دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 48، تیر 1390، صفحه 1-244