دوره و شماره: دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 58، شهریور 1395، صفحه 1-420 (دوفصلنامة ویژة پژوهشهای ادبی و متن شناختی) 
سخن سردبیر

صفحه 5-9

مجدالدین کیوانی


فرهنگ رشیدی و معرفی نسخه‌های آن

صفحه 267-288

آسیه کازرونی؛ عطامحمد رادمنش


نقد و بررسی «بدین شیرین سخن گفتن»

صفحه 317-333

هادی اکبرزاده؛ سیّدحسین فصیحی فریدنی