دوره و شماره: دوره 16، شماره 62، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-230