دوره و شماره: دوره 9، شماره 49، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-284