دوره و شماره: دوره 9، شماره 48، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-244 
2. نظری به منظرالاولیا

صفحه 7-20

محمد ابراهیم ایرج پور