دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 54، شهریور 1393، صفحه 1-320 
سخن سردبیر

صفحه 5-7

مجدالدین کیوانی


آرش کمانگیر در مقدمۀ قدیم شاهنامه

صفحه 201-214

غلامرضا سالمیان؛ خلیل کهریزی


کلمات ترکی ‌ـ ‌مغولی در کلیات شمس

صفحه 231-259

محمود عابدی؛ محمد شادروی منش؛ بدریه قوامی