دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 48، تیر 1390، صفحه 1-244 
2. نظری به منظرالاولیا

صفحه 7-20

محمد ابراهیم ایرج پور