نمایه نویسندگان

ا

 • استورکنبوم، ایلسه نسخه‌ای شاهانه کتابت‌شده برای اسکندر بن عمر شیخ: گلچین محفوظ در موزۀ کالوست گلبنکیان، کتابخانۀ دانشگاه استانبول و مؤسسۀ تاریخ پزشکی ولکام [دوره 18، شماره 67، 1399، صفحه 55-90]
 • اکبری، الهام بررسی روند تکامل جداول تزیینی در نسخ خطی از قرن پنجم تا نهم هجری [دوره 18، شماره 67، 1399، صفحه 139-162]

ب

 • بادکوبه هزاوه، احمد تُفّاح الارواح ابن‌سرّاج دمشقی و اهمیت آن در شناخت صوفیان شام [دوره 18، شماره 66، 1399، صفحه 73-93]
 • باغستانی، غزاله بررسی و نقد ترجمۀ داستانِ محاکمۀ انسان و حیوانِ رسائل اخوان الصفا (مندرج در کنوز الودیعة من رموز الذریعة) [دوره 18، شماره 66، 1399، صفحه 169-184]
 • بشری، جواد تعیین انتساب چند شعر به شیخ بهایی [دوره 18، شماره 66، 1399، صفحه 185-202]

پ

 • پژمان، سید صالح تصحیح و تحقیق رسالۀ «ذکر خفی» اثر علاءالدّولۀ سمنانی [دوره 18، شماره 67، 1399، صفحه 285-309]
 • پورمختار، محسن تذکرة الأولیاء و البیاض‌ و السواد [دوره 18، شماره 67، 1399، صفحه 91-114]
 • پورنامداریان، تقی واژه‌های فارسی مشکول در تفسیر شمارۀ ۱۱۹۳۰ کتابخانۀ مجلس [دوره 18، شماره 67، 1399، صفحه 163-180]

ج

 • جین، پنگ معرفی و بررسی نسخه‌های خطی «خلد برینِ» واله اصفهانی و نگاهی به دیدگاه تاریخ‌نگارانۀ او [دوره 18، شماره 67، 1399، صفحه 223-263]

خ

 • خامه یار، احمد تُفّاح الارواح ابن‌سرّاج دمشقی و اهمیت آن در شناخت صوفیان شام [دوره 18، شماره 66، 1399، صفحه 73-93]
 • خودداری نایینی، سعید بررسی روند تکامل جداول تزیینی در نسخ خطی از قرن پنجم تا نهم هجری [دوره 18، شماره 67، 1399، صفحه 139-162]

ر

 • راستی‌پور، مسعود نگاهی دیگر به خطبۀ داستان رستم و سهراب [دوره 18، شماره 66، 1399، صفحه 95-129]
 • رحیم پور، مهدی ابیات تازه‌ای از غزلیات نزاری قهستانی (بر اساس دو نسخۀ کلیات او در کتابخانه‌های روسیه و تاجیکستان) [دوره 18، شماره 66، 1399، صفحه 223-250]

ز

 • زروانی، مجتبی تصحیح و تحقیق رسالۀ «ذکر خفی» اثر علاءالدّولۀ سمنانی [دوره 18، شماره 67، 1399، صفحه 285-309]

س

 • سوری، محمد نقد و بررسی تصحیح رسالۀ «الأصل الأصیلِ» ملارجبعلی تبریزی و معرفی یک نسخۀ کهن و یک ترجمۀ کمترشناخته‌شده از آن [دوره 18، شماره 67، 1399، صفحه 181-197]

ش

 • شریفی صحی، محسن تصحیح برخی اشعار نویافته از عثمان مختاری و معرفی شماری از اشعار منسوب به او [دوره 18، شماره 67، 1399، صفحه 9-32]

ص

 • صادقی تورانپشتی، میثم قدمگاه امام رضا(ع) در توران‌پشت: اسناد و کتیبه‌های نویافته [دوره 18، شماره 66، 1399، صفحه 269-285]
 • صفری آق‌قلعه، علی یک فرمان سیورغالِ هودبری به زبان فارسی از اوزون‌حسن آق‌قویونلو در یک مرقّع خطّ (و ملاحظاتی در باب گونه‌ها و شیوه‌های حفظ اسناد در گذشته) [دوره 18، شماره 66، 1399، صفحه 43-72]
 • صلاحی، عسگر ابیات تازه‌ای از غزلیات نزاری قهستانی (بر اساس دو نسخۀ کلیات او در کتابخانه‌های روسیه و تاجیکستان) [دوره 18، شماره 66، 1399، صفحه 223-250]

ط

 • طرزمی، سعید بررسی نمونه‌های فهلویات در شعر شاعران تبریز [دوره 18، شماره 67، 1399، صفحه 311-331]
 • طلوعی آذر، عبدالله بررسی نمونه‌های فهلویات در شعر شاعران تبریز [دوره 18، شماره 67، 1399، صفحه 311-331]
 • طهماسبی، مهین واژه‌های فارسی مشکول در تفسیر شمارۀ ۱۱۹۳۰ کتابخانۀ مجلس [دوره 18، شماره 67، 1399، صفحه 163-180]

ع

 • عسگری، مهدی نقد و بررسی تصحیح رسالۀ «الأصل الأصیلِ» ملارجبعلی تبریزی و معرفی یک نسخۀ کهن و یک ترجمۀ کمترشناخته‌شده از آن [دوره 18، شماره 67، 1399، صفحه 181-197]
 • عمادی حائری، سید محمد از اتهام جعل تا دست‌نوشت مؤلف: بررسی سه فرضیه دربارۀ متن و دست‌نویس دستور المنجمین [دوره 18، شماره 66، 1399، صفحه 151-168]

غ

 • غفوری، رضا درخشش گرشاسپ در برخی دست‌نویس‌های شاهنامه [دوره 18، شماره 66، 1399، صفحه 203-221]
 • غیاثیان، محمدرضا پژوهشی دربارۀ جعل در نسخ خطیِ ایران با تأکید ویژه بر نسخ مصوّر [دوره 18، شماره 66، 1399، صفحه 9-42]
 • غیاثیان، محمدرضا نسخه‌ای شاهانه کتابت‌شده برای اسکندر بن عمر شیخ: گلچین محفوظ در موزۀ کالوست گلبنکیان، کتابخانۀ دانشگاه استانبول و مؤسسۀ تاریخ پزشکی ولکام [دوره 18، شماره 67، 1399، صفحه 55-90]

ق

 • قوسی، محسن عطرهای مرکب در جواهر الطیب المفردة: بازشناسی عطرنامۀ منسوب به ابن‌ماسویه و محتوای آن [دوره 18، شماره 66، 1399، صفحه 251-268]

ک

 • کرامتی، یونس عطرهای مرکب در جواهر الطیب المفردة: بازشناسی عطرنامۀ منسوب به ابن‌ماسویه و محتوای آن [دوره 18، شماره 66، 1399، صفحه 251-268]
 • کهریزی، خلیل گناه فریدون (بازشناسی یک روایتِ ایرانی و بررسی علّت زدوده‌شدن آن از متون) [دوره 18، شماره 67، 1399، صفحه 33-54]

گ

 • گمینی، امیرمحمد برخی ویژگی‌های علمی و تاریخی کتاب اختیارات مظفری نوشتۀ قطب‌الدین شیرازی (جامع‌ترین کتاب هیئت به زبان فارسی) [دوره 18، شماره 66، 1399، صفحه 131-150]
 • گودرزی، سیاوش ابوسهل عمر عراقی: ممدوح ناشناختۀ فرخی، وزیر بی‌نشان محمود [دوره 18، شماره 67، 1399، صفحه 115-138]

م

 • مالمیر، محمّدابراهیم معرّفی و بررسی تفسیر ثمانیۀ خواجه‌ محمّد پارسا و نکاتی دربارۀ حیات و آثار وی [دوره 18، شماره 67، 1399، صفحه 199-221]
 • مرتضائی، سید جواد بررسی و نقد ترجمۀ داستانِ محاکمۀ انسان و حیوانِ رسائل اخوان الصفا (مندرج در کنوز الودیعة من رموز الذریعة) [دوره 18، شماره 66، 1399، صفحه 169-184]
 • میبدی، شکوفه بررسی اصالت متن «گشایش و رهایش» [دوره 18، شماره 67، 1399، صفحه 265-284]
 • میرحسینی، یحیی قدمگاه امام رضا(ع) در توران‌پشت: اسناد و کتیبه‌های نویافته [دوره 18، شماره 66، 1399، صفحه 269-285]

ی

 • یاری گلدره، سهیل معرّفی و بررسی تفسیر ثمانیۀ خواجه‌ محمّد پارسا و نکاتی دربارۀ حیات و آثار وی [دوره 18، شماره 67، 1399، صفحه 199-221]