکبر الغفاری، الطبعة الثّالثة، دار الکتب الاسلامیّة، تهران، 1388 ق.
ـ متّقی هندی، کنز العمال فی سنن الاقوال و الافعال، صححه بکری الحیانی و صفوة السفا، مؤسسة الرسالة، بیروت، 1409 ق.
ـ مجلسی محمدباقر، بحارالانوار، موسسۀ وفا، بیروت، 1403ق.
ـ معین محمد، فرهنگ فارسی، 6 جلد، امیرکبیر، تهران، 1371.
ـ نوربخش جواد، پیران طریقت، یلدا قلم، تهران، 1383.