دوره و شماره: دوره 17، شماره 65، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-258