کتاب ارشاد عبداللّه قلانسی و نکاتی دربارۀ آن

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استاد دانشگاه خوارزمی و عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی

چکیده

کتاب ارشاد عبداللّه قلانسی از متون تعلیمی قرون پنجم و ششم هجری است که با تصحیح عارف نوشاهی در سال 1385 از سوی مرکز پژوهشی میراث مکتوب به طبع رسیده است. نگارندۀ مقالۀ حاضر کوشیده است با نقد و بررسی تصحیح این اثر بخشی از ملاحظات خود را برای پیراستن سهوهای چاپی و غیرچاپی آن بیان کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ketāb-e Ershād by Abdollāh of Qalānes and a few notes about It

نویسنده [English]

  • Mahmoud Abedi
- ابو حیان توحیدی، البصائر و الذخائر، تحقیق وداد القاضی، بیروت، 1408 ق/1988.

- ابوسعد عبدالکریم سمعانی، الانساب (کتاب الانساب)، با مقدمۀ عبدالله عمر البارودی، بیروت، 1408/1988.

- ابوالفرج اصفهانی، الاغانی، بیروت، 1407 ق/1986 م.

- ابو منصور عبدالملک ثعالبی، التمثیل و المحاضره، به کوشش عبدالفتاح محمد الحلو، قاهره، 1381 ق.

- اسدی طوسی، ابو نصر علی، گرشاسبنامه، به کوشش حبیب یغمائی، تهران، 1317.

- بیهقی، ابوالفضل محمد بن حسین، تاریخ بیهقی، به کوشش علی اکبر فیّاض، مشهد، 1356.

- خوارزمی، مؤید الدین محمد، ترجمۀ احیاء علوم دین، به کوشش حسین خدیو جم، تهران، 1364-1366.

- رادویانی، محمد بن عمر، ترجمان البلاغه، به اهتمام و تصحیح احمد آتش، به کوشش توفیق سبحانی، اسماعیل حاکمی، تهران، 1380.

- سعدی، بوستان، به کوشش غلامحسین یوسفی، تهران، 1359.

- ----، کلیات، به کوشش محمد علی فروغی، تهران، 1367.

- ----، گلستان، به کوشش غلامحسین یوسفی، تهرن، 1368.

- سنائی غزنوی، حدیقة الحقیقه، به کوشش مدرس رضوی، تهران، 1359.

- سیوطی، جلال الدین، الجامع الصغیر، بیروت، بی‌تا.

- طوسی، خواجه نظام الملک، سیر الملوک، به کوشش هیوبرت دارک، تهران، 1364.

- عطار نیشابوری، فرید الدین، منطق الطیر، به کوشش محمود عابدی و تقی پورنامداریان، تهران، 1390.

- عنصر المعالی کیکاوس بن اسکندر، قابوسنامه، به کوشش غلامحسین یوسفی، تهران، 1352.

- -------------------------، فرهنگ البسۀ مسلمانان، ترجمۀ حسینعلی هروی، تهران، 1359.

- [؟]، تاریخ سیستان، به کوشش ملک الشعرا بهار، تهران، 1366.

- ترجمۀ تفسیر طبری، به کوشش حبیب یغمایی، تهران، 1367.

- میبدی، ابوالفضل، کشف الاسرار و عدة الابرار، به کوشش علی اصغر حکمت، تهران، 1361.

- ناصر خسرو، دیوان، به کوشش مجتبی مینوی، مهدی محقق، تهران، 1353.

- مستملی بخاری، ابو ابراهیم اسماعیل بن محمد، شرح تعرّف، به کوشش محمد روشن، تهران، 1363.

- نهج البلاغه، با ترجمۀ سید جعفر شهیدی، تهران، 1368.

- هجویری، ابوالحسن علی بن عثمان، کشف المحجوب، به کوشش محمود عابدی، تهران، 1390.