نمایه نویسندگان

ا

  • امیرخانی، غلامرضا پژوهشی در اوضاع اجتماعی ـ مذهبی خراسان در قرن نهم هجری بر مبنای کتاب «نصایح شاهرخی» [دوره 19، شماره 68، 1400، صفحه 61-80]
  • امینیان، معصومه سنجش هشت چاپ و تصحیح ابیاتی از کلّیات محتشم کاشانی [دوره 19، شماره 68، 1400، صفحه 195-210]

ب

  • بشری، جواد کهن‌ترین نقل‌ها از ترجمۀ منظوم وصیّت امام علی به امام حسین‌(علیهما السلام) [دوره 19، شماره 68، 1400، صفحه 99-113]

چ

  • چوبینۀ بهروز، عرفان «زنی بود بر سان گردی سوار»: بررسی ریشه‌های تاریخی پدیدۀ زن جنگاور در شاهنامه [دوره 19، شماره 68، 1400، صفحه 131-162]

ر

  • رحیمی پردنجانی، حنیف تصحیح یک اشتباه تاریخی: مطالعه‌ای در نشان کلانتری کتابخانه به اسم کمال‌الدّین بهزاد [دوره 19، شماره 68، 1400، صفحه 9-34]

ش

  • شاپوران، علی بررسی دستکاری‌های کاتب نسخۀ قاهره، مورّخ ۷۴۱ق، در متن شاهنامه (مطالعه‌ای موردی در کوشش کاتبی صوفی در نزدیک کردن متن شاهنامه به اعتقاداتش) [دوره 19، شماره 68، 1400، صفحه 35-59]

غ

  • غفوری، رضا سام‌نامۀ کوچک، منظومه‌ای پیشینه‌دار از پهلوانی‌های سام نریمان [دوره 19، شماره 68، 1400، صفحه 211-227]

ق

ک

  • کریمی، بهزاد «لیمیای صفوی»: بازخوانی «اسرار قاسمی» و اثری نویافته از ملاجلال منجم یزدی [دوره 19، شماره 68، 1400، صفحه 115-130]
  • کمیلی، مختار اقتباس‌های میرخواند از اغراض السیاسۀ ظهیری سمرقندی [دوره 19، شماره 68، 1400، صفحه 163-179]

م

  • معصومی، محمد رضا پژوهشی در معنای اصطلاح دیوانیِ «مشروح» [دوره 19، شماره 68، 1400، صفحه 181-194]