نمایه نویسندگان

ا

 • ابوئی مهریزی، محمدرضا تأملی در احوال علی بن عیسی اِربِلی و اخبار امام‌ رضا (ع) در کشف‌الغمّه [دوره 12، شماره 55، 1393، صفحه 9-24]
 • ارتقایی، فهیمه بررسی ساختار زبانی، تاریخی و فرهنگی «سرود بخارا» [دوره 12، شماره 55، 1393، صفحه 211-237]
 • ایرانی، اکبر فواید چاپ نسخه‌برگردان [دوره 12، شماره 54، 1393، صفحه 9-35]

ب

پ

 • پرستگاری، انتصار بررسی ساختار زبانی، تاریخی و فرهنگی «سرود بخارا» [دوره 12، شماره 55، 1393، صفحه 211-237]

ت

 • توسلی، حجت کاربرد رایانه در احیای دستنویس شاهنامۀ کوچک دوم [دوره 12، شماره 54، 1393، صفحه 59-108]

ح

 • حسینی آب‌باریکی، سیدآرمان روایت کُردی داستان «شیخ صنعان» و مقایسۀ آن با روایت عطار نیشابوری [دوره 12، شماره 55، 1393، صفحه 49-77]
 • حسینی پور، مسعود نگاهی به زندگی و آثار صدرالدین عینی [دوره 12، شماره 55، 1393، صفحه 255-286]
 • حقیقی، فرزام تصحیح از نظر جامی و کارکرد آن در شرح لمعات عراقی [دوره 12، شماره 55، 1393، صفحه 79-112]

خ

 • خادمی، روح الله جست‌وجو در احوال و اشعار مجدالدین همگر [دوره 12، شماره 55، 1393، صفحه 113-148]

ذ

 • ذبیحی، رحمان جست‌وجو در احوال نصرت‌الدین کبود جامه و تصحیح اشعار او [دوره 12، شماره 55، 1393، صفحه 149-172]
 • ذبیحی، علی «امیری» یا منظومۀ «امیر و گوهر»؛ بر اساس نسخۀ ‌خطی نویافتۀ محفوظ در کتابخانۀ ‌ملی ‌ایران [دوره 12، شماره 54، 1393، صفحه 109-136]

ر

 • رحمانی فر، سیما محافظه‌کاری و حقیقت‌گویی در تاریخ بیهقی [دوره 12، شماره 54، 1393، صفحه 137-156]

س

 • ساکت، سلمان امثال عربی در نامه‌های عین‌القضات همدانی [دوره 12، شماره 54، 1393، صفحه 157-200]
 • سالمیان، غلامرضا آرش کمانگیر در مقدمۀ قدیم شاهنامه [دوره 12، شماره 54، 1393، صفحه 201-214]

ش

 • شادروی منش، محمد کلمات ترکی ‌ـ ‌مغولی در کلیات شمس [دوره 12، شماره 54، 1393، صفحه 231-259]
 • شایق، جلال خُنام: واژه‌ای کهن در متون فارسی قدیم در ارتباط با دامپزشکی [دوره 12، شماره 55، 1393، صفحه 173-182]
 • شهبازی، اصغر حماسه‌‌سرایی دینی در ادب فارسی [دوره 12، شماره 55، 1393، صفحه 183-210]

ص

 • صفری آق‌قلعه، علی فرهنگ کهن عربی به فارسی در مجموعۀ 6788 کتابخانۀ مجلس [دوره 12، شماره 54، 1393، صفحه 215-230]

ع

 • عابدی، محمود کلمات ترکی ‌ـ ‌مغولی در کلیات شمس [دوره 12، شماره 54، 1393، صفحه 231-259]

ف

 • فلاح، نادعلی «امیری» یا منظومۀ «امیر و گوهر»؛ بر اساس نسخۀ ‌خطی نویافتۀ محفوظ در کتابخانۀ ‌ملی ‌ایران [دوره 12، شماره 54، 1393، صفحه 109-136]

ق

 • قاسمی، حسین محافظه‌کاری و حقیقت‌گویی در تاریخ بیهقی [دوره 12، شماره 54، 1393، صفحه 137-156]
 • قوامی، بدریه کلمات ترکی ‌ـ ‌مغولی در کلیات شمس [دوره 12، شماره 54، 1393، صفحه 231-259]
 • قوجه‌زاده، علیرضا عضد یزدی و دیوان نویافتۀ او [دوره 12، شماره 55، 1393، صفحه 25-48]

ک

م

 • محمدی، علی بررسی ساختار زبانی، تاریخی و فرهنگی «سرود بخارا» [دوره 12، شماره 55، 1393، صفحه 211-237]
 • منتظری، سید سعیدرضا صد در نثر و صد در بُندَهِش و معرفی نسخه‌های آن [دوره 12، شماره 55، 1393، صفحه 239-253]
 • میکائیلی، پیمان خُنام: واژه‌ای کهن در متون فارسی قدیم در ارتباط با دامپزشکی [دوره 12، شماره 55، 1393، صفحه 173-182]

ن

 • نحوی، اکبر درنگی در تذکرة‌التواریخ [دوره 12، شماره 54، 1393، صفحه 261-279]
 • نوروزی مستعلی، منصور روایت کُردی داستان «شیخ صنعان» و مقایسۀ آن با روایت عطار نیشابوری [دوره 12، شماره 55، 1393، صفحه 49-77]

و

 • وثوقی، محمد باقر مهاجران ایرانی آفاقی یا غربا با نگاهی به عرفات‌العاشقین [دوره 12، شماره 54، 1393، صفحه 281-302]

ه

 • هادی انداب جدید، رحیم جست‌وجو در احوال نصرت‌الدین کبود جامه و تصحیح اشعار او [دوره 12، شماره 55، 1393، صفحه 149-172]
 • همدانی، آزیتا نگاهی به زندگی و آثار صدرالدین عینی [دوره 12، شماره 55، 1393، صفحه 255-286]