دوره و شماره: دوره 19، شماره 2 - شماره پیاپی 69، اسفند 1400، صفحه 1-318 
نگاهی تازه به واژۀ «گلگشت»

صفحه 173-191

علی جهانشاهی افشار؛ منوچهر فروزنده فرد


پژوهشی در مصادر و منابع حاکم نیشابوری در «تاریخ نیشابور»

صفحه 269-300

سید محمّد مهدی جعفری طبری شیاده؛ سید جمال موسوی