نمایه نویسندگان

آ

  • آیدنلو، سجاد دربارۀ چند بیتِ منسوب به فردوسی [دوره 17، شماره 64، 1398، صفحه 9-39]

ب

  • بشری، جواد آثار برجای‌مانده از ابن‌خفیف و دست‌نویسی از بخش ابتدایی «کتاب الإقتصاد» [دوره 17، شماره 64، 1398، صفحه 41-58]

ج

  • جعفریان، رسول مصباح الظلمات فی تفسیر التورات: تفسیری شیعی بر اسفار خمسه [دوره 17، شماره 64، 1398، صفحه 109-132]

ح

  • حیدرپور نجف‌آبادی، ندا بررسی تحریرِ فارسی «عجائب المخلوقاتِ» قزوینی (بر اساس نسخۀ مورّخ 699ق) [دوره 17، شماره 64، 1398، صفحه 59-81]

ش

  • شفیعیون، سعید الف تسمیه؛ سیری در کاربرد «الف» پسوند اسامی خاص و القاب در متون منظوم و منثور فارسی [دوره 17، شماره 64، 1398، صفحه 83-108]

ع

  • عیوضی، حیدر مصباح الظلمات فی تفسیر التورات: تفسیری شیعی بر اسفار خمسه [دوره 17، شماره 64، 1398، صفحه 109-132]

و

  • وحیدنیا، آلاء برگه‌هایی از قرآنی کهن و پراکنده در جهان در موزۀ رضا عباسی تهران [دوره 17، شماره 64، 1398، صفحه 133-159]