دوره و شماره: دوره 12، شماره 54، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-320 
1. سخن سردبیر

صفحه 5-7

مجدالدین کیوانی


8. آرش کمانگیر در مقدمۀ قدیم شاهنامه

صفحه 201-214

غلامرضا سالمیان؛ خلیل کهریزی


10. کلمات ترکی ‌ـ ‌مغولی در کلیات شمس

صفحه 231-259

محمود عابدی؛ محمد شادروی منش؛ بدریه قوامی