دوره و شماره: دوره 11، شماره 52، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-328 
5. تصحیح «رسالۀ هجو ثالث» صادقی‌بیک افشار

صفحه 85-101

عطا محمد رادمنش؛ ملوک پهلوان زاده