نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبشخورهای بلاغت عربی نگاهی به پیشینۀ مطالعات علوم بلاغی در ادبیات عرب [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 103-129]
 • آبلۀ فرنگ کهن‌ترین گزارش‌های فارسی دربارۀ «آتشک» (شیوع سیفلیس در ایران و تأثیرپذیری پزشکان ایرانی از منابع اروپایی) [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 153-175]
 • آتشک کهن‌ترین گزارش‌های فارسی دربارۀ «آتشک» (شیوع سیفلیس در ایران و تأثیرپذیری پزشکان ایرانی از منابع اروپایی) [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 153-175]
 • آثار باخرزی سیف‌الدّین باخرزی و دو مجلس منتشرنشده از او [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 235-256]
 • آثار نجومی فارسی برخی ویژگی‌های علمی و تاریخی کتاب اختیارات مظفری نوشتۀ قطب‌الدین شیرازی (جامع‌ترین کتاب هیئت به زبان فارسی) [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 131-150]
 • آداب‌المسافرین محمّد تقی خویی، شاعر و عارفی گمنام [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 69-97]
 • آداب معنوی آراء و آداب معنوی در رسالات آموزشی خوشنویسی (رسالات فارسی سده‌های ۸ تا ۱۲ هجری) [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 129-152]
 • آداب‌‌نامه‌های مشق آراء و آداب معنوی در رسالات آموزشی خوشنویسی (رسالات فارسی سده‌های ۸ تا ۱۲ هجری) [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 129-152]
 • آداب و رسوم مسلمانان شبه‌قاره بررسی متن‌شناختی نسخۀ خطی هفت‌تماشا از منظر مردم‌شناسی [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 199-216]
 • آداب و سنن هندوان بررسی متن‌شناختی نسخۀ خطی هفت‌تماشا از منظر مردم‌شناسی [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 199-216]
 • آراء معنوی آراء و آداب معنوی در رسالات آموزشی خوشنویسی (رسالات فارسی سده‌های ۸ تا ۱۲ هجری) [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 129-152]
 • آرایه‌های هنری بررسی تحلیلی مکتب هنری شیراز با استناد به آرایه‌های نسخ خطی [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 191-238]
 • آرتور اَپِم پوپ پژوهشی دربارۀ جعل در نسخ خطیِ ایران با تأکید ویژه بر نسخ مصوّر [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 9-42]
 • آرزو نقد و بررسی مجمع‌‏النفایس خان آرزو [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 171-190]
 • آرش کمانگیر آرش کمانگیر در مقدمۀ قدیم شاهنامه [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 201-214]
 • آستان قدس رضوی واژه‌های گویشی و فنی در وقف‌نامه‌های آستان قدس رضوی [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 105-121]
 • آسیای مرکزی نگاهی به زندگی و آثار صدرالدین عینی [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 255-286]
 • آشوب تورانی رویکرد تقابلی منظومۀ صولت فاروقی با شاهنامۀ فردوسی [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 201-216]
 • آفاق معرفت بررسی نارساییها و کاستیهای تصحیح رسالۀ تبصرة المبتدی و تذکرة المنتهی و لزوم تصحیح مجدد آن [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 309-323]
 • آفاقی مهاجران ایرانی آفاقی یا غربا با نگاهی به عرفات‌العاشقین [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 281-302]
 • آفریقا ارتباط منظومۀ کوش‌‏نامه با پادشاهان کوش در هزارۀ قبل از میلاد در آفریقا [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 181-202]
 • آقا احمد بهبهانی آیینۀ حق‌نما، اثری در دفاع از تشیع در هند [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 5-19]
 • آق‌قویونلو‌ها یک فرمان سیورغالِ هودبری به زبان فارسی از اوزون‌حسن آق‌قویونلو در یک مرقّع خطّ (و ملاحظاتی در باب گونه‌ها و شیوه‌های حفظ اسناد در گذشته) [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 43-72]
 • آموزش عربیّت دو اثر فارسی در مجموعۀ 1511 کتابخانۀ ملی ملک مورخ 517- 519ق؛ با اشارتی به انتقال آثار شیعی و آموزش عربیت در نیشابور سدۀ پنجم و ششم هجری [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 285-308]
 • آیت اللّه هادی تهرانی «رسالۀ اثبات وجود صاحب‌الزمان (ع)» نوشتۀ شیخ ‌بهایی [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 63-84]
 • آیینۀ حق‌نما آیینۀ حق‌نما، اثری در دفاع از تشیع در هند [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 5-19]

ا

 • ابدال الادویه متون موازی الصیدنة ابوریحان بیرونی (منابع بیرونی، آثار بهره‌مند از آن و تحریر فارسی کاسانی) [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 9-31]
 • ابن‌جلال عضد یزدی و دیوان نویافتۀ او [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 25-48]
 • ابن‌خفیف شیرازی آثار برجای‌مانده از ابن‌خفیف و دست‌نویسی از بخش ابتدایی «کتاب الإقتصاد» [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 41-58]
 • ابن‌سرّاج دمشقی تُفّاح الارواح ابن‌سرّاج دمشقی و اهمیت آن در شناخت صوفیان شام [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 73-93]
 • ابن‌سینا اسماعیلیان ایران و دانش استیفا [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 189-204]
 • ابن‌ظافر بررسی و نقد ترجمۀ داستانِ محاکمۀ انسان و حیوانِ رسائل اخوان الصفا (مندرج در کنوز الودیعة من رموز الذریعة) [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 169-184]
 • ابن‌فارض آیا ترجمۀ منظوم «تائیۀ کبری» از جامی است؟ (بررسی سبک‌شناسانۀ منظومه‌ای منتسب به نورالدین عبدالرحمن جامی) [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 9-32]
 • ابن‌ماسویه متون موازی الصیدنة ابوریحان بیرونی (منابع بیرونی، آثار بهره‌مند از آن و تحریر فارسی کاسانی) [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 9-31]
 • ابوالحسن غفاری تطبیق سبک‌شناسی برخی از نگاره‌های نسخۀ خطی هزار و یک شب با تصاویر چاپ سنگی رموز حمزه، به منظور شناسایی یکی از نقاشان نسخۀ خطی هزار و یک شب [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 73-91]
 • ابوالحسن غفاری مخارج تولید نسخۀ خطی هزارویک‌شب بر پایۀ براتی از آلبوم بیوتات [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 233-251]
 • ابوالعباس خشّکی متون موازی الصیدنة ابوریحان بیرونی (منابع بیرونی، آثار بهره‌مند از آن و تحریر فارسی کاسانی) [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 9-31]
 • ابوالقاسم حمزه تفسیر یک قصیده، تشخیص یک مزار (سفرنامۀ منظوم حسن بن حمزۀ طبری به طوس و مزار پدرش ابوالقاسم در مامطیر) [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 131-148]
 • ابوالقاسم قشیری بررسی انتقادی ترجمۀ رسالۀ قشیریه [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 293-308]
 • ابوالمعالی نحاس رازی تحقیق در اشعار پراکندۀ ابوالمعالی نحاس رازی [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 313-327]
 • ابوبکر بن خسرو الاستاد کهن‌ترین نقل‌ها از ترجمۀ منظوم وصیّت امام علی به امام حسین‌(علیهما السلام) [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 99-113]
 • ابوحنیفۀ دینوری متون موازی الصیدنة ابوریحان بیرونی (منابع بیرونی، آثار بهره‌مند از آن و تحریر فارسی کاسانی) [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 9-31]
 • ابوروح محمّد بن منصور جرجانی میل در چشمِ جهان‌بینش کشید! (نورالعیون زرّین‌دست و تصحیح آن) [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 93-130]
 • ابوزید ارجانی متون موازی الصیدنة ابوریحان بیرونی (منابع بیرونی، آثار بهره‌مند از آن و تحریر فارسی کاسانی) [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 9-31]
 • ابوسعید ایلخانی پایزه‌ای دیگر از سلطان ابوسعید ایلخانی [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 171-188]
 • ابوسهل حمدوی اشعاری نویافته از عنصری بلخی [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 215-232]
 • ابوسهل عمر عراقی ابوسهل عمر عراقی: ممدوح ناشناختۀ فرخی، وزیر بی‌نشان محمود [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 115-138]
 • ابوشکور بلخی ملاحظاتی دربارۀ تحفۀ الملوک و تصحیح مجدّد آن [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 51-74]
 • ابوعلی عثمانی بررسی انتقادی ترجمۀ رسالۀ قشیریه [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 293-308]
 • ابوعلی مسکویه پژوهشی در باب مقالت اول اخلاق ناصری و تهذیب الاخلاق مسکویه [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 145-164]
 • ابونصر بن صاعد الالمعی دو اثر فارسی در مجموعۀ 1511 کتابخانۀ ملی ملک مورخ 517- 519ق؛ با اشارتی به انتقال آثار شیعی و آموزش عربیت در نیشابور سدۀ پنجم و ششم هجری [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 285-308]
 • ابویعقوب سجستانی نکاتی دربارۀ کشف‌المحجوب ابویعقوب سجستانی [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 189-199]
 • ابیات الحاقی تصحیح نوآیینِ شاهنامه؛ بررسی ویرایشِ فریدون جنیدی [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 5-68]
 • ابیات الحاقی دربارۀ چند بیتِ منسوب به فردوسی [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 9-39]
 • ابیات تازه ابیات تازه‌ای از غزلیات نزاری قهستانی (بر اساس دو نسخۀ کلیات او در کتابخانه‌های روسیه و تاجیکستان) [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 223-250]
 • ابیات سرگردان قصیده‌ای از سید حسن غزنوی در دیوان سنایی [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 161-189]
 • اثر نویافته تحفةالملوک اثری نویافته از اوحدی مراغه‌‏ای [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 21-47]
 • اجزاء متن آیا می‌توان متونِ ادبی را با اجزاءِ متونِ ناهم‌سنخِ دیگر تصحیح کرد؟ [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 97-108]
 • احسائی شرح الحکمة العرشیة ملا اسماعیل اصفهانی، پاسخی به جرح عرشیۀ احسائی [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 183-202]
 • احمد اطعمه دو دیوان در وصف طعام از شیرازِ قرن نهم هجری [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 33-58]
 • احمد بن ابی القاسم خَیقانی کهن‌ترین مکتوب تاریخ‌دار فارسی: دست‌نوشتی فارسی از احمد بن ابی‌القاسم خَیقانی در پایان قرآنی از قرن سوم [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 9-26]
 • احمدبن محمد المیدانی دو اثر فارسی در مجموعۀ 1511 کتابخانۀ ملی ملک مورخ 517- 519ق؛ با اشارتی به انتقال آثار شیعی و آموزش عربیت در نیشابور سدۀ پنجم و ششم هجری [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 285-308]
 • احمد بن موسی رشتی استادی معرفی و بررسی شرح گلشن راز احمد بن موسی رشتی استادی [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 373-393]
 • احوال و اخبار برمکیان ریشه‌یابی برخی از حکایات کتاب احوال و اخبار برمکیان و رفع پاره‌ای از کاستی‌های آن با تکیه بر منابع جنبی [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 217-234]
 • احوال و اخبار برمکیان بررسی انتقادی تصحیح کتاب «احوال و اخبار برمکیان» [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 167-183]
 • اختیارات مظفری برخی ویژگی‌های علمی و تاریخی کتاب اختیارات مظفری نوشتۀ قطب‌الدین شیرازی (جامع‌ترین کتاب هیئت به زبان فارسی) [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 131-150]
 • اخلاق ناصری پژوهشی در باب مقالت اول اخلاق ناصری و تهذیب الاخلاق مسکویه [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 145-164]
 • ادب غنایی اصلی‌ترین ویژگی‌های سبکی هجویات سوزنی سمرقندی [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 173-191]
 • ادبیات غنایی بررسی انتقادی منابع شرح‌حال و سروده‌‌های روح‌الامین شهرستانی [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 203-221]
 • ادبیات فارسی روایت کُردی داستان «شیخ صنعان» و مقایسۀ آن با روایت عطار نیشابوری [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 49-77]
 • ادبیات کُردی روایت کُردی داستان «شیخ صنعان» و مقایسۀ آن با روایت عطار نیشابوری [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 49-77]
 • ادبیات نزاری از اتهام جعل تا دست‌نوشت مؤلف: بررسی سه فرضیه دربارۀ متن و دست‌نویس دستور المنجمین [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 151-168]
 • ادریس بدلیسی شناخت مؤلّف مرآت عشّاق (مطالعۀ نسخه‌شناسانه و متن‌پژوهانه) [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 11-30]
 • ارّجان نویافته‌هایی از تاریخ ادبیات ایران «اعلامى چند از کهگیلویه» [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 103-119]
 • ازدواج گزارشی نویافته از پیوند رستم با خاندان کیانیان [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 71-86]
 • اسب گونه‌ای از بازی شطرنج در شاهنامۀ فردوسی و سنجش آن با انواع دیگر [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 101-120]
 • استیفا یک فرمان سیورغالِ هودبری به زبان فارسی از اوزون‌حسن آق‌قویونلو در یک مرقّع خطّ (و ملاحظاتی در باب گونه‌ها و شیوه‌های حفظ اسناد در گذشته) [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 43-72]
 • اسرار قاسمی «لیمیای صفوی»: بازخوانی «اسرار قاسمی» و اثری نویافته از ملاجلال منجم یزدی [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 115-130]
 • اسطوره شبرنگ‌نامه و بررسی ویژگی‌های اساطیری و ادبی آن [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 53-73]
 • اسکندر بن عمر شیخ نسخه‌ای شاهانه کتابت‌شده برای اسکندر بن عمر شیخ: گلچین محفوظ در موزۀ کالوست گلبنکیان، کتابخانۀ دانشگاه استانبول و مؤسسۀ تاریخ پزشکی ولکام [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 55-90]
 • اسماء‌المغتالین بررسی ساختار زبانی، تاریخی و فرهنگی «سرود بخارا» [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 211-237]
 • اسماعیلیان طبقه‌بندی جریان‌های رازی‌شناسی در ایران و غرب [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 235-250]
 • اسماعیلیان ایران اسماعیلیان ایران و دانش استیفا [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 189-204]
 • اسماعیلیه نکاتی دربارۀ کشف‌المحجوب ابویعقوب سجستانی [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 189-199]
 • اسم خاص الف تسمیه؛ سیری در کاربرد «الف» پسوند اسامی خاص و القاب در متون منظوم و منثور فارسی [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 83-108]
 • اسناد سیاسی یک عهدنامه، چند متن متفاوت؛ بررسی انتقادی متنِ عهدنامۀ اول ارزنةالروم [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 95-120]
 • اسناد شرعی نقش حَجَر: سواد سنگ وقف‌نامۀ بقعۀ شاهچراغ(ع) [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 9-32]
 • اشتباه تاریخی تصحیح یک اشتباه تاریخی: مطالعه‌ای در نشان کلانتری کتابخانه به اسم کمال‌الدّین بهزاد [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 9-34]
 • اشتباه کاتبان قصیده‌ای از سید حسن غزنوی در دیوان سنایی [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 161-189]
 • اشعار پراکنده تحقیق در اشعار پراکندۀ ابوالمعالی نحاس رازی [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 313-327]
 • اشعار ترکی بررسی نسخه‌شناسی و سبک‌شناسی اشعار ترکی مولانا [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 47-76]
 • اشعار نویافته نقد و بررسی کتاب «شاعران بی‌دیوان» و پیشنهاد تألیف تکمله‌ای بر آن [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 75-95]
 • اشعار نویافته مدایح مؤیدیه و فواید آن [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 109-121]
 • اشعار نویافته اشعار نویافتۀ شاعران قدیم کرمان در سفینۀ سعد الهی [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 67-97]
 • اشعار نویافته پژوهشی در اشعار فارسی تقریظات مجموعۀ رشیدیه [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 281-308]
 • اشعار نویافته تصحیح برخی اشعار نویافته از عثمان مختاری و معرفی شماری از اشعار منسوب به او [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 9-32]
 • اشعار نویافته اشعاری نویافته از عنصری بلخی [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 215-232]
 • اشعة‌اللمعات تصحیح از نظر جامی و کارکرد آن در شرح لمعات عراقی [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 79-112]
 • اصطلاحات دیوانی پژوهشی در معنای اصطلاح دیوانیِ «مشروح» [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 181-194]
 • اصطلاحات صوفیان شناخت مؤلّف مرآت عشّاق (مطالعۀ نسخه‌شناسانه و متن‌پژوهانه) [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 11-30]
 • اصطلاحاتمحلی واژه‌های گویشی و فنی در وقف‌نامه‌های آستان قدس رضوی [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 105-121]
 • اضطراب تأثیر رویکرد تقابلی منظومۀ صولت فاروقی با شاهنامۀ فردوسی [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 201-216]
 • اطّلاع‌شناسی تصحیح متون از منظر اطّلاع‌شناسی [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 85-108]
 • اغراض السیاسة یادداشت‌هایی بر یادداشت‌های سندبادنامه [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 191-212]
 • اغراض السیاسة اقتباس‌های میرخواند از اغراض السیاسۀ ظهیری سمرقندی [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 163-179]
 • اغلاط نقد و بررسی مجمع‌‏النفایس خان آرزو [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 171-190]
 • اغلاط و نواقص چاپی «تذکره‌ای در انزوا» بررسی انتقادی چاپ‌های لطایف‌نامه و معرفی نسخ آن [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 57-83]
 • افزوده‌های مؤلف نسخه‌هایی کهن از شرح اشارات طوسی: نسبت آن‌ها با نسخۀ مؤلف و نکته‌هایی در باب سنت تعلیم و تعلّم اثر [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 179-234]
 • افشار سیف‌الدّین باخرزی و دو مجلس منتشرنشده از او [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 235-256]
 • اقتباس تأثیرپذیری سبکی طاهری نایینی از حافظ شیرازی [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 131-160]
 • اقتباس اقتباس‌های میرخواند از اغراض السیاسۀ ظهیری سمرقندی [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 163-179]
 • اقطاع پژوهشی در معنای اصطلاح دیوانیِ «مشروح» [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 181-194]
 • الأصل الأصیل نقد و بررسی تصحیح رسالۀ «الأصل الأصیلِ» ملارجبعلی تبریزی و معرفی یک نسخۀ کهن و یک ترجمۀ کمترشناخته‌شده از آن [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 181-197]
 • الابنیة عن حقایق‌الادویة واژه‌های طوسی در الابنیة عن حقایق‌الادویة [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 189-214]
 • البیاض و السّواد تذکرة الأولیاء و البیاض‌ و السواد [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 91-114]
 • التبصرة فی علم الهیئة عبدالجبار الخرقی و آثار او در هیئت [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 137-169]
 • التذکرة فی علم البزدرة نقد و بررسی چاپ التذکرة فی علم البزدرة [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 243-263]
 • التعبیر القادری کتابُ الناصری فی ترجمةِ کتابِ القادری فی التّعبیر؛ ترجمۀ فارسی مورّخ 692ق (با نکاتی دربارۀ اصل عربی کتاب و مؤلّفِ آن) [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 33-50]
 • التوسل الی الترسل بررسی نسخۀ چاپی التوسل الی الترسل بهاءالدین بغدادی و معرفی نسخ نویافته [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 347-368]
 • الحاوی طبقه‌بندی جریان‌های رازی‌شناسی در ایران و غرب [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 235-250]
 • الفاظ استعاری شناخت مؤلّف مرآت عشّاق (مطالعۀ نسخه‌شناسانه و متن‌پژوهانه) [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 11-30]
 • الکفایة فی الفقه بررسی نسخۀ خطی «الکفایة فی الفقه» نوشتۀ حسین بن مسعود فرّاء بَغَوی (516ق) [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 223-239]
 • اللمع ما به کجاییم و امانت کجاست (نقد ترجمۀ فارسی اللمع فی التصوف) [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 293-311]
 • المرشد کتاب ارشاد عبداللّه قلانسی و نکاتی دربارۀ آن [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 153-177]
 • المعجم فی معاییر اشعار العجم نقد تطبیقی مبانی نظری و ساختاری کتب بلاغت فارسی [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 117-133]
 • الموت از اتهام جعل تا دست‌نوشت مؤلف: بررسی سه فرضیه دربارۀ متن و دست‌نویس دستور المنجمین [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 151-168]
 • الناصری فی ترجمة کتاب القادری کتابُ الناصری فی ترجمةِ کتابِ القادری فی التّعبیر؛ ترجمۀ فارسی مورّخ 692ق (با نکاتی دربارۀ اصل عربی کتاب و مؤلّفِ آن) [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 33-50]
 • الهی اردبیلی معرفی و بررسی شرح گلشن راز احمد بن موسی رشتی استادی [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 373-393]
 • الهی‌نامۀ عطار دربارۀ داستانی از الهی‌نامۀ عطار و نکاتی دربارۀ لغات «راهب» و «ترسا» [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 81-97]
 • الیُمنی نمونه‌ای از تصحیحات قدماء: کتاب الیَمینی ابونصر عُتبی و شرح صدر الافاضل خوارزمی [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 233-245]
 • الیُمنی صدرالأفاضل خوارزمی و جایگاه ادبی و تاریخی کتاب الیُمنِی فی شرح الیَمینِی [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 121-139]
 • الیَمینی نمونه‌ای از تصحیحات قدماء: کتاب الیَمینی ابونصر عُتبی و شرح صدر الافاضل خوارزمی [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 233-245]
 • امام حسین(ع) کهن‌ترین نقل‌ها از ترجمۀ منظوم وصیّت امام علی به امام حسین‌(علیهما السلام) [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 99-113]
 • امام رضا(ع) تأملی در احوال علی بن عیسی اِربِلی و اخبار امام‌ رضا (ع) در کشف‌الغمّه [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 9-24]
 • امام رضا(ع) قدمگاه امام رضا(ع) در توران‌پشت: اسناد و کتیبه‌های نویافته [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 269-285]
 • امامزاده قاسم تفسیر یک قصیده، تشخیص یک مزار (سفرنامۀ منظوم حسن بن حمزۀ طبری به طوس و مزار پدرش ابوالقاسم در مامطیر) [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 131-148]
 • امام علی(ع) غدیریۀ قاضى نظام‌‏الدین اصفهانى (تصحیح، تحلیل، شرح و ترجمه) [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 9-37]
 • امام علی(ع) کهن‌ترین نقل‌ها از ترجمۀ منظوم وصیّت امام علی به امام حسین‌(علیهما السلام) [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 99-113]
 • امپراتوری کوش ارتباط منظومۀ کوش‌‏نامه با پادشاهان کوش در هزارۀ قبل از میلاد در آفریقا [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 181-202]
 • امثال ایرانی و عربی نگاهی دوباره به بازشناسی منابع حکمت‌های عربی امثال و حکم دهخدا [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 91-117]
 • امثال عربی امثال عربی در نامه‌های عین‌القضات همدانی [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 157-200]
 • امثال عربی نقد و بررسی تصحیح و تعلیقات امثال عربیِ درّۀ نادره مصحَّح سید جعفر شهیدی [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 253-268]
 • امثال عربی و فارسی معرفی و بررسی کهن‌ترین نسخۀ شناخته‌شدۀ قرّةالعین (کتاب امثال و حکم) [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 155-176]
 • امثال و حکم دهخدا نگاهی دوباره به بازشناسی منابع حکمت‌های عربی امثال و حکم دهخدا [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 91-117]
 • امیر پازواری «امیری» یا منظومۀ «امیر و گوهر»؛ بر اساس نسخۀ ‌خطی نویافتۀ محفوظ در کتابخانۀ ‌ملی ‌ایران [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 109-136]
 • امیری «امیری» یا منظومۀ «امیر و گوهر»؛ بر اساس نسخۀ ‌خطی نویافتۀ محفوظ در کتابخانۀ ‌ملی ‌ایران [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 109-136]
 • انتحال سام‌نامۀ کوچک، منظومه‌ای پیشینه‌دار از پهلوانی‌های سام نریمان [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 211-227]
 • انتساب اشعار اشعار سرگردان سلمان ساوجی [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 193-213]
 • انتقال آثار شیعی دو اثر فارسی در مجموعۀ 1511 کتابخانۀ ملی ملک مورخ 517- 519ق؛ با اشارتی به انتقال آثار شیعی و آموزش عربیت در نیشابور سدۀ پنجم و ششم هجری [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 285-308]
 • انجاد فواید واژگانی دیوان غیاث‌الدّین کُجُجی [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 229-242]
 • انجمن‌آرای ناصری تکمله‌ای بر دیوان قطران تبریزی [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 289-315]
 • اندرزنامه پژوهشی دربارۀ جعل در نسخ خطیِ ایران با تأکید ویژه بر نسخ مصوّر [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 9-42]
 • اندرزنامه‌ها پژوهشی در اوضاع اجتماعی ـ مذهبی خراسان در قرن نهم هجری بر مبنای کتاب «نصایح شاهرخی» [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 61-80]
 • اندیشه بررسی سبک فکری و محتوایی رباعیات طالب آملی [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 127-157]
 • انسان کامل ضرورت تصحیح مجدد مجموعه رسائل عزیزبن محمد نسفی [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 325-345]
 • انواع جعل و تزویر بررسی انواع جعل و تزویر در نسخه‌های خطی با استناد به نمونه‌هایی از آن [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 265-291]
 • انواع حماسه حماسه‌‌سرایی دینی در ادب فارسی [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 183-210]
 • انوری نقد و بررسی تصحیحات پیشین دیوان انوری [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 355-372]
 • انیس‌العاقلین انیس‌العاقلین ملامیرقاری گیلانی و نسخه‌های آن [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 5-26]
 • اهل اخبار ملاحظاتی پیرامون تواریخ نایافته و تاریخنگاری محلی در خوارزم سده‌های 4ـ5ق [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 171-181]
 • اهل حدیث ملاحظاتی پیرامون تواریخ نایافته و تاریخنگاری محلی در خوارزم سده‌های 4ـ5ق [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 171-181]
 • اوحدی مراغی تحفةالملوک اثری نویافته از اوحدی مراغه‌‏ای [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 21-47]
 • اوزون‌حسن یک فرمان سیورغالِ هودبری به زبان فارسی از اوزون‌حسن آق‌قویونلو در یک مرقّع خطّ (و ملاحظاتی در باب گونه‌ها و شیوه‌های حفظ اسناد در گذشته) [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 43-72]
 • ایران مهاجران ایرانی آفاقی یا غربا با نگاهی به عرفات‌العاشقین [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 281-302]
 • ایران رد پای هویّت ایرانی در شاهنامۀ فردوسی [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 99-126]
 • ایران یک عهدنامه، چند متن متفاوت؛ بررسی انتقادی متنِ عهدنامۀ اول ارزنةالروم [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 95-120]
 • ایران و عثمانی بررسی انتقادی چاپِ «رسالۀ تحقیقات سرحدیه» [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 177-208]
 • ایقاع نظریۀ ایقاع فارابی در رسالۀ «إحصاء الایقاعات» و بررسی سیر تکامل آن در خلال آثار موسیقی وی همراه با معرفیِ تک‌نسخۀ خطی این رساله [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 121-147]

ب

 • بازداری (بزدرة) نقد و بررسی چاپ التذکرة فی علم البزدرة [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 243-263]
 • بازسازی دستنویس کاربرد رایانه در احیای دستنویس شاهنامۀ کوچک دوم [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 59-108]
 • بازنامه نقد و بررسی چاپ التذکرة فی علم البزدرة [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 243-263]
 • بازی شطرنج بوزرجمهر و سفیر هند چگونگی روند ترکیب‌بندی در نگاره‌های ایرانی؛ مورد پژوهشی: نگارۀ «بازی شطرنج بوزرجمهر و سفیر هند» از نسخۀ خطی شاهنامۀ بایسنقری [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 9-32]
 • بانوگشسپ گزارشی نویافته از پیوند رستم با خاندان کیانیان [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 71-86]
 • بخارا سیف‌الدّین باخرزی و دو مجلس منتشرنشده از او [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 235-256]
 • بدخوانی چند قاعده در کشف تصحیفات متون [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 185-214]
 • بدیغورس متون موازی الصیدنة ابوریحان بیرونی (منابع بیرونی، آثار بهره‌مند از آن و تحریر فارسی کاسانی) [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 9-31]
 • بدین شیرین سخن گفتن نقد و بررسی «بدین شیرین سخن گفتن» [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 317-333]
 • برات دیوانی مخارج تولید نسخۀ خطی هزارویک‌شب بر پایۀ براتی از آلبوم بیوتات [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 233-251]
 • برات زنجانی نقد و بررسیِ تصحیح و شرح «دیوان اشعار منوچهری دامغانی» [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 143-168]
 • برامکه ریشه‌یابی برخی از حکایات کتاب احوال و اخبار برمکیان و رفع پاره‌ای از کاستی‌های آن با تکیه بر منابع جنبی [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 217-234]
 • برامکه بررسی انتقادی تصحیح کتاب «احوال و اخبار برمکیان» [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 167-183]
 • بررسی انتقادی نقد و بررسی تصحیح و تعلیقات امثال عربیِ درّۀ نادره مصحَّح سید جعفر شهیدی [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 253-268]
 • بررسی سبک‌شناختی آیا ترجمۀ منظوم «تائیۀ کبری» از جامی است؟ (بررسی سبک‌شناسانۀ منظومه‌ای منتسب به نورالدین عبدالرحمن جامی) [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 9-32]
 • برزونامۀ جدید رزم‌نامۀ «کوه دماوند»؛ منظومه‌ای پهلوانی ناشناخته از دورۀ صفویه [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 135-154]
 • بستان العارفین بررسی معانی و شواهد واژۀ «کنیسه» در متون فارسی و عربی [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 209-222]
 • بسحاق اطعمه دو دیوان در وصف طعام از شیرازِ قرن نهم هجری [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 33-58]
 • بسیط‌الحقیقه شرح الحکمة العرشیة ملا اسماعیل اصفهانی، پاسخی به جرح عرشیۀ احسائی [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 183-202]
 • بقعۀ شاهچراغ(ع) نقش حَجَر: سواد سنگ وقف‌نامۀ بقعۀ شاهچراغ(ع) [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 9-32]
 • بلاغت فارسی نقد تطبیقی مبانی نظری و ساختاری کتب بلاغت فارسی [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 117-133]
 • بندار رازی ابیات فهلوی بُندار رازی در جُنگ 14456 کتابخانۀ گنج‌بخش [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 77-92]
 • بنیان اساطیری روایت تأملی در داستان کیومرث (خشم، جنگ و یا چشمِ کیهان‌خدیو؟) [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 93-107]
 • بهاءالدوله حسینی نوربخش کهن‌ترین گزارش‌های فارسی دربارۀ «آتشک» (شیوع سیفلیس در ایران و تأثیرپذیری پزشکان ایرانی از منابع اروپایی) [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 153-175]
 • بهاءالدین بغدادی بررسی نسخۀ چاپی التوسل الی الترسل بهاءالدین بغدادی و معرفی نسخ نویافته [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 347-368]
 • بهاءالدین عثمان کهگیلویی نویافته‌هایی از تاریخ ادبیات ایران «اعلامى چند از کهگیلویه» [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 103-119]
 • بهار اصفهانی تتبعی در تذکرۀ یخچالیه [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 159-177]
 • بهمنیار بررسی نسخۀ چاپی التوسل الی الترسل بهاءالدین بغدادی و معرفی نسخ نویافته [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 347-368]
 • بوداییان دربارۀ داستانی از الهی‌نامۀ عطار و نکاتی دربارۀ لغات «راهب» و «ترسا» [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 81-97]
 • بوستان سعدی ملاحظاتی دربارۀ تحفۀ الملوک و تصحیح مجدّد آن [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 51-74]
 • بوستانِ سعدی ردّ پای یکی از مشایخ تبریز در بوستانِ سعدی [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 151-169]
 • بولس متون موازی الصیدنة ابوریحان بیرونی (منابع بیرونی، آثار بهره‌مند از آن و تحریر فارسی کاسانی) [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 9-31]
 • بیت‌شمارش کاربرد رایانه در احیای دستنویس شاهنامۀ کوچک دوم [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 59-108]
 • بیت‌های الحاقی درخشش گرشاسپ در برخی دست‌نویس‌های شاهنامه [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 203-221]
 • بیخ چینی کهن‌ترین گزارش‌های فارسی دربارۀ «آتشک» (شیوع سیفلیس در ایران و تأثیرپذیری پزشکان ایرانی از منابع اروپایی) [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 153-175]
 • بیدل دهلوی تحریف و تصحیف و بدخوانی در «چهار عنصر» بیدل دهلوی (تصحیح سیدضیاءالدین شفیعی) [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 215-236]
 • بیهقی محافظه‌کاری و حقیقت‌گویی در تاریخ بیهقی [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 137-156]

پ

 • پارادایم‌های تصحیح متون تصحیح متون از منظر اطّلاع‌شناسی [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 85-108]
 • پاسخ نقد که چو خوش بنگری ای سرو روان ... [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 107-132]
 • پایزه (پاییزه) پایزه‌ای دیگر از سلطان ابوسعید ایلخانی [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 171-188]
 • پسوند الف تسمیه؛ سیری در کاربرد «الف» پسوند اسامی خاص و القاب در متون منظوم و منثور فارسی [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 83-108]

ت

 • تائیۀ کبری آیا ترجمۀ منظوم «تائیۀ کبری» از جامی است؟ (بررسی سبک‌شناسانۀ منظومه‌ای منتسب به نورالدین عبدالرحمن جامی) [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 9-32]
 • تاج المصادر زبان‌ها و لهجه‌های به‌ کار رفته در خلاصة اللغاتِ ابن‌ابوالمحسن جُنابذی [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 335-354]
 • تاجیکستان نگاهی به زندگی و آثار صدرالدین عینی [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 255-286]
 • تاریخ محافظه‌کاری و حقیقت‌گویی در تاریخ بیهقی [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 137-156]
 • تاریخ اجتماعی جامعه‌نگاری روستایی در منابع تاریخی عصر صفویه [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 105-128]
 • تاریخ اجتماعی قدمگاه امام رضا(ع) در توران‌پشت: اسناد و کتیبه‌های نویافته [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 269-285]
 • تاریخ ادبیات جست‌وجو در احوال نصرت‌الدین کبود جامه و تصحیح اشعار او [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 149-172]
 • تاریخ ایران پیش از اسلام اقتباس‌های میرخواند از اغراض السیاسۀ ظهیری سمرقندی [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 163-179]
 • تاریخ بخارا بررسی ساختار زبانی، تاریخی و فرهنگی «سرود بخارا» [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 211-237]
 • تاریخ ‌بیهقی نقدی بر تصحیح یاحقی ـ ‌سیدی از تاریخ‌ بیهقی [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 207-231]
 • تاریخ بیهقی محافظه‌کاری و حقیقت‌گویی در تاریخ بیهقی [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 137-156]
 • تاریخ بیهقی توضیح برخی مشکلات در تصحیح جدید تاریخ بیهقی [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 37-53]
 • تاریخ تصوّف تُفّاح الارواح ابن‌سرّاج دمشقی و اهمیت آن در شناخت صوفیان شام [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 73-93]
 • تاریخ جهانگشای از اتهام جعل تا دست‌نوشت مؤلف: بررسی سه فرضیه دربارۀ متن و دست‌نویس دستور المنجمین [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 151-168]
 • تاریخ صفویه جامعه‌نگاری روستایی در منابع تاریخی عصر صفویه [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 105-128]
 • تاریخ قرآن قرآن منسوب به خط امام رضا (ع) در آستان قدس رضوی و تکمله‌های آن: مقایسه‌ای میان نسخۀ 1586 و نسخۀ 4354الف و چند برگۀ قرآنی در حراج‌های لندن [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 31-70]
 • تاریخ‌نگاری محافظه‌کاری و حقیقت‌گویی در تاریخ بیهقی [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 137-156]
 • تاریخ‌نگاری معرفی و بررسی نسخه‌های خطی «خلد برینِ» واله اصفهانی و نگاهی به دیدگاه تاریخ‌نگارانۀ او [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 223-263]
 • تاریخنگاری محلی ملاحظاتی پیرامون تواریخ نایافته و تاریخنگاری محلی در خوارزم سده‌های 4ـ5ق [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 171-181]
 • تاریخ نیشابور پژوهشی در مصادر و منابع حاکم نیشابوری در «تاریخ نیشابور» [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 269-300]
 • تبارشناسی بررسی دستکاری‌های کاتب نسخۀ قاهره، مورّخ ۷۴۱ق، در متن شاهنامه (مطالعه‌ای موردی در کوشش کاتبی صوفی در نزدیک کردن متن شاهنامه به اعتقاداتش) [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 35-59]
 • تبصرة المبتدی و تذکرة المنتهی بررسی نارساییها و کاستیهای تصحیح رسالۀ تبصرة المبتدی و تذکرة المنتهی و لزوم تصحیح مجدد آن [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 309-323]
 • تجارت دریایی مهاجران ایرانی آفاقی یا غربا با نگاهی به عرفات‌العاشقین [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 281-302]
 • تجلی شیرازی تجلی شیرازی شرح احوال و معرفی آثار او [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 261-281]
 • تحدید حدود بررسی انتقادی چاپِ «رسالۀ تحقیقات سرحدیه» [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 177-208]
 • تحریر فارسی بررسی تحریرِ فارسی «عجائب المخلوقاتِ» قزوینی (بر اساس نسخۀ مورّخ 699ق) [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 59-81]
 • تحریف نمونه‌ای از تصحیحات قدماء: کتاب الیَمینی ابونصر عُتبی و شرح صدر الافاضل خوارزمی [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 233-245]
 • تحریفات نقد و بررسی تصحیح دیوان شمس طبسی [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 193-205]
 • تحریف و تصحیح نسخه‏‌هایی تازه‌‏یافته از شاعری گمنام (نجیب جرفادقانی) [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 213-226]
 • تحفةالعراقین که چو خوش بنگری ای سرو روان ... [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 107-132]
 • تحفةالعراقین گذری بر تحفة‌العراقین (ختم‌الغرایب) خاقانی شروانی به کوشش علی صفری آق‌قلعه [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 209-265]
 • تحفة الکمال نقد و بررسی تصحیح رسالۀ «الأصل الأصیلِ» ملارجبعلی تبریزی و معرفی یک نسخۀ کهن و یک ترجمۀ کمترشناخته‌شده از آن [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 181-197]
 • تحفة‌الملوک تحفةالملوک اثری نویافته از اوحدی مراغه‌‏ای [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 21-47]
 • تحفة الملوک ملاحظاتی دربارۀ تحفۀ الملوک و تصحیح مجدّد آن [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 51-74]
 • تحفۀ سامی معرفی، بررسی و تحلیل تذکرۀ تحفۀ سامی [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 43-77]
 • تدبیر مبتدی دو اثر فارسی در مجموعۀ 1511 کتابخانۀ ملی ملک مورخ 517- 519ق؛ با اشارتی به انتقال آثار شیعی و آموزش عربیت در نیشابور سدۀ پنجم و ششم هجری [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 285-308]
 • تذکرة الأولیاء تذکرة الأولیاء و البیاض‌ و السواد [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 91-114]
 • تذکرةالتواریخ درنگی در تذکرة‌التواریخ [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 261-279]
 • تذکرة‌الکحّالین میل در چشمِ جهان‌بینش کشید! (نورالعیون زرّین‌دست و تصحیح آن) [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 93-130]
 • تذکره درنگی در تذکرة‌التواریخ [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 261-279]
 • تذکره معرفی، بررسی و تحلیل تذکرۀ تحفۀ سامی [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 43-77]
 • تذکره نقد و بررسی مجمع‌‏النفایس خان آرزو [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 171-190]
 • تذکره الف تسمیه؛ سیری در کاربرد «الف» پسوند اسامی خاص و القاب در متون منظوم و منثور فارسی [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 83-108]
 • تذکره تعیین انتساب چند شعر به شیخ بهایی [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 185-202]
 • تذکره‌نویسی درنگی در تذکرة‌التواریخ [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 261-279]
 • تذکرۀ آتشکده تتبعی در تذکرۀ یخچالیه [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 159-177]
 • تذکرۀ بتخانه تصحیح برخی اشعار نویافته از عثمان مختاری و معرفی شماری از اشعار منسوب به او [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 9-32]
 • تذکرۀ مجالس‌العشاق معمّای نویسندۀ مجالس العشاق [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 35-51]
 • تذکرۀ مجالس‌النفایس «تذکره‌ای در انزوا» بررسی انتقادی چاپ‌های لطایف‌نامه و معرفی نسخ آن [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 57-83]
 • تذکرۀ یخچالیه تتبعی در تذکرۀ یخچالیه [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 159-177]
 • تذهیب بررسی تحلیلی مکتب هنری شیراز با استناد به آرایه‌های نسخ خطی [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 191-238]
 • ترجمان‌البلاغه نقد تطبیقی مبانی نظری و ساختاری کتب بلاغت فارسی [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 117-133]
 • ترجمة الخواص نقد و بررسی تصحیح ترجمة الخواص زواره‌ای [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 217-234]
 • ترجمه نگاهی به سهم ایرانیان در زمینۀ تألیف متون عربی در قدیم و تصحیح آن‌ها در قرن اخیر [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 7-34]
 • ترجمه پژوهشی در باب مقالت اول اخلاق ناصری و تهذیب الاخلاق مسکویه [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 145-164]
 • ترجمه بررسی و نقد ترجمۀ داستانِ محاکمۀ انسان و حیوانِ رسائل اخوان الصفا (مندرج در کنوز الودیعة من رموز الذریعة) [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 169-184]
 • ترجمه ـ تفسیر تورات مصباح الظلمات فی تفسیر التورات: تفسیری شیعی بر اسفار خمسه [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 109-132]
 • ترجمۀ تائیۀ کبری آیا ترجمۀ منظوم «تائیۀ کبری» از جامی است؟ (بررسی سبک‌شناسانۀ منظومه‌ای منتسب به نورالدین عبدالرحمن جامی) [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 9-32]
 • ترجمۀ متون مقدس بررسی ترجمه‌ای از مزامیر داود در کتابخانۀ نمازی خوی [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 87-103]
 • ترکی نقد و بررسی کتاب «فرهنگ نصیری» [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 33-49]
 • ترکیب‌بندی چگونگی روند ترکیب‌بندی در نگاره‌های ایرانی؛ مورد پژوهشی: نگارۀ «بازی شطرنج بوزرجمهر و سفیر هند» از نسخۀ خطی شاهنامۀ بایسنقری [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 9-32]
 • تسخیر بصره پانزده سند نویافته از نادرشاه افشار به زبان عربی [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 109-131]
 • تشیع تأملی در احوال علی بن عیسی اِربِلی و اخبار امام‌ رضا (ع) در کشف‌الغمّه [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 9-24]
 • تشیع در هند آیینۀ حق‌نما، اثری در دفاع از تشیع در هند [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 5-19]
 • تصحیح حجامت و مکافات! (ذیلی بر چاپهای سه‌گانۀ درع‌الصّحّه) [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 31-55]
 • تصحیح «تذکره‌ای در انزوا» بررسی انتقادی چاپ‌های لطایف‌نامه و معرفی نسخ آن [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 57-83]
 • تصحیح نقد و بررسی تصحیح‌های کتاب سندبادنامه [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 131-151]
 • تصحیح نقد و بررسی تصحیح دیوان شمس طبسی [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 193-205]
 • تصحیح نقد و بررسی تصحیحات پیشین دیوان انوری [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 355-372]
 • تصحیح مدایح مؤیدیه و فواید آن [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 109-121]
 • تصحیح بررسی انتقادی روش تصحیح خوان اخوان ناصرخسرو [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 249-269]
 • تصحیح ریشه‌یابی برخی از حکایات کتاب احوال و اخبار برمکیان و رفع پاره‌ای از کاستی‌های آن با تکیه بر منابع جنبی [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 217-234]
 • تصحیح طرزی نابهنجاریده و تأسف‌بار در چاپیدن دیوان طرزی افشار [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 257-283]
 • تصحیح ضرورت تصحیح مجدد مجموعه رسائل عزیزبن محمد نسفی [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 325-345]
 • تصحیح نقد و بررسی تصحیح «سفینۀ شاعران قدیم» (نسخۀ سنا 651) [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 33-45]
 • تصحیح پیشنهادی برای تصحیح چند لغت در متون فارسی ـ عبری [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 329-355]
 • تصحیح تصحیح از نظر جامی و کارکرد آن در شرح لمعات عراقی [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 79-112]
 • تصحیح آرش کمانگیر در مقدمۀ قدیم شاهنامه [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 201-214]
 • تصحیح اشعار نویافتۀ شاعران قدیم کرمان در سفینۀ سعد الهی [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 67-97]
 • تصحیح تتبعی در تذکرۀ یخچالیه [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 159-177]
 • تصحیح تجلی شیرازی شرح احوال و معرفی آثار او [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 261-281]
 • تصحیح مصارع‌الشعرا شاعری ناآشنا [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 241-267]
 • تصحیح نقدِ تصحیح، تنقیح، ویرایش و مقابلۀ دستور الکاتب فی تعیین المراتب [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 27-45]
 • تصحیح اشعار نویافتۀ کمال اسماعیل [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 133-151]
 • تصحیح گمنامی بنام در تاریخ ادب فارسی اثیرالدین اومانی [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 265-283]
 • تصحیح تصحیح نوآیینِ شاهنامه؛ بررسی ویرایشِ فریدون جنیدی [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 5-68]
 • تصحیح گذری بر تحفة‌العراقین (ختم‌الغرایب) خاقانی شروانی به کوشش علی صفری آق‌قلعه [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 209-265]
 • تصحیح نقد و بررسی مجمع‌‏النفایس خان آرزو [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 171-190]
 • تصحیح آثار برجای‌مانده از ابن‌خفیف و دست‌نویسی از بخش ابتدایی «کتاب الإقتصاد» [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 41-58]
 • تصحیح اشعار سرگردان سلمان ساوجی [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 193-213]
 • تصحیح نقد و بررسی تصحیح و تعلیقات امثال عربیِ درّۀ نادره مصحَّح سید جعفر شهیدی [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 253-268]
 • تصحیح اشعار جست‌وجو در احوال نصرت‌الدین کبود جامه و تصحیح اشعار او [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 149-172]
 • تصحیح انتقادی بررسی انتقادی تصحیح دیوان رشیدالدین وطواط [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 153-172]
 • تصحیح انتقادی تأملی در داستان کیومرث (خشم، جنگ و یا چشمِ کیهان‌خدیو؟) [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 93-107]
 • تصحیح انتقادی بررسی نارساییها و کاستیهای تصحیح رسالۀ تبصرة المبتدی و تذکرة المنتهی و لزوم تصحیح مجدد آن [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 309-323]
 • تصحیح ‌متن نقدی بر تصحیح یاحقی ـ ‌سیدی از تاریخ‌ بیهقی [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 207-231]
 • تصحیح متن نسخه‌ای معتبر از دیوان سیدحسن غزنوی [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 51-71]
 • تصحیح متن بررسی انتقادی تصحیح کتاب «احوال و اخبار برمکیان» [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 167-183]
 • تصحیح متن نگاهی به سهم ایرانیان در زمینۀ تألیف متون عربی در قدیم و تصحیح آن‌ها در قرن اخیر [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 7-34]
 • تصحیح متن قصیده‌ای از سید حسن غزنوی در دیوان سنایی [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 161-189]
 • تصحیح متن تصحیح بیت‌هایی از شاهنامه به یاری قافیه [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 239-260]
 • تصحیح متن حواشی ملک‌الشعرای بهار بر دیوان جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 99-121]
 • تصحیح متن نظری به منظرالاولیا [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 7-20]
 • تصحیح متن معرفی و بررسی کهن‌ترین نسخۀ شناخته‌شدۀ قرّةالعین (کتاب امثال و حکم) [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 155-176]
 • تصحیح متن ملاحظاتی دربارۀ تحفۀ الملوک و تصحیح مجدّد آن [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 51-74]
 • تصحیح متن نگاهی دیگر به خطبۀ داستان رستم و سهراب [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 95-129]
 • تصحیح متن اقتباس‌های میرخواند از اغراض السیاسۀ ظهیری سمرقندی [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 163-179]
 • تصحیح متن سنجش هشت چاپ و تصحیح ابیاتی از کلّیات محتشم کاشانی [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 195-210]
 • تصحیح متن به استنادِ متون دیگر آیا می‌توان متونِ ادبی را با اجزاءِ متونِ ناهم‌سنخِ دیگر تصحیح کرد؟ [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 97-108]
 • تصحیح متون تصحیح متون از منظر اطّلاع‌شناسی [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 85-108]
 • تصحیح متون توضیح برخی مشکلات در تصحیح جدید تاریخ بیهقی [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 37-53]
 • تصحیح متون چند قاعده در کشف تصحیفات متون [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 185-214]
 • تصحیح متون ادبی آیا می‌توان متونِ ادبی را با اجزاءِ متونِ ناهم‌سنخِ دیگر تصحیح کرد؟ [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 97-108]
 • تصحیح متون ادبی رباعیات از نظر افتادۀ سلمان ساوجی [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 251-264]
 • تصحیح نسخه نقد و بررسی کتاب «فرهنگ نصیری» [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 33-49]
 • تصحیف نقد و بررسی تصحیح‌های کتاب سندبادنامه [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 131-151]
 • تصحیف نمونه‌ای از تصحیحات قدماء: کتاب الیَمینی ابونصر عُتبی و شرح صدر الافاضل خوارزمی [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 233-245]
 • تصحیف ریشه‌یابی برخی از حکایات کتاب احوال و اخبار برمکیان و رفع پاره‌ای از کاستی‌های آن با تکیه بر منابع جنبی [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 217-234]
 • تصحیف نقد و بررسی تصحیح «سفینۀ شاعران قدیم» (نسخۀ سنا 651) [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 33-45]
 • تصحیف بررسی انتقادی تصحیح کتاب «احوال و اخبار برمکیان» [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 167-183]
 • تصحیف پیشنهادی برای تصحیح چند لغت در متون فارسی ـ عبری [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 329-355]
 • تصحیف بررسی انتقادی کلیات سلمان ساوجی [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 145-175]
 • تصحیف نقش فرهنگ‌های لغت در تصحیح دیوان سوزنی سمرقندی [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 149-172]
 • تصحیف چند قاعده در کشف تصحیفات متون [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 185-214]
 • تصرف کاتب بررسی اصالت متن «گشایش و رهایش» [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 265-284]
 • تصوف بررسی انتقادی ترجمۀ رسالۀ قشیریه [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 293-308]
 • تصوّف آثار برجای‌مانده از ابن‌خفیف و دست‌نویسی از بخش ابتدایی «کتاب الإقتصاد» [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 41-58]
 • تصوّف تذکرة الأولیاء و البیاض‌ و السواد [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 91-114]
 • تصوّف تصحیح و تحقیق رسالۀ «ذکر خفی» اثر علاءالدّولۀ سمنانی [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 285-309]
 • تصوف دورۀ قاجار نظری به منظرالاولیا [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 7-20]
 • تعبیر خواب کتابُ الناصری فی ترجمةِ کتابِ القادری فی التّعبیر؛ ترجمۀ فارسی مورّخ 692ق (با نکاتی دربارۀ اصل عربی کتاب و مؤلّفِ آن) [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 33-50]
 • تعلیقات طرزی نابهنجاریده و تأسف‌بار در چاپیدن دیوان طرزی افشار [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 257-283]
 • تعلیقات‌ متن نقدی بر تصحیح یاحقی ـ ‌سیدی از تاریخ‌ بیهقی [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 207-231]
 • تفاح الارواح تُفّاح الارواح ابن‌سرّاج دمشقی و اهمیت آن در شناخت صوفیان شام [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 73-93]
 • تفسیر ثمانیه معرّفی و بررسی تفسیر ثمانیۀ خواجه‌ محمّد پارسا و نکاتی دربارۀ حیات و آثار وی [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 199-221]
 • تفسیر حدادی بعضی ویژگی‌‌های آوایی در تفسیر حدادی [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 59-69]
 • تفسیر زواری نقد و بررسی تصحیح ترجمة الخواص زواره‌ای [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 217-234]
 • تفسیر سورآبادی واژه‌های فارسی در دست‌‌نویسی مشکول از تفسیر سورآبادی [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 73-100]
 • تفسیر شمارۀ ۱۱۹۳۰ واژه‌های فارسی مشکول در تفسیر شمارۀ ۱۱۹۳۰ کتابخانۀ مجلس [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 163-180]
 • تفسیر صوری رستخیز ناگهان (نقش صناعات صوری در مثنوی معنوی) [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 47-64]
 • تفسیر منیر بعضی ویژگی‌‌های آوایی در تفسیر حدادی [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 59-69]
 • تقریظات پژوهشی در اشعار فارسی تقریظات مجموعۀ رشیدیه [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 281-308]
 • تقی بینش نقد و بررسی تصحیح دیوان شمس طبسی [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 193-205]
 • تکمله‌ها نقد و بررسی کتاب «شاعران بی‌دیوان» و پیشنهاد تألیف تکمله‌ای بر آن [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 75-95]
 • تناسخ نکاتی دربارۀ کشف‌المحجوب ابویعقوب سجستانی [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 189-199]
 • تنکلوشای قوفانی حلول ‌الاَشکالِ محمود بن احمد متوله (؟)، اثری فارسی در طلسمات و خواتیم، نگاشتۀ 544ق [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 33-62]
 • تهذیب الاخلاق پژوهشی در باب مقالت اول اخلاق ناصری و تهذیب الاخلاق مسکویه [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 145-164]
 • تِهیلِیم بررسی ترجمه‌ای از مزامیر داود در کتابخانۀ نمازی خوی [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 87-103]
 • تواریخ محلی ملاحظاتی پیرامون تواریخ نایافته و تاریخنگاری محلی در خوارزم سده‌های 4ـ5ق [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 171-181]
 • تواریخ محلی پژوهشی در مصادر و منابع حاکم نیشابوری در «تاریخ نیشابور» [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 269-300]
 • تواریخ و منشآت رویکردهای دودمانی و محلّیِ میرجمال‌الدین محمد حسینی قادری جامی در گزینش متون تاریخی و منشآت در مجموعۀ خطّی وی [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 123-142]
 • توجیهات سبک‌شناختی بررسی و سنجش معیارهای گزینش متن در «دفتر دگرسانی‌ها در غزل‌های حافظ» [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 75-96]
 • توران‌پشت قدمگاه امام رضا(ع) در توران‌پشت: اسناد و کتیبه‌های نویافته [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 269-285]
 • تیمور جستاری در علل گرایش‌های شیعی حکومتگران تیموری [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 55-66]

ث

 • ثابتعلی قهفرخی زندگینامۀ خودنوشت حاج زین‌العابدین شیروانی به همراه یک مراسله و کرسی‌نامۀ سلسلۀ نعمت‌اللهیه [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 283-305]

ج

 • جالینوس متون موازی الصیدنة ابوریحان بیرونی (منابع بیرونی، آثار بهره‌مند از آن و تحریر فارسی کاسانی) [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 9-31]
 • جامع‌التواریخ تحلیل نثر جامع‌التواریخ رشیدالدین فضل‌اللّه از نظر شاخص‌های سبکی و ادبی [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 203-239]
 • جامع‌التواریخ نسخۀ مصورِ کتابی از رشیدالدین و حافظ ابرو در کتابخانۀ کاخ توپکاپی (خزینۀ 1653) [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 27-48]
 • جامعه‌گرایی بصری یک متن و دوبیان؛ بررسی نسبت طریقت جوانمردی با سبک نقاشی بهزاد و شعر سعدی [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 177-197]
 • جامعۀ روستایی جامعه‌نگاری روستایی در منابع تاریخی عصر صفویه [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 105-128]
 • جامعۀ مساوات‌طلب «زنی بود بر سان گردی سوار»: بررسی ریشه‌های تاریخی پدیدۀ زن جنگاور در شاهنامه [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 131-162]
 • جامی تصحیح از نظر جامی و کارکرد آن در شرح لمعات عراقی [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 79-112]
 • جداول تزیینی بررسی روند تکامل جداول تزیینی در نسخ خطی از قرن پنجم تا نهم هجری [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 139-162]
 • جریده پژوهشی در معنای اصطلاح دیوانیِ «مشروح» [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 181-194]
 • جعل نسخ خطی پژوهشی دربارۀ جعل در نسخ خطیِ ایران با تأکید ویژه بر نسخ مصوّر [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 9-42]
 • جعل و تزویر بررسی انواع جعل و تزویر در نسخه‌های خطی با استناد به نمونه‌هایی از آن [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 265-291]
 • جلال‌الدین دوانی تأمّلی در انتساب رسالۀ «نور ‌‌الهدایة» به جلال‌الدین دوانی (مطالعه‌ای متن‌محور بر بنیاد نظریّۀ «حدوث دهری» و آثار میرداماد) [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 123-143]
 • جلال‌الدین همایی تصحیح برخی اشعار نویافته از عثمان مختاری و معرفی شماری از اشعار منسوب به او [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 9-32]
 • جلال عضد عضد یزدی و دیوان نویافتۀ او [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 25-48]
 • جلال قائنی پژوهشی در اوضاع اجتماعی ـ مذهبی خراسان در قرن نهم هجری بر مبنای کتاب «نصایح شاهرخی» [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 61-80]
 • جلدهای رقم‌دار رقم نقاش و مُذهِّب بر جلدهای روغنی (لاکی) کتابخانه و موزۀ ملی ملک [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 185-230]
 • جلدهای روغنی رقم نقاش و مُذهِّب بر جلدهای روغنی (لاکی) کتابخانه و موزۀ ملی ملک [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 185-230]
 • جلدهای لاکی رقم نقاش و مُذهِّب بر جلدهای روغنی (لاکی) کتابخانه و موزۀ ملی ملک [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 185-230]
 • جمال‌الدین عبدالحمید کهگیلویی «صاحب‌البحر» نویافته‌هایی از تاریخ ادبیات ایران «اعلامى چند از کهگیلویه» [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 103-119]
 • جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی حواشی ملک‌الشعرای بهار بر دیوان جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 99-121]
 • جنابت فواید واژگانی دیوان غیاث‌الدّین کُجُجی [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 229-242]
 • جنابذی زبان‌ها و لهجه‌های به‌ کار رفته در خلاصة اللغاتِ ابن‌ابوالمحسن جُنابذی [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 335-354]
 • جُنگ اشعار نویافتۀ کمال اسماعیل [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 133-151]
 • جُنگ دستنویس گفتاری در تکمیل دیوان قوامی رازی و تصحیح قصیدۀ بازیافته‌ای از او [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 35-62]
 • جنگ شمارۀ 5976 مجلس تصحیح برخی اشعار نویافته از عثمان مختاری و معرفی شماری از اشعار منسوب به او [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 9-32]
 • جُنگ گنج‌بخش ابیات فهلوی بُندار رازی در جُنگ 14456 کتابخانۀ گنج‌بخش [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 77-92]
 • جُنگها تحقیق در اشعار پراکندۀ ابوالمعالی نحاس رازی [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 313-327]
 • جهانگشا تحلیل نثر جامع‌التواریخ رشیدالدین فضل‌اللّه از نظر شاخص‌های سبکی و ادبی [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 203-239]
 • جواد اصفهانی رساله‌ای در نقد نقّالی از دورۀ قاجاری [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 7-35]
 • جواهر الطیب المفردة عطرهای مرکب در جواهر الطیب المفردة: بازشناسی عطرنامۀ منسوب به ابن‌ماسویه و محتوای آن [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 251-268]
 • جواهرنامه بررسی انتقادی منابع شرح‌حال و سروده‌‌های روح‌الامین شهرستانی [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 203-221]

چ

 • چشم‌پزشکی میل در چشمِ جهان‌بینش کشید! (نورالعیون زرّین‌دست و تصحیح آن) [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 93-130]
 • چشم/ خشم/ چنگ گیهان‌خدیو تأملی در داستان کیومرث (خشم، جنگ و یا چشمِ کیهان‌خدیو؟) [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 93-107]
 • چهار عنصر تحریف و تصحیف و بدخوانی در «چهار عنصر» بیدل دهلوی (تصحیح سیدضیاءالدین شفیعی) [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 215-236]
 • چین مهاجران ایرانی آفاقی یا غربا با نگاهی به عرفات‌العاشقین [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 281-302]

ح

 • حافظ تأثیرپذیری سبکی طاهری نایینی از حافظ شیرازی [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 131-160]
 • حافظ بررسی و سنجش معیارهای گزینش متن در «دفتر دگرسانی‌ها در غزل‌های حافظ» [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 75-96]
 • حافظ نگاهی تازه به واژۀ «گلگشت» [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 173-191]
 • حافظ ابرو نسخۀ مصورِ کتابی از رشیدالدین و حافظ ابرو در کتابخانۀ کاخ توپکاپی (خزینۀ 1653) [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 27-48]
 • حاکم نیشابوری پژوهشی در مصادر و منابع حاکم نیشابوری در «تاریخ نیشابور» [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 269-300]
 • حبیش تفلیسی چند واژۀ نادر در کامل‌التعبیر حبیش تفلیسی [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 201-217]
 • حدایق‌السحر نقد تطبیقی مبانی نظری و ساختاری کتب بلاغت فارسی [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 117-133]
 • حدوث دهری تأمّلی در انتساب رسالۀ «نور ‌‌الهدایة» به جلال‌الدین دوانی (مطالعه‌ای متن‌محور بر بنیاد نظریّۀ «حدوث دهری» و آثار میرداماد) [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 123-143]
 • حدیقةالحقیقه تصحیح چند خطا در آثار چاپی سنایی غزنوی [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 101-116]
 • حسام‌الدین خویی حسام‌الدین خویی و نوآوری در قسمیّات [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 49-72]
 • حسن بن حمزه تفسیر یک قصیده، تشخیص یک مزار (سفرنامۀ منظوم حسن بن حمزۀ طبری به طوس و مزار پدرش ابوالقاسم در مامطیر) [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 131-148]
 • حسن صبّاح اسماعیلیان ایران و دانش استیفا [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 189-204]
 • حقیقت‌گویی محافظه‌کاری و حقیقت‌گویی در تاریخ بیهقی [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 137-156]
 • حکایت نخستین نشانه‌های رمان‏‌نویسی در ایران تحلیلی بر «حکایت پیر و جوان» اثر ناصرالدین ‌شاه [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 149-170]
 • حکایت پیر و جوان نخستین نشانه‌های رمان‏‌نویسی در ایران تحلیلی بر «حکایت پیر و جوان» اثر ناصرالدین ‌شاه [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 149-170]
 • حکمت نقدی بر احادیث و قصص مثنوی (تأثیر فرهنگ و ادب ایران قبل از اسلام در مثنوی) [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 141-166]
 • حکمت ایران باستان نگاهی دوباره به بازشناسی منابع حکمت‌های عربی امثال و حکم دهخدا [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 91-117]
 • حکمت صادقیه نسخه‌شناسی و بایسته‌های تصحیح انتقادی «حکمت صادقیه» اثر مهمّ حکیم ملامحمّدصادق اردستانی [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 247-266]
 • حکومت تیموریان جستاری در علل گرایش‌های شیعی حکومتگران تیموری [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 55-66]
 • حلقۀ آموزشی نیشابور دو اثر فارسی در مجموعۀ 1511 کتابخانۀ ملی ملک مورخ 517- 519ق؛ با اشارتی به انتقال آثار شیعی و آموزش عربیت در نیشابور سدۀ پنجم و ششم هجری [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 285-308]
 • حلول ‌الاشکال حلول ‌الاَشکالِ محمود بن احمد متوله (؟)، اثری فارسی در طلسمات و خواتیم، نگاشتۀ 544ق [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 33-62]
 • حماسه حماسه‌‌سرایی دینی در ادب فارسی [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 183-210]
 • حماسه سام‌نامۀ کوچک، منظومه‌ای پیشینه‌دار از پهلوانی‌های سام نریمان [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 211-227]
 • حماسه‌های دینی حماسه‌‌سرایی دینی در ادب فارسی [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 183-210]
 • حملۀ حیدری منظومۀ غزوات، تکملۀ حملۀ حیدری یا اثری مستقل؟ [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 123-144]
 • حیدری تبریزی تصحیح «رسالۀ هجو ثالث» صادقی‌بیک افشار [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 85-101]

خ

 • خاقانی گذری بر تحفة‌العراقین (ختم‌الغرایب) خاقانی شروانی به کوشش علی صفری آق‌قلعه [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 209-265]
 • خاقانی بررسی انتقادی چاپ دیوان خاقانی تصحیح ضیاءالدین سجادی [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 265-280]
 • خاقانی شروانی که چو خوش بنگری ای سرو روان ... [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 107-132]
 • خاوران‌نامه سام‌نامۀ کوچک، منظومه‌ای پیشینه‌دار از پهلوانی‌های سام نریمان [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 211-227]
 • ختم‌الغرایب گذری بر تحفة‌العراقین (ختم‌الغرایب) خاقانی شروانی به کوشش علی صفری آق‌قلعه [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 209-265]
 • خراسان رویکردهای دودمانی و محلّیِ میرجمال‌الدین محمد حسینی قادری جامی در گزینش متون تاریخی و منشآت در مجموعۀ خطّی وی [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 123-142]
 • خزینۀ 1653 نسخۀ مصورِ کتابی از رشیدالدین و حافظ ابرو در کتابخانۀ کاخ توپکاپی (خزینۀ 1653) [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 27-48]
 • خُشّکی عطرهای مرکب در جواهر الطیب المفردة: بازشناسی عطرنامۀ منسوب به ابن‌ماسویه و محتوای آن [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 251-268]
 • خطبه نگاهی دیگر به خطبۀ داستان رستم و سهراب [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 95-129]
 • خط فارسی کهن‌ترین مکتوب تاریخ‌دار فارسی: دست‌نوشتی فارسی از احمد بن ابی‌القاسم خَیقانی در پایان قرآنی از قرن سوم [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 9-26]
 • خط مغولی قدیم پایزه‌ای دیگر از سلطان ابوسعید ایلخانی [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 171-188]
 • خلاصة اللغات زبان‌ها و لهجه‌های به‌ کار رفته در خلاصة اللغاتِ ابن‌ابوالمحسن جُنابذی [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 335-354]
 • خلد برین معرفی و بررسی نسخه‌های خطی «خلد برینِ» واله اصفهانی و نگاهی به دیدگاه تاریخ‌نگارانۀ او [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 223-263]
 • خنام خُنام: واژه‌ای کهن در متون فارسی قدیم در ارتباط با دامپزشکی [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 173-182]
 • خواجه رشیدالدّین فضل‌اللّه پژوهشی در اشعار فارسی تقریظات مجموعۀ رشیدیه [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 281-308]
 • خواجه علی حسن سیرجانی تذکرة الأولیاء و البیاض‌ و السواد [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 91-114]
 • خواجه‌محمّد پارسا معرّفی و بررسی تفسیر ثمانیۀ خواجه‌ محمّد پارسا و نکاتی دربارۀ حیات و آثار وی [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 199-221]
 • خواجه نصیرالدین طوسی پژوهشی در باب مقالت اول اخلاق ناصری و تهذیب الاخلاق مسکویه [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 145-164]
 • خواجوی کرمانی معرفی نسخه‌های سام‌نامۀ موجود در کتابخانه‌های جهان [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 79-102]
 • خواجوی کرمانی کهن‌ترین دیوان اشعار خواجوی کرمانی: بازسازی مجموعه اشعار مورّخ ۷۵۰ق بر اساس دو نسخهٔ نویافته [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 39-75]
 • خوارزم صدرالأفاضل خوارزمی و جایگاه ادبی و تاریخی کتاب الیُمنِی فی شرح الیَمینِی [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 121-139]
 • خوارزم ملاحظاتی پیرامون تواریخ نایافته و تاریخنگاری محلی در خوارزم سده‌های 4ـ5ق [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 171-181]
 • خوارزمی صدرالأفاضل خوارزمی و جایگاه ادبی و تاریخی کتاب الیُمنِی فی شرح الیَمینِی [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 121-139]
 • خوان اخوان بررسی انتقادی روش تصحیح خوان اخوان ناصرخسرو [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 249-269]
 • خوشنویسی قوسی شوشتری، ادیب گمنام دورۀ صفوی [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 37-58]
 • خوشنویسی اسناد یک فرمان سیورغالِ هودبری به زبان فارسی از اوزون‌حسن آق‌قویونلو در یک مرقّع خطّ (و ملاحظاتی در باب گونه‌ها و شیوه‌های حفظ اسناد در گذشته) [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 43-72]
 • خیام بررسی و نقد انتساب رباعیات مشترک خیام و مجدهمگر با استناد به نسخۀ 697 ق موزۀ بریتانیا [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 231-263]

د

 • دارالضرب پایزه‌ای دیگر از سلطان ابوسعید ایلخانی [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 171-188]
 • داستان رستم و سهراب نگاهی دیگر به خطبۀ داستان رستم و سهراب [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 95-129]
 • داستان‌های عرفانی دربارۀ داستانی از الهی‌نامۀ عطار و نکاتی دربارۀ لغات «راهب» و «ترسا» [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 81-97]
 • داستان‌های ملّی گناه فریدون (بازشناسی یک روایتِ ایرانی و بررسی علّت زدوده‌شدن آن از متون) [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 33-54]
 • داستان‌های هندی دربارۀ داستانی از الهی‌نامۀ عطار و نکاتی دربارۀ لغات «راهب» و «ترسا» [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 81-97]
 • دامپزشکی اسلامی خُنام: واژه‌ای کهن در متون فارسی قدیم در ارتباط با دامپزشکی [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 173-182]
 • دانش استیفا اسماعیلیان ایران و دانش استیفا [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 189-204]
 • دبیرسیاقی نقد و بررسیِ تصحیح و شرح «دیوان اشعار منوچهری دامغانی» [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 143-168]
 • درست‌نمایی تأملی در داستان کیومرث (خشم، جنگ و یا چشمِ کیهان‌خدیو؟) [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 93-107]
 • درس حافظ نگاهی به کتاب درس حافظ [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 191-207]
 • دِرعُ‌الصِّحّه حجامت و مکافات! (ذیلی بر چاپهای سه‌گانۀ درع‌الصّحّه) [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 31-55]
 • درمان با جیوه کهن‌ترین گزارش‌های فارسی دربارۀ «آتشک» (شیوع سیفلیس در ایران و تأثیرپذیری پزشکان ایرانی از منابع اروپایی) [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 153-175]
 • درّۀ نادره نقد و بررسی تصحیح و تعلیقات امثال عربیِ درّۀ نادره مصحَّح سید جعفر شهیدی [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 253-268]
 • دستگاه مصوّت‌های فارسی دری کسرۀ بدل از یای نکره، یک ویژگی گویشی ـ رسم‌الخطی [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 97-128]
 • دست‌نویس تاجیکستان ابیات تازه‌ای از غزلیات نزاری قهستانی (بر اساس دو نسخۀ کلیات او در کتابخانه‌های روسیه و تاجیکستان) [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 223-250]
 • دست‌نویس روسیه ابیات تازه‌ای از غزلیات نزاری قهستانی (بر اساس دو نسخۀ کلیات او در کتابخانه‌های روسیه و تاجیکستان) [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 223-250]
 • دست‌نویس لندن ( ل3) درخشش گرشاسپ در برخی دست‌نویس‌های شاهنامه [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 203-221]
 • دستنویس‌های پهلوی فهرست تطبیقی چند دستنویس پهلوی [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 119-148]
 • دستور الکاتب فی تعیین المراتب نقدِ تصحیح، تنقیح، ویرایش و مقابلۀ دستور الکاتب فی تعیین المراتب [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 27-45]
 • دستور المنجمین از اتهام جعل تا دست‌نوشت مؤلف: بررسی سه فرضیه دربارۀ متن و دست‌نویس دستور المنجمین [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 151-168]
 • دفتر دگرسانی‌ها در غزل‌های حافظ بررسی و سنجش معیارهای گزینش متن در «دفتر دگرسانی‌ها در غزل‌های حافظ» [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 75-96]
 • دو بیت نویافته بررسی برخی مجموعه‌های شعری رودکی و دو بیت تازۀ منسوب به او [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 235-256]
 • دور مخمس عبدالعزیز بن عبدالقادر مراغی و ابداعات او در موسیقی (بر اساس نقاوةالادوار و دست‌نوشته‌هایی از او) [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 173-184]
 • دورۀ تیموری نسخه‌ای شاهانه کتابت‌شده برای اسکندر بن عمر شیخ: گلچین محفوظ در موزۀ کالوست گلبنکیان، کتابخانۀ دانشگاه استانبول و مؤسسۀ تاریخ پزشکی ولکام [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 55-90]
 • دورۀ زند مثنوی لیلی و مجنون مکتبی شیرازی نسخۀ خطی شمارۀ 10379، کتابخانۀ آیت‌اللّه مرعشی نجفی [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 121-135]
 • دورۀ صفوی دیباچۀ مرقع شاه محمد مذهب [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 77-99]
 • دورۀ صفوی معرفی، بررسی و تحلیل تذکرۀ تحفۀ سامی [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 43-77]
 • دورۀ صفوی نقش حَجَر: سواد سنگ وقف‌نامۀ بقعۀ شاهچراغ(ع) [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 9-32]
 • دورۀ صفویه رزم‌نامۀ «کوه دماوند»؛ منظومه‌ای پهلوانی ناشناخته از دورۀ صفویه [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 135-154]
 • دورۀ قاجار رساله‌ای در نقد نقّالی از دورۀ قاجاری [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 7-35]
 • دورۀ قاجار مثنوی لیلی و مجنون مکتبی شیرازی نسخۀ خطی شمارۀ 10379، کتابخانۀ آیت‌اللّه مرعشی نجفی [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 121-135]
 • دورۀ قاجار محمّد تقی خویی، شاعر و عارفی گمنام [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 69-97]
 • دورۀ قاجار مصباح الظلمات فی تفسیر التورات: تفسیری شیعی بر اسفار خمسه [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 109-132]
 • دیباچه دیباچۀ مرقع شاه محمد مذهب [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 77-99]
 • دید انتقادی نقد و بررسی مجمع‌‏النفایس خان آرزو [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 171-190]
 • دیوان دیوان فطرت مشهدی [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 179-200]
 • دیوان مصارع‌الشعرا شاعری ناآشنا [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 241-267]
 • دیوان گمنامی بنام در تاریخ ادب فارسی اثیرالدین اومانی [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 265-283]
 • دیوان نسخه‏‌هایی تازه‌‏یافته از شاعری گمنام (نجیب جرفادقانی) [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 213-226]
 • دیوان پژوهشی در معنای اصطلاح دیوانیِ «مشروح» [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 181-194]
 • دیوان اشعار نقد و بررسی تصحیحات پیشین دیوان انوری [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 355-372]
 • دیوان اشعار نقد و بررسیِ تصحیح و شرح «دیوان اشعار منوچهری دامغانی» [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 143-168]
 • دیوان خاقانی بررسی انتقادی چاپ دیوان خاقانی تصحیح ضیاءالدین سجادی [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 265-280]
 • دیوان سنایی تصحیح چند خطا در آثار چاپی سنایی غزنوی [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 101-116]
 • دیوان سوزنی سمرقندی نقش فرهنگ‌های لغت در تصحیح دیوان سوزنی سمرقندی [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 149-172]
 • دیوان شمس کلمات ترکی ‌ـ ‌مغولی در کلیات شمس [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 231-259]
 • دیوان ظهیر فاریابی پژوهشی در احوال و آثار شمس سُجاسی (بر اساس منشآت منتشرنشدۀ او) [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 9-32]
 • دیوان غیاث‌الدین کجُجی فواید واژگانی دیوان غیاث‌الدّین کُجُجی [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 229-242]
 • دیوان قوامی گفتاری در تکمیل دیوان قوامی رازی و تصحیح قصیدۀ بازیافته‌ای از او [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 35-62]
 • دیوان کبیر بررسی نسخه‌شناسی و سبک‌شناسی اشعار ترکی مولانا [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 47-76]
 • دیوان نویافته عضد یزدی و دیوان نویافتۀ او [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 25-48]

ذ

 • ذکر تصحیح و تحقیق رسالۀ «ذکر خفی» اثر علاءالدّولۀ سمنانی [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 285-309]
 • ذکر خفی تصحیح و تحقیق رسالۀ «ذکر خفی» اثر علاءالدّولۀ سمنانی [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 285-309]

ر

 • رابطة بینامتنی تأملی در داستان کیومرث (خشم، جنگ و یا چشمِ کیهان‌خدیو؟) [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 93-107]
 • رازی متون موازی الصیدنة ابوریحان بیرونی (منابع بیرونی، آثار بهره‌مند از آن و تحریر فارسی کاسانی) [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 9-31]
 • رباعی بررسی سبک فکری و محتوایی رباعیات طالب آملی [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 127-157]
 • رباعی اشعار نویافتۀ کمال اسماعیل [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 133-151]
 • رباعی تعیین انتساب چند شعر به شیخ بهایی [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 185-202]
 • رباعیات بررسی و نقد انتساب رباعیات مشترک خیام و مجدهمگر با استناد به نسخۀ 697 ق موزۀ بریتانیا [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 231-263]
 • رباعیات رباعیات از نظر افتادۀ سلمان ساوجی [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 251-264]
 • رجال کشی از اتهام جعل تا دست‌نوشت مؤلف: بررسی سه فرضیه دربارۀ متن و دست‌نویس دستور المنجمین [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 151-168]
 • رخ گونه‌ای از بازی شطرنج در شاهنامۀ فردوسی و سنجش آن با انواع دیگر [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 101-120]
 • ردّ بر گشایش و رهایش بررسی اصالت متن «گشایش و رهایش» [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 265-284]
 • ردّیه‌نویسی مصباح الظلمات فی تفسیر التورات: تفسیری شیعی بر اسفار خمسه [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 109-132]
 • رسائل اخوان الصفا‍‍ بررسی و نقد ترجمۀ داستانِ محاکمۀ انسان و حیوانِ رسائل اخوان الصفا (مندرج در کنوز الودیعة من رموز الذریعة) [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 169-184]
 • رسالات آموزشی خوشنویسی آراء و آداب معنوی در رسالات آموزشی خوشنویسی (رسالات فارسی سده‌های ۸ تا ۱۲ هجری) [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 129-152]
 • رسالة فی علم البدیع اشعاری نویافته از عنصری بلخی [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 215-232]
 • رساله‌ای عرفانی نظری سبک‌شناختی در رساله‌‌ای عرفانی [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 145-163]
 • رسالۀ اثبات وجود صاحب‌الزمان «رسالۀ اثبات وجود صاحب‌الزمان (ع)» نوشتۀ شیخ ‌بهایی [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 63-84]
 • رسالۀ المونس نظریۀ ایقاع فارابی در رسالۀ «إحصاء الایقاعات» و بررسی سیر تکامل آن در خلال آثار موسیقی وی همراه با معرفیِ تک‌نسخۀ خطی این رساله [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 121-147]
 • رسالۀ تحقیقات سرحدیه بررسی انتقادی چاپِ «رسالۀ تحقیقات سرحدیه» [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 177-208]
 • رسالۀ قشیریه بررسی انتقادی ترجمۀ رسالۀ قشیریه [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 293-308]
 • رسالۀ هجو ثالث تصحیح «رسالۀ هجو ثالث» صادقی‌بیک افشار [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 85-101]
 • رستم گزارشی نویافته از پیوند رستم با خاندان کیانیان [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 71-86]
 • رسم‌الخط نقدِ تصحیح، تنقیح، ویرایش و مقابلۀ دستور الکاتب فی تعیین المراتب [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 27-45]
 • رسم‌الخط کسرۀ بدل از یای نکره، یک ویژگی گویشی ـ رسم‌الخطی [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 97-128]
 • رشته فواید واژگانی دیوان غیاث‌الدّین کُجُجی [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 229-242]
 • رشیدالدین تحلیل نثر جامع‌التواریخ رشیدالدین فضل‌اللّه از نظر شاخص‌های سبکی و ادبی [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 203-239]
 • رشیدالدین فضل‌الله همدانی نسخۀ مصورِ کتابی از رشیدالدین و حافظ ابرو در کتابخانۀ کاخ توپکاپی (خزینۀ 1653) [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 27-48]
 • رشیدالدین وطواط بررسی انتقادی تصحیح دیوان رشیدالدین وطواط [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 153-172]
 • رشیدی تکمله‌ای بر دیوان قطران تبریزی [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 289-315]
 • رقم مذهب رقم نقاش و مُذهِّب بر جلدهای روغنی (لاکی) کتابخانه و موزۀ ملی ملک [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 185-230]
 • رقم نقاش رقم نقاش و مُذهِّب بر جلدهای روغنی (لاکی) کتابخانه و موزۀ ملی ملک [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 185-230]
 • رمان نخستین نشانه‌های رمان‏‌نویسی در ایران تحلیلی بر «حکایت پیر و جوان» اثر ناصرالدین ‌شاه [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 149-170]
 • رموز حمزه تطبیق سبک‌شناسی برخی از نگاره‌های نسخۀ خطی هزار و یک شب با تصاویر چاپ سنگی رموز حمزه، به منظور شناسایی یکی از نقاشان نسخۀ خطی هزار و یک شب [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 73-91]
 • روابط صفویان و عثمانیان مهاجرت نسخ خطی ایران به دربار عثمانی در دورۀ صفوی و سرنوشت آنها [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 63-93]
 • روایاتِ ایرانی گناه فریدون (بازشناسی یک روایتِ ایرانی و بررسی علّت زدوده‌شدن آن از متون) [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 33-54]
 • روایات نقّالی معرّفیِ یک طومارِ نقّالیِ کهن به زبان ترکی [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 129-149]
 • روایات یونانی «زنی بود بر سان گردی سوار»: بررسی ریشه‌های تاریخی پدیدۀ زن جنگاور در شاهنامه [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 131-162]
 • روایت‌های پهلوانی سام‌نامۀ کوچک، منظومه‌ای پیشینه‌دار از پهلوانی‌های سام نریمان [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 211-227]
 • روح‌الامین بررسی انتقادی منابع شرح‌حال و سروده‌‌های روح‌الامین شهرستانی [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 203-221]
 • رودکی ملاحظاتی دربارۀ تحفۀ الملوک و تصحیح مجدّد آن [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 51-74]
 • روش تحلیل اطّلاع‌شناختی تصحیح متون از منظر اطّلاع‌شناسی [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 85-108]
 • روش تصحیح بررسی انتقادی کلیات سلمان ساوجی [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 145-175]
 • روش ذوقی تصحیح نوآیینِ شاهنامه؛ بررسی ویرایشِ فریدون جنیدی [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 5-68]
 • روضة الصفا اقتباس‌های میرخواند از اغراض السیاسۀ ظهیری سمرقندی [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 163-179]
 • روند شکل‌گیری حماسه‌‌سرایی دینی در ادب فارسی [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 183-210]
 • ریشه‌شناسی خُنام: واژه‌ای کهن در متون فارسی قدیم در ارتباط با دامپزشکی [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 173-182]
 • ریشه‌شناسی دربارۀ داستانی از الهی‌نامۀ عطار و نکاتی دربارۀ لغات «راهب» و «ترسا» [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 81-97]
 • ریشه‌شناسی نگاهی تازه به واژۀ «گلگشت» [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 173-191]

ز

 • زبان پهلوی آذربایجان بررسی نمونه‌های فهلویات در شعر شاعران تبریز [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 311-331]
 • زبان ترکی معرّفیِ یک طومارِ نقّالیِ کهن به زبان ترکی [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 129-149]
 • زبان شعر مولانا کلمات ترکی ‌ـ ‌مغولی در کلیات شمس [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 231-259]
 • زبان شعر مولوی کلمات ترکی (ترکی مغولی و عثمانی) در غزلیّات مولوی [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 11-30]
 • زبان فارسی فرهنگ کهن عربی به فارسی در مجموعۀ 6788 کتابخانۀ مجلس [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 215-230]
 • زبان فارسی فرهنگ لُبّ‌اللغه شیخ محمود لاهیجی [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 21-41]
 • زبان فارسی واژه‌های فارسی در دست‌‌نویسی مشکول از تفسیر سورآبادی [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 73-100]
 • زبان‌ها و لهجه‌ها زبان‌ها و لهجه‌های به‌ کار رفته در خلاصة اللغاتِ ابن‌ابوالمحسن جُنابذی [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 335-354]
 • زبان‌های محلی بررسی نمونه‌های فهلویات در شعر شاعران تبریز [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 311-331]
 • زردشتیان بازآرایی و بازشناسی سه مجموعۀ فارسی زردشتی در کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 205-228]
 • زرّین‌دست میل در چشمِ جهان‌بینش کشید! (نورالعیون زرّین‌دست و تصحیح آن) [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 93-130]
 • زرّین‌قبانامه رزم‌نامۀ «کوه دماوند»؛ منظومه‌ای پهلوانی ناشناخته از دورۀ صفویه [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 135-154]
 • زکریا قزوینی بررسی تحریرِ فارسی «عجائب المخلوقاتِ» قزوینی (بر اساس نسخۀ مورّخ 699ق) [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 59-81]
 • زنان جنگاور سکایی «زنی بود بر سان گردی سوار»: بررسی ریشه‌های تاریخی پدیدۀ زن جنگاور در شاهنامه [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 131-162]
 • زندگی جست‌وجو در احوال و اشعار مجدالدین همگر [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 113-148]
 • زندگی جست‌وجو در احوال نصرت‌الدین کبود جامه و تصحیح اشعار او [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 149-172]
 • زندگینامۀ خودنوشت زندگینامۀ خودنوشت حاج زین‌العابدین شیروانی به همراه یک مراسله و کرسی‌نامۀ سلسلۀ نعمت‌اللهیه [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 283-305]
 • زیدری نسوی تأملی در کتاب شرح نفثةالمصدور تألیف شاهرخ موسویان [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 109-130]
 • زین العابدین بن محمد مصباح الظلمات فی تفسیر التورات: تفسیری شیعی بر اسفار خمسه [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 109-132]
 • زین‌العابدین شیروانی زندگینامۀ خودنوشت حاج زین‌العابدین شیروانی به همراه یک مراسله و کرسی‌نامۀ سلسلۀ نعمت‌اللهیه [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 283-305]

س

 • ساختار خط پیشنهادی برای تصحیح چند لغت در متون فارسی ـ عبری [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 329-355]
 • ساختار شبکه‌ای شکل چگونگی روند ترکیب‌بندی در نگاره‌های ایرانی؛ مورد پژوهشی: نگارۀ «بازی شطرنج بوزرجمهر و سفیر هند» از نسخۀ خطی شاهنامۀ بایسنقری [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 9-32]
 • ساده‌نمایی تأملی در داستان کیومرث (خشم، جنگ و یا چشمِ کیهان‌خدیو؟) [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 93-107]
 • سالمیه ما به کجاییم و امانت کجاست (نقد ترجمۀ فارسی اللمع فی التصوف) [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 293-311]
 • سام سام‌نامۀ کوچک، منظومه‌ای پیشینه‌دار از پهلوانی‌های سام نریمان [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 211-227]
 • سام میرزا معرفی، بررسی و تحلیل تذکرۀ تحفۀ سامی [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 43-77]
 • سام‌نامه معرفی نسخه‌های سام‌نامۀ موجود در کتابخانه‌های جهان [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 79-102]
 • سام‌نامۀ کوچک سام‌نامۀ کوچک، منظومه‌ای پیشینه‌دار از پهلوانی‌های سام نریمان [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 211-227]
 • سایه‌بان بررسی معانی و شواهد واژۀ «کنیسه» در متون فارسی و عربی [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 209-222]
 • سبک تأثیرپذیری سبکی طاهری نایینی از حافظ شیرازی [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 131-160]
 • سبک تحلیل نثر جامع‌التواریخ رشیدالدین فضل‌اللّه از نظر شاخص‌های سبکی و ادبی [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 203-239]
 • سبک‌شناسی اصلی‌ترین ویژگی‌های سبکی هجویات سوزنی سمرقندی [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 173-191]
 • سبک‌شناسی نظری سبک‌شناختی در رساله‌‌ای عرفانی [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 145-163]
 • سبک‌شناسی بررسی و نقد انتساب رباعیات مشترک خیام و مجدهمگر با استناد به نسخۀ 697 ق موزۀ بریتانیا [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 231-263]
 • سبک‌شناسی بررسی سطح فکری اشعار منوچهری دامغانی [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 219-243]
 • سبک‌شناسی بررسی نسخۀ خطی «الکفایة فی الفقه» نوشتۀ حسین بن مسعود فرّاء بَغَوی (516ق) [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 223-239]
 • سبکشناسی تطبیق سبک‌شناسی برخی از نگاره‌های نسخۀ خطی هزار و یک شب با تصاویر چاپ سنگی رموز حمزه، به منظور شناسایی یکی از نقاشان نسخۀ خطی هزار و یک شب [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 73-91]
 • سبک هندی دیوان فطرت مشهدی [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 179-200]
 • سبک هندی تجلی شیرازی شرح احوال و معرفی آثار او [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 261-281]
 • سدیدالدین کازرونی متون موازی الصیدنة ابوریحان بیرونی (منابع بیرونی، آثار بهره‌مند از آن و تحریر فارسی کاسانی) [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 9-31]
 • سراج ما به کجاییم و امانت کجاست (نقد ترجمۀ فارسی اللمع فی التصوف) [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 293-311]
 • سراج‌الدّین بلخی سراج‌الدّین بلخی و ابیات نویافتۀ او در سه سفینۀ هم‌تبار [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 165-180]
 • سراج‌الدین حسینی اورنگ‌آبادی معرفی و بررسی «سفینة المفردات» سراج اورنگ‌آبادی [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 271-291]
 • سراج‌الدّین عبدالعزیز الیزدی کتابُ الناصری فی ترجمةِ کتابِ القادری فی التّعبیر؛ ترجمۀ فارسی مورّخ 692ق (با نکاتی دربارۀ اصل عربی کتاب و مؤلّفِ آن) [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 33-50]
 • سربازگیری سربازگیری: نسخه‌ای دربارۀ اوضاع نظامی عثمانی در دورۀ عبدالحمید دوم [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 283-298]
 • سرود بخارا بررسی ساختار زبانی، تاریخی و فرهنگی «سرود بخارا» [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 211-237]
 • سروش اصفهانی مدایح مؤیدیه و فواید آن [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 109-121]
 • سطح فکری بررسی سطح فکری اشعار منوچهری دامغانی [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 219-243]
 • سعدالدّین الهی/ آلهی ابیات فهلوی بُندار رازی در جُنگ 14456 کتابخانۀ گنج‌بخش [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 77-92]
 • سعدی نقد و بررسی «بدین شیرین سخن گفتن» [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 317-333]
 • سعدی یک متن و دوبیان؛ بررسی نسبت طریقت جوانمردی با سبک نقاشی بهزاد و شعر سعدی [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 177-197]
 • سعید نفیسی بررسی انتقادی تصحیح دیوان رشیدالدین وطواط [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 153-172]
 • سفرنامۀ منظوم تفسیر یک قصیده، تشخیص یک مزار (سفرنامۀ منظوم حسن بن حمزۀ طبری به طوس و مزار پدرش ابوالقاسم در مامطیر) [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 131-148]
 • سفینة المفردات معرفی و بررسی «سفینة المفردات» سراج اورنگ‌آبادی [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 271-291]
 • سفینه تصحیح چند بیت از سفینۀ شمس حاجی [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 263-281]
 • سفینه‌ها تحقیق در اشعار پراکندۀ ابوالمعالی نحاس رازی [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 313-327]
 • سفینۀ تبریز بررسی نسخۀ خطی «الکفایة فی الفقه» نوشتۀ حسین بن مسعود فرّاء بَغَوی (516ق) [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 223-239]
 • سفینۀ سعد الهی اشعار نویافتۀ شاعران قدیم کرمان در سفینۀ سعد الهی [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 67-97]
 • سفینۀ ش14456 کتابخانۀ گنج‌بخش سراج‌الدّین بلخی و ابیات نویافتۀ او در سه سفینۀ هم‌تبار [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 165-180]
 • سفینۀ ش449/1741 کتابخانۀ سلیمانیه سراج‌الدّین بلخی و ابیات نویافتۀ او در سه سفینۀ هم‌تبار [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 165-180]
 • سفینۀ ش534 کتابخانۀ مجلس سنای سابق سراج‌الدّین بلخی و ابیات نویافتۀ او در سه سفینۀ هم‌تبار [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 165-180]
 • سفینۀ شاعران قدیم نقد و بررسی تصحیح «سفینۀ شاعران قدیم» (نسخۀ سنا 651) [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 33-45]
 • سفینۀ یحیی توفیق ابیات فهلوی بُندار رازی در جُنگ 14456 کتابخانۀ گنج‌بخش [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 77-92]
 • سکه‌نوشته در بارۀ چند مهرنوشته و سکه‌نوشتۀ ساسانی و عرب‌ساسانی [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 73-89]
 • سلاطین عثمانی مهاجرت نسخ خطی ایران به دربار عثمانی در دورۀ صفوی و سرنوشت آنها [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 63-93]
 • سلامان و ابسال نسخه‌هایی کهن از شرح اشارات طوسی: نسبت آن‌ها با نسخۀ مؤلف و نکته‌هایی در باب سنت تعلیم و تعلّم اثر [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 179-234]
 • سلطان‌حسین بایقرا معمّای نویسندۀ مجالس العشاق [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 35-51]
 • سلطان حسین بایقرا تصحیح یک اشتباه تاریخی: مطالعه‌ای در نشان کلانتری کتابخانه به اسم کمال‌الدّین بهزاد [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 9-34]
 • سلمان ساوجی رباعیات از نظر افتادۀ سلمان ساوجی [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 251-264]
 • سلمان ساوجی اشعار سرگردان سلمان ساوجی [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 193-213]
 • سنا 651 نقد و بررسی تصحیح «سفینۀ شاعران قدیم» (نسخۀ سنا 651) [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 33-45]
 • سنایی غزنوی تصحیح چند خطا در آثار چاپی سنایی غزنوی [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 101-116]
 • سنت آموزشی نسخه‌هایی کهن از شرح اشارات طوسی: نسبت آن‌ها با نسخۀ مؤلف و نکته‌هایی در باب سنت تعلیم و تعلّم اثر [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 179-234]
 • سند قدمگاه امام رضا(ع) در توران‌پشت: اسناد و کتیبه‌های نویافته [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 269-285]
 • سندبادنامه نقد و بررسی تصحیح‌های کتاب سندبادنامه [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 131-151]
 • سندبادنامه یادداشت‌هایی بر یادداشت‌های سندبادنامه [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 191-212]
 • سهواللسان تصحیح «رسالۀ هجو ثالث» صادقی‌بیک افشار [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 85-101]
 • سوریه تُفّاح الارواح ابن‌سرّاج دمشقی و اهمیت آن در شناخت صوفیان شام [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 73-93]
 • سوزنی سمرقندی اصلی‌ترین ویژگی‌های سبکی هجویات سوزنی سمرقندی [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 173-191]
 • سیداشرف نسخه‌ای معتبر از دیوان سیدحسن غزنوی [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 51-71]
 • سید جعفر شهیدی نقد و بررسی تصحیح و تعلیقات امثال عربیِ درّۀ نادره مصحَّح سید جعفر شهیدی [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 253-268]
 • سیدحسن غزنوی نسخه‌ای معتبر از دیوان سیدحسن غزنوی [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 51-71]
 • سیّد حسن غزنوی کهن‌ترین نقل‌ها از ترجمۀ منظوم وصیّت امام علی به امام حسین‌(علیهما السلام) [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 99-113]
 • سید دلدارعلی نصیرآبادی آیینۀ حق‌نما، اثری در دفاع از تشیع در هند [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 5-19]
 • سیّد سراج‌الدّین خراسانی سراج‌الدّین بلخی و ابیات نویافتۀ او در سه سفینۀ هم‌تبار [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 165-180]
 • سید سراج سگزی مصارع‌الشعرا شاعری ناآشنا [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 241-267]
 • سیدضیاءالدین شفیعی تحریف و تصحیف و بدخوانی در «چهار عنصر» بیدل دهلوی (تصحیح سیدضیاءالدین شفیعی) [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 215-236]
 • سیر تحول بلاغت عربی نگاهی به پیشینۀ مطالعات علوم بلاغی در ادبیات عرب [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 103-129]
 • سیف‌الدین باخرزی سیف‌الدّین باخرزی و دو مجلس منتشرنشده از او [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 235-256]
 • سیفلیس کهن‌ترین گزارش‌های فارسی دربارۀ «آتشک» (شیوع سیفلیس در ایران و تأثیرپذیری پزشکان ایرانی از منابع اروپایی) [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 153-175]
 • سیورغال یک فرمان سیورغالِ هودبری به زبان فارسی از اوزون‌حسن آق‌قویونلو در یک مرقّع خطّ (و ملاحظاتی در باب گونه‌ها و شیوه‌های حفظ اسناد در گذشته) [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 43-72]

ش

 • شاعران معرفی، بررسی و تحلیل تذکرۀ تحفۀ سامی [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 43-77]
 • شاعران الف تسمیه؛ سیری در کاربرد «الف» پسوند اسامی خاص و القاب در متون منظوم و منثور فارسی [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 83-108]
 • شاعران بی‌دیوان نقد و بررسی کتاب «شاعران بی‌دیوان» و پیشنهاد تألیف تکمله‌ای بر آن [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 75-95]
 • شاعران شوشتر قوسی شوشتری، ادیب گمنام دورۀ صفوی [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 37-58]
 • شاعران قدیم کرمان اشعار نویافتۀ شاعران قدیم کرمان در سفینۀ سعد الهی [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 67-97]
 • شاعران قرن ششم نقد و بررسی تصحیح «سفینۀ شاعران قدیم» (نسخۀ سنا 651) [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 33-45]
 • شاعران قرن نهم هجری دو دیوان در وصف طعام از شیرازِ قرن نهم هجری [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 33-58]
 • شام تُفّاح الارواح ابن‌سرّاج دمشقی و اهمیت آن در شناخت صوفیان شام [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 73-93]
 • شاه اسماعیل اوّل تصحیح یک اشتباه تاریخی: مطالعه‌ای در نشان کلانتری کتابخانه به اسم کمال‌الدّین بهزاد [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 9-34]
 • شاهانِ گناهکار گناه فریدون (بازشناسی یک روایتِ ایرانی و بررسی علّت زدوده‌شدن آن از متون) [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 33-54]
 • شاهرخ نسخۀ مصورِ کتابی از رشیدالدین و حافظ ابرو در کتابخانۀ کاخ توپکاپی (خزینۀ 1653) [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 27-48]
 • شاهرخ تیموری پژوهشی در اوضاع اجتماعی ـ مذهبی خراسان در قرن نهم هجری بر مبنای کتاب «نصایح شاهرخی» [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 61-80]
 • شاهرخ موسویان تأملی در کتاب شرح نفثةالمصدور تألیف شاهرخ موسویان [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 109-130]
 • شاه‌عباس اول صفوی «لیمیای صفوی»: بازخوانی «اسرار قاسمی» و اثری نویافته از ملاجلال منجم یزدی [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 115-130]
 • شاه محمد مذهب دیباچۀ مرقع شاه محمد مذهب [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 77-99]
 • شاهنامة فردوسی تأملی در داستان کیومرث (خشم، جنگ و یا چشمِ کیهان‌خدیو؟) [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 93-107]
 • شاهنامه گونه‌ای از بازی شطرنج در شاهنامۀ فردوسی و سنجش آن با انواع دیگر [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 101-120]
 • شاهنامه آرش کمانگیر در مقدمۀ قدیم شاهنامه [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 201-214]
 • شاهنامه رد پای هویّت ایرانی در شاهنامۀ فردوسی [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 99-126]
 • شاهنامه یاری قافیه در پیرایش برخی از بیت‌های شاهنامه [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 245-262]
 • شاهنامه تصحیح نوآیینِ شاهنامه؛ بررسی ویرایشِ فریدون جنیدی [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 5-68]
 • شاهنامه معرّفیِ یک طومارِ نقّالیِ کهن به زبان ترکی [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 129-149]
 • شاهنامه دربارۀ چند بیتِ منسوب به فردوسی [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 9-39]
 • شاهنامه نگاهی دیگر به خطبۀ داستان رستم و سهراب [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 95-129]
 • شاهنامه درخشش گرشاسپ در برخی دست‌نویس‌های شاهنامه [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 203-221]
 • شاهنامه گناه فریدون (بازشناسی یک روایتِ ایرانی و بررسی علّت زدوده‌شدن آن از متون) [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 33-54]
 • شاهنامه بررسی دستکاری‌های کاتب نسخۀ قاهره، مورّخ ۷۴۱ق، در متن شاهنامه (مطالعه‌ای موردی در کوشش کاتبی صوفی در نزدیک کردن متن شاهنامه به اعتقاداتش) [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 35-59]
 • شاهنامه «زنی بود بر سان گردی سوار»: بررسی ریشه‌های تاریخی پدیدۀ زن جنگاور در شاهنامه [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 131-162]
 • شاهنامه مهاجرت نسخ خطی ایران به دربار عثمانی در دورۀ صفوی و سرنوشت آنها [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 63-93]
 • شاهنامه‌سرایی رویکرد تقابلی منظومۀ صولت فاروقی با شاهنامۀ فردوسی [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 201-216]
 • شاهنامۀ بایسنغر پژوهشی دربارۀ جعل در نسخ خطیِ ایران با تأکید ویژه بر نسخ مصوّر [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 9-42]
 • شاهنامۀ بایسنقری چگونگی روند ترکیب‌بندی در نگاره‌های ایرانی؛ مورد پژوهشی: نگارۀ «بازی شطرنج بوزرجمهر و سفیر هند» از نسخۀ خطی شاهنامۀ بایسنقری [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 9-32]
 • شاهنامۀ فردوسی تصحیح بیت‌هایی از شاهنامه به یاری قافیه [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 239-260]
 • شاهنامۀ کوچک دوم کاربرد رایانه در احیای دستنویس شاهنامۀ کوچک دوم [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 59-108]
 • شبرنگ شبرنگ‌نامه و بررسی ویژگی‌های اساطیری و ادبی آن [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 53-73]
 • شبرنگ‌نامه شبرنگ‌نامه و بررسی ویژگی‌های اساطیری و ادبی آن [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 53-73]
 • شِبهِ مزامیر بررسی ترجمه‌ای از مزامیر داود در کتابخانۀ نمازی خوی [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 87-103]
 • شتافتن از نگاهی دیگر به خطبۀ داستان رستم و سهراب [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 95-129]
 • شخصیت جست‌وجو در احوال و اشعار مجدالدین همگر [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 113-148]
 • شخصیت نخستین نشانه‌های رمان‏‌نویسی در ایران تحلیلی بر «حکایت پیر و جوان» اثر ناصرالدین ‌شاه [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 149-170]
 • شَدُّ الاِزار بررسی معانی و شواهد واژۀ «کنیسه» در متون فارسی و عربی [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 209-222]
 • شرح تأملی در کتاب شرح نفثةالمصدور تألیف شاهرخ موسویان [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 109-130]
 • شرح تحلیل شرح مثنوی میر نوراللّه احراری و مقایسه‌ی آن با شروح دیگر [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 79-105]
 • شرح گذری بر تحفة‌العراقین (ختم‌الغرایب) خاقانی شروانی به کوشش علی صفری آق‌قلعه [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 209-265]
 • شرح اشارات نسخه‌هایی کهن از شرح اشارات طوسی: نسبت آن‌ها با نسخۀ مؤلف و نکته‌هایی در باب سنت تعلیم و تعلّم اثر [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 179-234]
 • شرح الیمینی صدرالأفاضل خوارزمی و جایگاه ادبی و تاریخی کتاب الیُمنِی فی شرح الیَمینِی [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 121-139]
 • شرح دشواری‌ها توضیح برخی مشکلات در تصحیح جدید تاریخ بیهقی [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 37-53]
 • شرح شعر رستخیز ناگهان (نقش صناعات صوری در مثنوی معنوی) [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 47-64]
 • شرح فارسی منظومۀ خلافیات شرح فارسی منظومۀ خلافیات نسفی؛ نسخۀ مورّخ 665ق [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 9-34]
 • شرح قصیدة الأشباه شرح قصیدة الأشباه اثر مُفَجَّع بَصری، شاعر گمنام شیعه [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 237-248]
 • شروح مثنوی رستخیز ناگهان (نقش صناعات صوری در مثنوی معنوی) [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 47-64]
 • شریف تبریزی تصحیح «رسالۀ هجو ثالث» صادقی‌بیک افشار [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 85-101]
 • شطرنج گونه‌ای از بازی شطرنج در شاهنامۀ فردوسی و سنجش آن با انواع دیگر [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 101-120]
 • شعار سرگردان اشعار سرگردان سلمان ساوجی [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 193-213]
 • شعبۀ صفا عبدالعزیز بن عبدالقادر مراغی و ابداعات او در موسیقی (بر اساس نقاوةالادوار و دست‌نوشته‌هایی از او) [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 173-184]
 • شعر جست‌وجو در احوال نصرت‌الدین کبود جامه و تصحیح اشعار او [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 149-172]
 • شعر اشعار نویافتۀ کمال اسماعیل [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 133-151]
 • شعر انتقادی اصلی‌ترین ویژگی‌های سبکی هجویات سوزنی سمرقندی [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 173-191]
 • شعرای تبریز بررسی نمونه‌های فهلویات در شعر شاعران تبریز [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 311-331]
 • شعر دورۀ صفوی قوسی شوشتری، ادیب گمنام دورۀ صفوی [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 37-58]
 • شعر سبک هندی معرفی و بررسی «سفینة المفردات» سراج اورنگ‌آبادی [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 271-291]
 • شعر سنایی غزنوی قصیده‌ای از سید حسن غزنوی در دیوان سنایی [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 161-189]
 • شعر سید حسن غزنوی قصیده‌ای از سید حسن غزنوی در دیوان سنایی [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 161-189]
 • شعرشناسی تعیین انتساب چند شعر به شیخ بهایی [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 185-202]
 • شعر عربی در ایران غدیریۀ قاضى نظام‌‏الدین اصفهانى (تصحیح، تحلیل، شرح و ترجمه) [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 9-37]
 • شعر فارسی جست‌وجو در احوال و اشعار مجدالدین همگر [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 113-148]
 • شعر فارسی بررسی سبک فکری و محتوایی رباعیات طالب آملی [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 127-157]
 • شعر فارسی بررسی سطح فکری اشعار منوچهری دامغانی [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 219-243]
 • شعر فارسی تجلی شیرازی شرح احوال و معرفی آثار او [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 261-281]
 • شعر فارسی مصارع‌الشعرا شاعری ناآشنا [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 241-267]
 • شعر فارسی گمنامی بنام در تاریخ ادب فارسی اثیرالدین اومانی [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 265-283]
 • شعر فارسی حواشی ملک‌الشعرای بهار بر دیوان جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 99-121]
 • شعر فارسی حسام‌الدین خویی و نوآوری در قسمیّات [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 49-72]
 • شعرفارسی اشعار نویافتۀ شاعران قدیم کرمان در سفینۀ سعد الهی [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 67-97]
 • شعر قرن پنجم و ششم نسخه‌ای معتبر از دیوان سیدحسن غزنوی [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 51-71]
 • شعر قرن ششم جست‌وجو در احوال نصرت‌الدین کبود جامه و تصحیح اشعار او [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 149-172]
 • شعر قرن هفتم حسام‌الدین خویی و نوآوری در قسمیّات [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 49-72]
 • شعر قرن هفتم هجری غدیریۀ قاضى نظام‌‏الدین اصفهانى (تصحیح، تحلیل، شرح و ترجمه) [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 9-37]
 • شعر کهن فارسی تصحیح بیت‌هایی از شاهنامه به یاری قافیه [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 239-260]
 • شفیعی کدکنی بازخوانی تعلیقات استاد شفیعی کدکنی بر غزلیّات شمس تبریز [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 71-103]
 • شمس‌المعالی مدایح مؤیدیه و فواید آن [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 109-121]
 • شمس تبریزی ردّ پای یکی از مشایخ تبریز در بوستانِ سعدی [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 151-169]
 • شمس حاجی تصحیح چند بیت از سفینۀ شمس حاجی [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 263-281]
 • شمس سجاسی پژوهشی در احوال و آثار شمس سُجاسی (بر اساس منشآت منتشرنشدۀ او) [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 9-32]
 • شمس طبسی نقد و بررسی تصحیح دیوان شمس طبسی [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 193-205]
 • شمس منشی نقدِ تصحیح، تنقیح، ویرایش و مقابلۀ دستور الکاتب فی تعیین المراتب [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 27-45]
 • شهنشاهنامه شهنشاهنامۀ فتحعلی خان صبا نسخۀ 5998 کتابخانۀ ملک شاهکاری از هنر دورۀ قاجار [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 49-72]
 • شیخ ابوبکر سلّه‌باف ردّ پای یکی از مشایخ تبریز در بوستانِ سعدی [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 151-169]
 • شیخ بهایی «رسالۀ اثبات وجود صاحب‌الزمان (ع)» نوشتۀ شیخ ‌بهایی [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 63-84]
 • شیخ بهایی تعیین انتساب چند شعر به شیخ بهایی [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 185-202]
 • شیخ بهایی «لیمیای صفوی»: بازخوانی «اسرار قاسمی» و اثری نویافته از ملاجلال منجم یزدی [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 115-130]
 • شیخ صنعان روایت کُردی داستان «شیخ صنعان» و مقایسۀ آن با روایت عطار نیشابوری [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 49-77]
 • شیخ محمود شبستری معرفی و بررسی شرح گلشن راز احمد بن موسی رشتی استادی [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 373-393]
 • شیوۀ الفبایی اویم ایوک کهن‏‌ترین فرهنگ ایرانی [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 65-77]
 • شیوۀ موضوعی اویم ایوک کهن‏‌ترین فرهنگ ایرانی [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 65-77]

ص

 • صادقی‌بیک افشار تصحیح «رسالۀ هجو ثالث» صادقی‌بیک افشار [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 85-101]
 • صد در بحر طویل صد در نثر و صد در بُندَهِش و معرفی نسخه‌های آن [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 239-253]
 • صد در بندهش صد در نثر و صد در بُندَهِش و معرفی نسخه‌های آن [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 239-253]
 • صد در نثر صد در نثر و صد در بُندَهِش و معرفی نسخه‌های آن [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 239-253]
 • صد در نظم صد در نثر و صد در بُندَهِش و معرفی نسخه‌های آن [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 239-253]
 • صدرالأفاضل صدرالأفاضل خوارزمی و جایگاه ادبی و تاریخی کتاب الیُمنِی فی شرح الیَمینِی [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 121-139]
 • صدرالافاضل کهن‌ترین دیوان اشعار خواجوی کرمانی: بازسازی مجموعه اشعار مورّخ ۷۵۰ق بر اساس دو نسخهٔ نویافته [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 39-75]
 • صدر الافاضل خوارزمی نمونه‌ای از تصحیحات قدماء: کتاب الیَمینی ابونصر عُتبی و شرح صدر الافاضل خوارزمی [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 233-245]
 • صدرالدین عینی نگاهی به زندگی و آثار صدرالدین عینی [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 255-286]
 • صدرالدین قونوی بررسی نارساییها و کاستیهای تصحیح رسالۀ تبصرة المبتدی و تذکرة المنتهی و لزوم تصحیح مجدد آن [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 309-323]
 • صفحه‌آرایی بررسی روند تکامل جداول تزیینی در نسخ خطی از قرن پنجم تا نهم هجری [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 139-162]
 • صفویان و تیموریان هند رویکردهای دودمانی و محلّیِ میرجمال‌الدین محمد حسینی قادری جامی در گزینش متون تاریخی و منشآت در مجموعۀ خطّی وی [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 123-142]
 • صفویه معرفی و بررسی نسخه‌های خطی «خلد برینِ» واله اصفهانی و نگاهی به دیدگاه تاریخ‌نگارانۀ او [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 223-263]
 • صورت ظاهر الفاظ آیا می‌توان متونِ ادبی را با اجزاءِ متونِ ناهم‌سنخِ دیگر تصحیح کرد؟ [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 97-108]
 • صوفیان بررسی دستکاری‌های کاتب نسخۀ قاهره، مورّخ ۷۴۱ق، در متن شاهنامه (مطالعه‌ای موردی در کوشش کاتبی صوفی در نزدیک کردن متن شاهنامه به اعتقاداتش) [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 35-59]
 • صولت فاروقی رویکرد تقابلی منظومۀ صولت فاروقی با شاهنامۀ فردوسی [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 201-216]

ض

 • ضبط ارجح سنجش هشت چاپ و تصحیح ابیاتی از کلّیات محتشم کاشانی [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 195-210]
 • ضبط ‌درست نقدی بر تصحیح یاحقی ـ ‌سیدی از تاریخ‌ بیهقی [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 207-231]
 • ضبط صحیح سنجش هشت چاپ و تصحیح ابیاتی از کلّیات محتشم کاشانی [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 195-210]
 • ضبط‌های متفاوت نقد و بررسی کتاب «شاعران بی‌دیوان» و پیشنهاد تألیف تکمله‌ای بر آن [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 75-95]
 • ضبط‌های متفاوت با فرهنگ‌ها واژه‌های فارسی در دست‌‌نویسی مشکول از تفسیر سورآبادی [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 73-100]
 • ضبط‌های متفاوت با لغت‌نامه‌ها واژه‌های فارسی مشکول در تفسیر شمارۀ ۱۱۹۳۰ کتابخانۀ مجلس [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 163-180]
 • ضیاءالدین سجادی بررسی انتقادی چاپ دیوان خاقانی تصحیح ضیاءالدین سجادی [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 265-280]

ط

 • طالب آملی بررسی سبک فکری و محتوایی رباعیات طالب آملی [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 127-157]
 • طاهری نایینی تأثیرپذیری سبکی طاهری نایینی از حافظ شیرازی [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 131-160]
 • طب روحانی طبقه‌بندی جریان‌های رازی‌شناسی در ایران و غرب [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 235-250]
 • طب منصوری طبقه‌بندی جریان‌های رازی‌شناسی در ایران و غرب [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 235-250]
 • طبیب طهرانی حجامت و مکافات! (ذیلی بر چاپهای سه‌گانۀ درع‌الصّحّه) [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 31-55]
 • طرح نخستین نشانه‌های رمان‏‌نویسی در ایران تحلیلی بر «حکایت پیر و جوان» اثر ناصرالدین ‌شاه [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 149-170]
 • طرزی طرزی نابهنجاریده و تأسف‌بار در چاپیدن دیوان طرزی افشار [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 257-283]
 • طریقه بر حدیقه تصحیح چند خطا در آثار چاپی سنایی غزنوی [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 101-116]
 • طلسمات حلول ‌الاَشکالِ محمود بن احمد متوله (؟)، اثری فارسی در طلسمات و خواتیم، نگاشتۀ 544ق [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 33-62]
 • طم‌طم حلول ‌الاَشکالِ محمود بن احمد متوله (؟)، اثری فارسی در طلسمات و خواتیم، نگاشتۀ 544ق [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 33-62]
 • طنز نخستین نشانه‌های رمان‏‌نویسی در ایران تحلیلی بر «حکایت پیر و جوان» اثر ناصرالدین ‌شاه [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 149-170]
 • طومار معرّفیِ یک طومارِ نقّالیِ کهن به زبان ترکی [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 129-149]

ظ

 • ظهیری سمرقندی نقد و بررسی تصحیح‌های کتاب سندبادنامه [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 131-151]
 • ظهیری سمرقندی یادداشت‌هایی بر یادداشت‌های سندبادنامه [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 191-212]
 • ظهیری سمرقندی اقتباس‌های میرخواند از اغراض السیاسۀ ظهیری سمرقندی [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 163-179]

ع

 • عبدالجبار خرقی عبدالجبار الخرقی و آثار او در هیئت [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 137-169]
 • عبدالحمید دوم سربازگیری: نسخه‌ای دربارۀ اوضاع نظامی عثمانی در دورۀ عبدالحمید دوم [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 283-298]
 • عبدالرحمن جامی آیا ترجمۀ منظوم «تائیۀ کبری» از جامی است؟ (بررسی سبک‌شناسانۀ منظومه‌ای منتسب به نورالدین عبدالرحمن جامی) [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 9-32]
 • عبدالرشید تتوی فرهنگ رشیدی و معرفی نسخه‌های آن [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 267-288]
 • عبدالعزیز بن عبدالقادر مراغی عبدالعزیز بن عبدالقادر مراغی و ابداعات او در موسیقی (بر اساس نقاوةالادوار و دست‌نوشته‌هایی از او) [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 173-184]
 • عبداللّه قلانسی کتاب ارشاد عبداللّه قلانسی و نکاتی دربارۀ آن [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 153-177]
 • عبدالله کابلی درنگی در تذکرة‌التواریخ [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 261-279]
 • عثمان مختاری غزنوی تصحیح برخی اشعار نویافته از عثمان مختاری و معرفی شماری از اشعار منسوب به او [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 9-32]
 • عثمانی سربازگیری: نسخه‌ای دربارۀ اوضاع نظامی عثمانی در دورۀ عبدالحمید دوم [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 283-298]
 • عثمانی یک عهدنامه، چند متن متفاوت؛ بررسی انتقادی متنِ عهدنامۀ اول ارزنةالروم [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 95-120]
 • عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات بررسی تحریرِ فارسی «عجائب المخلوقاتِ» قزوینی (بر اساس نسخۀ مورّخ 699ق) [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 59-81]
 • عددی کردن اطلاعات صفحات کاربرد رایانه در احیای دستنویس شاهنامۀ کوچک دوم [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 59-108]
 • عراقی تصحیح از نظر جامی و کارکرد آن در شرح لمعات عراقی [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 79-112]
 • عرب‌ساسانی در بارۀ چند مهرنوشته و سکه‌نوشتۀ ساسانی و عرب‌ساسانی [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 73-89]
 • عرشیه شرح الحکمة العرشیة ملا اسماعیل اصفهانی، پاسخی به جرح عرشیۀ احسائی [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 183-202]
 • عرفات مهاجران ایرانی آفاقی یا غربا با نگاهی به عرفات‌العاشقین [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 281-302]
 • عرفات‌العاشقین «تذکره‌ای در انزوا» بررسی انتقادی چاپ‌های لطایف‌نامه و معرفی نسخ آن [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 57-83]
 • عرفان و تصوف محمّد تقی خویی، شاعر و عارفی گمنام [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 69-97]
 • عزیز نسفی ضرورت تصحیح مجدد مجموعه رسائل عزیزبن محمد نسفی [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 325-345]
 • عضد یزدی عضد یزدی و دیوان نویافتۀ او [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 25-48]
 • عطار نیشابوری روایت کُردی داستان «شیخ صنعان» و مقایسۀ آن با روایت عطار نیشابوری [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 49-77]
 • عطار نیشابوری تذکرة الأولیاء و البیاض‌ و السواد [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 91-114]
 • عطرسازی در دورۀ اسلامی عطرهای مرکب در جواهر الطیب المفردة: بازشناسی عطرنامۀ منسوب به ابن‌ماسویه و محتوای آن [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 251-268]
 • عطرشناسی در دورۀ اسلامی عطرهای مرکب در جواهر الطیب المفردة: بازشناسی عطرنامۀ منسوب به ابن‌ماسویه و محتوای آن [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 251-268]
 • علاءالدّولۀ سمنانی تصحیح و تحقیق رسالۀ «ذکر خفی» اثر علاءالدّولۀ سمنانی [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 285-309]
 • علاء‌الدین کندی نقد و بررسی چاپ التذکرة فی علم البزدرة [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 243-263]
 • علم بدیع نقد تطبیقی مبانی نظری و ساختاری کتب بلاغت فارسی [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 117-133]
 • علم خلاف شرح فارسی منظومۀ خلافیات نسفی؛ نسخۀ مورّخ 665ق [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 9-34]
 • علم خواتیم حلول ‌الاَشکالِ محمود بن احمد متوله (؟)، اثری فارسی در طلسمات و خواتیم، نگاشتۀ 544ق [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 33-62]
 • علوم بلاغی نگاهی به پیشینۀ مطالعات علوم بلاغی در ادبیات عرب [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 103-129]
 • علوم غریبه «لیمیای صفوی»: بازخوانی «اسرار قاسمی» و اثری نویافته از ملاجلال منجم یزدی [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 115-130]
 • علی‌اکبر قویم بررسی انتقادی روش تصحیح خوان اخوان ناصرخسرو [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 249-269]
 • علی‌الاجمال فواید واژگانی دیوان غیاث‌الدّین کُجُجی [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 229-242]
 • علی بن حسن زواره‌ای نقد و بررسی تصحیح ترجمة الخواص زواره‌ای [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 217-234]
 • علی‌ بن عیسی اربلی تأملی در احوال علی بن عیسی اِربِلی و اخبار امام‌ رضا (ع) در کشف‌الغمّه [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 9-24]
 • عمادالدین شیرازی کهن‌ترین گزارش‌های فارسی دربارۀ «آتشک» (شیوع سیفلیس در ایران و تأثیرپذیری پزشکان ایرانی از منابع اروپایی) [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 153-175]
 • عمر بن محمّد بن احمد نسفی شرح فارسی منظومۀ خلافیات نسفی؛ نسخۀ مورّخ 665ق [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 9-34]
 • عنصری اشعاری نویافته از عنصری بلخی [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 215-232]
 • عین‌القضات همدانی امثال عربی در نامه‌های عین‌القضات همدانی [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 157-200]

غ

 • غدیریه غدیریۀ قاضى نظام‌‏الدین اصفهانى (تصحیح، تحلیل، شرح و ترجمه) [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 9-37]
 • غرب مهاجران ایرانی آفاقی یا غربا با نگاهی به عرفات‌العاشقین [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 281-302]
 • غزلیات نقد و بررسی «بدین شیرین سخن گفتن» [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 317-333]
 • غزلیات ابیات تازه‌ای از غزلیات نزاری قهستانی (بر اساس دو نسخۀ کلیات او در کتابخانه‌های روسیه و تاجیکستان) [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 223-250]
 • غزلیّات شمس بازخوانی تعلیقات استاد شفیعی کدکنی بر غزلیّات شمس تبریز [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 71-103]
 • غزلیّات شمس تبریز (کتاب) بازخوانی تعلیقات استاد شفیعی کدکنی بر غزلیّات شمس تبریز [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 71-103]
 • غزلیات مولانا کلمات ترکی ‌ـ ‌مغولی در کلیات شمس [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 231-259]
 • غزلیّات مولوی کلمات ترکی (ترکی مغولی و عثمانی) در غزلیّات مولوی [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 11-30]
 • غزوات منظومۀ غزوات، تکملۀ حملۀ حیدری یا اثری مستقل؟ [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 123-144]
 • غلامحسین یوسفی نقد و بررسی «بدین شیرین سخن گفتن» [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 317-333]
 • غلط‌های املایی نقدِ تصحیح، تنقیح، ویرایش و مقابلۀ دستور الکاتب فی تعیین المراتب [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 27-45]
 • غنیة الشّهوات فی جمل الادوات دو اثر فارسی در مجموعۀ 1511 کتابخانۀ ملی ملک مورخ 517- 519ق؛ با اشارتی به انتقال آثار شیعی و آموزش عربیت در نیشابور سدۀ پنجم و ششم هجری [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 285-308]
 • غیبت تفسیر یک قصیده، تشخیص یک مزار (سفرنامۀ منظوم حسن بن حمزۀ طبری به طوس و مزار پدرش ابوالقاسم در مامطیر) [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 131-148]

ف

 • فارسی نقد و بررسی کتاب «فرهنگ نصیری» [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 33-49]
 • فارسی زردشتی صد در نثر و صد در بُندَهِش و معرفی نسخه‌های آن [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 239-253]
 • فارسی ـ عبری پیشنهادی برای تصحیح چند لغت در متون فارسی ـ عبری [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 329-355]
 • فارسی میانه بررسی نسخه‌های خطی متن پهلوی نامه‌های منوچهر [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 133-144]
 • فارسی میانه اویم ایوک کهن‏‌ترین فرهنگ ایرانی [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 65-77]
 • فتح بغداد پانزده سند نویافته از نادرشاه افشار به زبان عربی [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 109-131]
 • فتوّت یک متن و دوبیان؛ بررسی نسبت طریقت جوانمردی با سبک نقاشی بهزاد و شعر سعدی [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 177-197]
 • فَرّاء بغوی بررسی نسخۀ خطی «الکفایة فی الفقه» نوشتۀ حسین بن مسعود فرّاء بَغَوی (516ق) [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 223-239]
 • فرائدالسلوک پژوهشی در احوال و آثار شمس سُجاسی (بر اساس منشآت منتشرنشدۀ او) [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 9-32]
 • فرامرز شبرنگ‌نامه و بررسی ویژگی‌های اساطیری و ادبی آن [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 53-73]
 • فرامرزنامۀ کوچک شبرنگ‌نامه و بررسی ویژگی‌های اساطیری و ادبی آن [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 53-73]
 • فرامین دیوانی تصحیح یک اشتباه تاریخی: مطالعه‌ای در نشان کلانتری کتابخانه به اسم کمال‌الدّین بهزاد [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 9-34]
 • فرامین عربی پانزده سند نویافته از نادرشاه افشار به زبان عربی [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 109-131]
 • فردوسی گونه‌ای از بازی شطرنج در شاهنامۀ فردوسی و سنجش آن با انواع دیگر [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 101-120]
 • فردوسی آرش کمانگیر در مقدمۀ قدیم شاهنامه [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 201-214]
 • فردوسی رد پای هویّت ایرانی در شاهنامۀ فردوسی [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 99-126]
 • فردوسی دربارۀ چند بیتِ منسوب به فردوسی [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 9-39]
 • فردوسی‌ستیزی رویکرد تقابلی منظومۀ صولت فاروقی با شاهنامۀ فردوسی [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 201-216]
 • فرمان یک فرمان سیورغالِ هودبری به زبان فارسی از اوزون‌حسن آق‌قویونلو در یک مرقّع خطّ (و ملاحظاتی در باب گونه‌ها و شیوه‌های حفظ اسناد در گذشته) [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 43-72]
 • فرهنگ اویم ایوک کهن‏‌ترین فرهنگ ایرانی [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 65-77]
 • فرهنگ ایران باستان نقدی بر احادیث و قصص مثنوی (تأثیر فرهنگ و ادب ایران قبل از اسلام در مثنوی) [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 141-166]
 • فرهنگ جهانگیری تکمله‌ای بر دیوان قطران تبریزی [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 289-315]
 • فرهنگ جهانگیری نقش فرهنگ‌های لغت در تصحیح دیوان سوزنی سمرقندی [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 149-172]
 • فرهنگ رشیدی فرهنگ رشیدی و معرفی نسخه‌های آن [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 267-288]
 • فرهنگ عربی نقدی بر احادیث و قصص مثنوی (تأثیر فرهنگ و ادب ایران قبل از اسلام در مثنوی) [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 141-166]
 • فرهنگ کهن عربی به فارسی فرهنگ کهن عربی به فارسی در مجموعۀ 6788 کتابخانۀ مجلس [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 215-230]
 • فرهنگ لغت فرهنگ رشیدی و معرفی نسخه‌های آن [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 267-288]
 • فرهنگ نصیری نقد و بررسی کتاب «فرهنگ نصیری» [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 33-49]
 • فرهنگ‌نویسی فرهنگ رشیدی و معرفی نسخه‌های آن [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 267-288]
 • فرهنگ‌نویسی فرهنگ کهن عربی به فارسی در مجموعۀ 6788 کتابخانۀ مجلس [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 215-230]
 • فرهنگ‌نویسی نگاهی تازه به واژۀ «گلگشت» [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 173-191]
 • فرهنگ‌های لغت نقش فرهنگ‌های لغت در تصحیح دیوان سوزنی سمرقندی [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 149-172]
 • فروزانفر بازخوانی تعلیقات استاد شفیعی کدکنی بر غزلیّات شمس تبریز [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 71-103]
 • فریدون گناه فریدون (بازشناسی یک روایتِ ایرانی و بررسی علّت زدوده‌شدن آن از متون) [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 33-54]
 • فصد و حجامت حجامت و مکافات! (ذیلی بر چاپهای سه‌گانۀ درع‌الصّحّه) [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 31-55]
 • فطرت مشهدی دیوان فطرت مشهدی [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 179-200]
 • فقه به فارسی بررسی نسخۀ خطی «الکفایة فی الفقه» نوشتۀ حسین بن مسعود فرّاء بَغَوی (516ق) [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 223-239]
 • فقیهان حنفی پژوهشی در اوضاع اجتماعی ـ مذهبی خراسان در قرن نهم هجری بر مبنای کتاب «نصایح شاهرخی» [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 61-80]
 • فن خط‌کشی سنتی اسلامی چگونگی روند ترکیب‌بندی در نگاره‌های ایرانی؛ مورد پژوهشی: نگارۀ «بازی شطرنج بوزرجمهر و سفیر هند» از نسخۀ خطی شاهنامۀ بایسنقری [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 9-32]
 • فهلویات بررسی نمونه‌های فهلویات در شعر شاعران تبریز [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 311-331]
 • فهلویّات ابیات فهلوی بُندار رازی در جُنگ 14456 کتابخانۀ گنج‌بخش [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 77-92]

ق

 • قاضی اوش معرفی و بررسی کهن‌ترین نسخۀ شناخته‌شدۀ قرّةالعین (کتاب امثال و حکم) [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 155-176]
 • قاضی نظام‌الدین اصفهانی غدیریۀ قاضى نظام‌‏الدین اصفهانى (تصحیح، تحلیل، شرح و ترجمه) [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 9-37]
 • قافیه‌پردازی تصحیح بیت‌هایی از شاهنامه به یاری قافیه [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 239-260]
 • قالب‌های شعری مثنوی: قالب شعر فارسی یا عربی؟ [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 177-190]
 • قانون ادب چند واژۀ نادر در کامل‌التعبیر حبیش تفلیسی [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 201-217]
 • قبایل عرب پانزده سند نویافته از نادرشاه افشار به زبان عربی [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 109-131]
 • قتیل لاهوری هفت تماشای قتیل لاهوری و نسخه‌های آن [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 165-187]
 • قتیل لاهوری بررسی متن‌شناختی نسخۀ خطی هفت‌تماشا از منظر مردم‌شناسی [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 199-216]
 • قدمگاه قدمگاه امام رضا(ع) در توران‌پشت: اسناد و کتیبه‌های نویافته [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 269-285]
 • قرآن امام رضا (ع) قرآن منسوب به خط امام رضا (ع) در آستان قدس رضوی و تکمله‌های آن: مقایسه‌ای میان نسخۀ 1586 و نسخۀ 4354الف و چند برگۀ قرآنی در حراج‌های لندن [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 31-70]
 • قرآن خطی برگه‌هایی از قرآنی کهن و پراکنده در جهان در موزۀ رضا عباسی تهران [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 133-159]
 • قرآن خَیقانی کهن‌ترین مکتوب تاریخ‌دار فارسی: دست‌نوشتی فارسی از احمد بن ابی‌القاسم خَیقانی در پایان قرآنی از قرن سوم [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 9-26]
 • قرآن شمارۀ 1586 قرآن منسوب به خط امام رضا (ع) در آستان قدس رضوی و تکمله‌های آن: مقایسه‌ای میان نسخۀ 1586 و نسخۀ 4354الف و چند برگۀ قرآنی در حراج‌های لندن [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 31-70]
 • قرائات شاذ برگه‌هایی از قرآنی کهن و پراکنده در جهان در موزۀ رضا عباسی تهران [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 133-159]
 • قرّة‌العین (قرّةالعیون) معرفی و بررسی کهن‌ترین نسخۀ شناخته‌شدۀ قرّةالعین (کتاب امثال و حکم) [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 155-176]
 • قرن بیستم نگاهی به زندگی و آثار صدرالدین عینی [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 255-286]
 • قرن پنجم تا نهم هجری بررسی روند تکامل جداول تزیینی در نسخ خطی از قرن پنجم تا نهم هجری [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 139-162]
 • قرن هفتم جست‌وجو در احوال و اشعار مجدالدین همگر [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 113-148]
 • قرن هفتم مصارع‌الشعرا شاعری ناآشنا [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 241-267]
 • قرن هفتم هجری گمنامی بنام در تاریخ ادب فارسی اثیرالدین اومانی [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 265-283]
 • قسمیّات حسام‌الدین خویی و نوآوری در قسمیّات [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 49-72]
 • قصیدة الأشباه شرح قصیدة الأشباه اثر مُفَجَّع بَصری، شاعر گمنام شیعه [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 237-248]
 • قصیده بررسی انتقادی تصحیح دیوان رشیدالدین وطواط [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 153-172]
 • قطب‌الدین شیرازی برخی ویژگی‌های علمی و تاریخی کتاب اختیارات مظفری نوشتۀ قطب‌الدین شیرازی (جامع‌ترین کتاب هیئت به زبان فارسی) [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 131-150]
 • قطران تکمله‌ای بر دیوان قطران تبریزی [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 289-315]
 • قطران بررسی برخی مجموعه‌های شعری رودکی و دو بیت تازۀ منسوب به او [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 235-256]
 • قُندزی بررسی برخی مجموعه‌های شعری رودکی و دو بیت تازۀ منسوب به او [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 235-256]
 • قنلغا یک فرمان سیورغالِ هودبری به زبان فارسی از اوزون‌حسن آق‌قویونلو در یک مرقّع خطّ (و ملاحظاتی در باب گونه‌ها و شیوه‌های حفظ اسناد در گذشته) [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 43-72]
 • قواعد کشف تصحیف چند قاعده در کشف تصحیفات متون [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 185-214]
 • قوامی رازی گفتاری در تکمیل دیوان قوامی رازی و تصحیح قصیدۀ بازیافته‌ای از او [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 35-62]
 • قوی النفس نسخه‌شناسی و بایسته‌های تصحیح انتقادی «حکمت صادقیه» اثر مهمّ حکیم ملامحمّدصادق اردستانی [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 247-266]

ک

 • کاتب بررسی دستکاری‌های کاتب نسخۀ قاهره، مورّخ ۷۴۱ق، در متن شاهنامه (مطالعه‌ای موردی در کوشش کاتبی صوفی در نزدیک کردن متن شاهنامه به اعتقاداتش) [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 35-59]
 • کامل التعبیر چند واژۀ نادر در کامل‌التعبیر حبیش تفلیسی [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 201-217]
 • کبرویه تصحیح و تحقیق رسالۀ «ذکر خفی» اثر علاءالدّولۀ سمنانی [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 285-309]
 • کتاب ارشاد کتاب ارشاد عبداللّه قلانسی و نکاتی دربارۀ آن [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 153-177]
 • کتاب الایقاع نظریۀ ایقاع فارابی در رسالۀ «إحصاء الایقاعات» و بررسی سیر تکامل آن در خلال آثار موسیقی وی همراه با معرفیِ تک‌نسخۀ خطی این رساله [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 121-147]
 • کتاب النغم نظریۀ ایقاع فارابی در رسالۀ «إحصاء الایقاعات» و بررسی سیر تکامل آن در خلال آثار موسیقی وی همراه با معرفیِ تک‌نسخۀ خطی این رساله [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 121-147]
 • کتابت قرآن قرآن منسوب به خط امام رضا (ع) در آستان قدس رضوی و تکمله‌های آن: مقایسه‌ای میان نسخۀ 1586 و نسخۀ 4354الف و چند برگۀ قرآنی در حراج‌های لندن [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 31-70]
 • کتابت قرآن کهن‌ترین مکتوب تاریخ‌دار فارسی: دست‌نوشتی فارسی از احمد بن ابی‌القاسم خَیقانی در پایان قرآنی از قرن سوم [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 9-26]
 • کتابت قرآن برگه‌هایی از قرآنی کهن و پراکنده در جهان در موزۀ رضا عباسی تهران [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 133-159]
 • کتاب جامع هیئت برخی ویژگی‌های علمی و تاریخی کتاب اختیارات مظفری نوشتۀ قطب‌الدین شیرازی (جامع‌ترین کتاب هیئت به زبان فارسی) [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 131-150]
 • کتابخانه و موزۀ ملی ملک رقم نقاش و مُذهِّب بر جلدهای روغنی (لاکی) کتابخانه و موزۀ ملی ملک [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 185-230]
 • کتابخانۀ آستان قدس رضوی قرآن منسوب به خط امام رضا (ع) در آستان قدس رضوی و تکمله‌های آن: مقایسه‌ای میان نسخۀ 1586 و نسخۀ 4354الف و چند برگۀ قرآنی در حراج‌های لندن [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 31-70]
 • کتابخانۀ کاخ توپقاپی مهاجرت نسخ خطی ایران به دربار عثمانی در دورۀ صفوی و سرنوشت آنها [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 63-93]
 • کتابخانۀ مجلس گفتاری در تکمیل دیوان قوامی رازی و تصحیح قصیدۀ بازیافته‌ای از او [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 35-62]
 • کتابخانۀ مجلس بازآرایی و بازشناسی سه مجموعۀ فارسی زردشتی در کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 205-228]
 • کتابخانۀ مرعشی آثار برجای‌مانده از ابن‌خفیف و دست‌نویسی از بخش ابتدایی «کتاب الإقتصاد» [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 41-58]
 • کتابخانۀ ملک شهنشاهنامۀ فتحعلی خان صبا نسخۀ 5998 کتابخانۀ ملک شاهکاری از هنر دورۀ قاجار [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 49-72]
 • کتاب لغت فرهنگ لُبّ‌اللغه شیخ محمود لاهیجی [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 21-41]
 • کتیبه قدمگاه امام رضا(ع) در توران‌پشت: اسناد و کتیبه‌های نویافته [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 269-285]
 • کچکول رویکردهای دودمانی و محلّیِ میرجمال‌الدین محمد حسینی قادری جامی در گزینش متون تاریخی و منشآت در مجموعۀ خطّی وی [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 123-142]
 • کرد تأملی در احوال علی بن عیسی اِربِلی و اخبار امام‌ رضا (ع) در کشف‌الغمّه [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 9-24]
 • کرسی‌نامۀ نعمت‌اللهیه زندگینامۀ خودنوشت حاج زین‌العابدین شیروانی به همراه یک مراسله و کرسی‌نامۀ سلسلۀ نعمت‌اللهیه [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 283-305]
 • کسره کسرۀ بدل از یای نکره، یک ویژگی گویشی ـ رسم‌الخطی [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 97-128]
 • کشف‌الغمّه تأملی در احوال علی بن عیسی اِربِلی و اخبار امام‌ رضا (ع) در کشف‌الغمّه [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 9-24]
 • کشف‌المحجوب نکاتی دربارۀ کشف‌المحجوب ابویعقوب سجستانی [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 189-199]
 • کشکول تعیین انتساب چند شعر به شیخ بهایی [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 185-202]
 • کلمات ترکی در شعر فارسی کلمات ترکی (ترکی مغولی و عثمانی) در غزلیّات مولوی [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 11-30]
 • کلمات ترکی در شعر مولوی کلمات ترکی (ترکی مغولی و عثمانی) در غزلیّات مولوی [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 11-30]
 • کلمات ترکی ‌‌ـ‌ مغولی در شعر فارسی کلمات ترکی ‌ـ ‌مغولی در کلیات شمس [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 231-259]
 • کلمات عربی شاهنامه نگاهی دیگر به خطبۀ داستان رستم و سهراب [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 95-129]
 • کلیات اشعار رباعیات از نظر افتادۀ سلمان ساوجی [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 251-264]
 • کلیات سلمان ساوجی بررسی انتقادی کلیات سلمان ساوجی [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 145-175]
 • کمال اسماعیل اشعار نویافتۀ کمال اسماعیل [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 133-151]
 • کمال‌الدین بهزاد یک متن و دوبیان؛ بررسی نسبت طریقت جوانمردی با سبک نقاشی بهزاد و شعر سعدی [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 177-197]
 • کمال‌الدّین بهزاد تصحیح یک اشتباه تاریخی: مطالعه‌ای در نشان کلانتری کتابخانه به اسم کمال‌الدّین بهزاد [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 9-34]
 • کمال‌الدین حسین گازرگاهی معمّای نویسندۀ مجالس العشاق [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 35-51]
 • کندی عطرهای مرکب در جواهر الطیب المفردة: بازشناسی عطرنامۀ منسوب به ابن‌ماسویه و محتوای آن [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 251-268]
 • کنوز الودیعة بررسی و نقد ترجمۀ داستانِ محاکمۀ انسان و حیوانِ رسائل اخوان الصفا (مندرج در کنوز الودیعة من رموز الذریعة) [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 169-184]
 • کنیسه بررسی معانی و شواهد واژۀ «کنیسه» در متون فارسی و عربی [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 209-222]
 • کهگیلویه نویافته‌هایی از تاریخ ادبیات ایران «اعلامى چند از کهگیلویه» [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 103-119]
 • کهن‌ترین دست‌نویس فارسی کهن‌ترین مکتوب تاریخ‌دار فارسی: دست‌نوشتی فارسی از احمد بن ابی‌القاسم خَیقانی در پایان قرآنی از قرن سوم [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 9-26]
 • کهن‌ترین نسخهٔ دیوان خواجو کهن‌ترین دیوان اشعار خواجوی کرمانی: بازسازی مجموعه اشعار مورّخ ۷۵۰ق بر اساس دو نسخهٔ نویافته [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 39-75]
 • کوش ارتباط منظومۀ کوش‌‏نامه با پادشاهان کوش در هزارۀ قبل از میلاد در آفریقا [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 181-202]
 • کوش‎نامه ارتباط منظومۀ کوش‌‏نامه با پادشاهان کوش در هزارۀ قبل از میلاد در آفریقا [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 181-202]
 • کی‌قباد گزارشی نویافته از پیوند رستم با خاندان کیانیان [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 71-86]
 • کی‌کاووس گزارشی نویافته از پیوند رستم با خاندان کیانیان [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 71-86]

گ

 • گرشاسپ درخشش گرشاسپ در برخی دست‌نویس‌های شاهنامه [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 203-221]
 • گشایش و رهایش بررسی اصالت متن «گشایش و رهایش» [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 265-284]
 • گفتارنوشت نظری سبک‌شناختی در رساله‌‌ای عرفانی [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 145-163]
 • گفت‌و‌گو نخستین نشانه‌های رمان‏‌نویسی در ایران تحلیلی بر «حکایت پیر و جوان» اثر ناصرالدین ‌شاه [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 149-170]
 • گلچین نسخه‌ای شاهانه کتابت‌شده برای اسکندر بن عمر شیخ: گلچین محفوظ در موزۀ کالوست گلبنکیان، کتابخانۀ دانشگاه استانبول و مؤسسۀ تاریخ پزشکی ولکام [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 55-90]
 • گلستان سعدی ملاحظاتی دربارۀ تحفۀ الملوک و تصحیح مجدّد آن [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 51-74]
 • گلشن راز معرفی و بررسی شرح گلشن راز احمد بن موسی رشتی استادی [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 373-393]
 • گلگشت نگاهی تازه به واژۀ «گلگشت» [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 173-191]
 • گنجینۀ دستنویس‌های پهلوی و پژوهش‌های ایرانی فهرست تطبیقی چند دستنویس پهلوی [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 119-148]
 • گونۀ ماوراءالنهری دربارۀ نسخۀ برلین نوشتۀ حکیم یحیی بن الحسین الشاشی [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 149-172]
 • گویش خراسانی واژه‌های طوسی در الابنیة عن حقایق‌الادویة [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 189-214]
 • گویش‌شناسی نگاهی تازه به واژۀ «گلگشت» [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 173-191]
 • گویش طوسی واژه‌های طوسی در الابنیة عن حقایق‌الادویة [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 189-214]
 • گویش ماوراالنهری فرهنگ کهن عربی به فارسی در مجموعۀ 6788 کتابخانۀ مجلس [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 215-230]
 • گویش نیشابوری کسرۀ بدل از یای نکره، یک ویژگی گویشی ـ رسم‌الخطی [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 97-128]
 • گویش هروی کسرۀ بدل از یای نکره، یک ویژگی گویشی ـ رسم‌الخطی [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 97-128]

ل

 • لب‌اللغه فرهنگ لُبّ‌اللغه شیخ محمود لاهیجی [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 21-41]
 • لسان‌الغیب تصحیح «رسالۀ هجو ثالث» صادقی‌بیک افشار [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 85-101]
 • لسانی شیرازی تصحیح «رسالۀ هجو ثالث» صادقی‌بیک افشار [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 85-101]
 • لطائف‌الحدائق تصحیح چند خطا در آثار چاپی سنایی غزنوی [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 101-116]
 • لطایف‌نامه «تذکره‌ای در انزوا» بررسی انتقادی چاپ‌های لطایف‌نامه و معرفی نسخ آن [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 57-83]
 • لغت‌نامه زبان‌ها و لهجه‌های به‌ کار رفته در خلاصة اللغاتِ ابن‌ابوالمحسن جُنابذی [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 335-354]
 • لغت‌نامۀ دهخدا نقش فرهنگ‌های لغت در تصحیح دیوان سوزنی سمرقندی [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 149-172]
 • لفظ و اندیشه رستخیز ناگهان (نقش صناعات صوری در مثنوی معنوی) [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 47-64]
 • لقب الف تسمیه؛ سیری در کاربرد «الف» پسوند اسامی خاص و القاب در متون منظوم و منثور فارسی [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 83-108]
 • لمعات تصحیح از نظر جامی و کارکرد آن در شرح لمعات عراقی [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 79-112]
 • لنفانژیت ناسوری اسبان خُنام: واژه‌ای کهن در متون فارسی قدیم در ارتباط با دامپزشکی [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 173-182]
 • لهجۀ مشهدی واژه‌های طوسی در الابنیة عن حقایق‌الادویة [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 189-214]
 • لهجۀ مشهدی واژه‌های گویشی و فنی در وقف‌نامه‌های آستان قدس رضوی [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 105-121]
 • لیلی و مجنون مثنوی لیلی و مجنون مکتبی شیرازی نسخۀ خطی شمارۀ 10379، کتابخانۀ آیت‌اللّه مرعشی نجفی [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 121-135]
 • لیمیای صفوی «لیمیای صفوی»: بازخوانی «اسرار قاسمی» و اثری نویافته از ملاجلال منجم یزدی [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 115-130]

م

 • ماخوری نظریۀ ایقاع فارابی در رسالۀ «إحصاء الایقاعات» و بررسی سیر تکامل آن در خلال آثار موسیقی وی همراه با معرفیِ تک‌نسخۀ خطی این رساله [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 121-147]
 • مامطیر تفسیر یک قصیده، تشخیص یک مزار (سفرنامۀ منظوم حسن بن حمزۀ طبری به طوس و مزار پدرش ابوالقاسم در مامطیر) [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 131-148]
 • متن انتقادی بررسی انتقادی کلیات سلمان ساوجی [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 145-175]
 • متن چاپی نقد و بررسی تصحیح دیوان شمس طبسی [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 193-205]
 • متن‌شناسی دربارۀ چند بیتِ منسوب به فردوسی [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 9-39]
 • متن کهن فارسی دربارۀ نسخۀ برلین نوشتۀ حکیم یحیی بن الحسین الشاشی [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 149-172]
 • متون اسلامی نگاهی به سهم ایرانیان در زمینۀ تألیف متون عربی در قدیم و تصحیح آن‌ها در قرن اخیر [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 7-34]
 • متون اسماعیلیه بررسی اصالت متن «گشایش و رهایش» [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 265-284]
 • متون تاریخی ریشه‌یابی برخی از حکایات کتاب احوال و اخبار برمکیان و رفع پاره‌ای از کاستی‌های آن با تکیه بر منابع جنبی [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 217-234]
 • متون تاریخی بررسی انتقادی تصحیح کتاب «احوال و اخبار برمکیان» [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 167-183]
 • متون تاریخی جامعه‌نگاری روستایی در منابع تاریخی عصر صفویه [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 105-128]
 • متون تعلیمی قرن پنجم و ششم کتاب ارشاد عبداللّه قلانسی و نکاتی دربارۀ آن [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 153-177]
 • متون تفسیری معرّفی و بررسی تفسیر ثمانیۀ خواجه‌ محمّد پارسا و نکاتی دربارۀ حیات و آثار وی [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 199-221]
 • متون عرفانی امثال عربی در نامه‌های عین‌القضات همدانی [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 157-200]
 • متون فارسی دو اثر فارسی در مجموعۀ 1511 کتابخانۀ ملی ملک مورخ 517- 519ق؛ با اشارتی به انتقال آثار شیعی و آموزش عربیت در نیشابور سدۀ پنجم و ششم هجری [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 285-308]
 • متون فارسی حلول ‌الاَشکالِ محمود بن احمد متوله (؟)، اثری فارسی در طلسمات و خواتیم، نگاشتۀ 544ق [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 33-62]
 • متون ناهم‌سنخ آیا می‌توان متونِ ادبی را با اجزاءِ متونِ ناهم‌سنخِ دیگر تصحیح کرد؟ [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 97-108]
 • متون نظم قرن ششم نقد و بررسی تصحیحات پیشین دیوان انوری [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 355-372]
 • مثل‌نامه‌های کهن عربی امثال عربی در نامه‌های عین‌القضات همدانی [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 157-200]
 • مثنوی نقدی بر احادیث و قصص مثنوی (تأثیر فرهنگ و ادب ایران قبل از اسلام در مثنوی) [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 141-166]
 • مثنوی تحلیل شرح مثنوی میر نوراللّه احراری و مقایسه‌ی آن با شروح دیگر [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 79-105]
 • مثنوی مولوی رستخیز ناگهان (نقش صناعات صوری در مثنوی معنوی) [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 47-64]
 • مجالس نظری سبک‌شناختی در رساله‌‌ای عرفانی [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 145-163]
 • مجدالدین علی قوسی شوشتری قوسی شوشتری، ادیب گمنام دورۀ صفوی [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 37-58]
 • مجد همگر بررسی و نقد انتساب رباعیات مشترک خیام و مجدهمگر با استناد به نسخۀ 697 ق موزۀ بریتانیا [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 231-263]
 • مجد همگر جست‌وجو در احوال و اشعار مجدالدین همگر [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 113-148]
 • مجلس‌گویی سیف‌الدّین باخرزی و دو مجلس منتشرنشده از او [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 235-256]
 • مجمع‌التواریخ نسخۀ مصورِ کتابی از رشیدالدین و حافظ ابرو در کتابخانۀ کاخ توپکاپی (خزینۀ 1653) [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 27-48]
 • مجمع‌‌الفصحا تکمله‌ای بر دیوان قطران تبریزی [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 289-315]
 • مجموعه رسائل ضرورت تصحیح مجدد مجموعه رسائل عزیزبن محمد نسفی [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 325-345]
 • مجموعه‌های شعری رودکی بررسی برخی مجموعه‌های شعری رودکی و دو بیت تازۀ منسوب به او [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 235-256]
 • مجموعۀ رشیدیه پژوهشی در اشعار فارسی تقریظات مجموعۀ رشیدیه [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 281-308]
 • مجموعۀ زردشتی 12604 بازآرایی و بازشناسی سه مجموعۀ فارسی زردشتی در کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 205-228]
 • مجموعۀ زردشتی 13522 بازآرایی و بازشناسی سه مجموعۀ فارسی زردشتی در کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 205-228]
 • مجموعۀ زردشتی 13589 بازآرایی و بازشناسی سه مجموعۀ فارسی زردشتی در کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 205-228]
 • محافظه‌کاری محافظه‌کاری و حقیقت‌گویی در تاریخ بیهقی [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 137-156]
 • محاکمۀ انسان و حیوان بررسی و نقد ترجمۀ داستانِ محاکمۀ انسان و حیوانِ رسائل اخوان الصفا (مندرج در کنوز الودیعة من رموز الذریعة) [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 169-184]
 • محتشم کاشانی سنجش هشت چاپ و تصحیح ابیاتی از کلّیات محتشم کاشانی [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 195-210]
 • محتوا نخستین نشانه‌های رمان‏‌نویسی در ایران تحلیلی بر «حکایت پیر و جوان» اثر ناصرالدین ‌شاه [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 149-170]
 • محمد استعلامی نگاهی به کتاب درس حافظ [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 191-207]
 • محمد بن حسن خازن متون موازی الصیدنة ابوریحان بیرونی (منابع بیرونی، آثار بهره‌مند از آن و تحریر فارسی کاسانی) [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 9-31]
 • محمدبن زکریای رازی طبقه‌بندی جریان‌های رازی‌شناسی در ایران و غرب [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 235-250]
 • محمّد بن عبدالکریم شهرستانی اسماعیلیان ایران و دانش استیفا [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 189-204]
 • محمد بن عمران کرمانی کهن‌ترین دیوان اشعار خواجوی کرمانی: بازسازی مجموعه اشعار مورّخ ۷۵۰ق بر اساس دو نسخهٔ نویافته [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 39-75]
 • محمدتقی خویی محمّد تقی خویی، شاعر و عارفی گمنام [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 69-97]
 • محمّدجعفر یاحقّی نقد و بررسی «بدین شیرین سخن گفتن» [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 317-333]
 • محمد حسن افشار شهنشاهنامۀ فتحعلی خان صبا نسخۀ 5998 کتابخانۀ ملک شاهکاری از هنر دورۀ قاجار [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 49-72]
 • محمدکاظم تبریزی نظری به منظرالاولیا [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 7-20]
 • محمد لاهیجی معرفی و بررسی شرح گلشن راز احمد بن موسی رشتی استادی [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 373-393]
 • محمل بررسی معانی و شواهد واژۀ «کنیسه» در متون فارسی و عربی [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 209-222]
 • محمود بن احمد متولّه حلول ‌الاَشکالِ محمود بن احمد متوله (؟)، اثری فارسی در طلسمات و خواتیم، نگاشتۀ 544ق [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 33-62]
 • محمود لاهیجی فرهنگ لُبّ‌اللغه شیخ محمود لاهیجی [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 21-41]
 • مدایح مؤیدیه مدایح مؤیدیه و فواید آن [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 109-121]
 • مدل‌های غیربطلمیوسی برخی ویژگی‌های علمی و تاریخی کتاب اختیارات مظفری نوشتۀ قطب‌الدین شیرازی (جامع‌ترین کتاب هیئت به زبان فارسی) [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 131-150]
 • مذهب تشیع جستاری در علل گرایش‌های شیعی حکومتگران تیموری [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 55-66]
 • مرآت عشّاق شناخت مؤلّف مرآت عشّاق (مطالعۀ نسخه‌شناسانه و متن‌پژوهانه) [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 11-30]
 • مرقع دیباچۀ مرقع شاه محمد مذهب [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 77-99]
 • مرقع گلشن دیباچۀ مرقع شاه محمد مذهب [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 77-99]
 • مزامیر داود بررسی ترجمه‌ای از مزامیر داود در کتابخانۀ نمازی خوی [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 87-103]
 • مزدوج مثنوی: قالب شعر فارسی یا عربی؟ [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 177-190]
 • مشروح پژوهشی در معنای اصطلاح دیوانیِ «مشروح» [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 181-194]
 • مشمشه خُنام: واژه‌ای کهن در متون فارسی قدیم در ارتباط با دامپزشکی [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 173-182]
 • مصاحف کوفی قرآن منسوب به خط امام رضا (ع) در آستان قدس رضوی و تکمله‌های آن: مقایسه‌ای میان نسخۀ 1586 و نسخۀ 4354الف و چند برگۀ قرآنی در حراج‌های لندن [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 31-70]
 • مصادر تاریخ نیشابور پژوهشی در مصادر و منابع حاکم نیشابوری در «تاریخ نیشابور» [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 269-300]
 • مصباح الظلمات فی تفسیر التورات مصباح الظلمات فی تفسیر التورات: تفسیری شیعی بر اسفار خمسه [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 109-132]
 • مصحف کوفی برگه‌هایی از قرآنی کهن و پراکنده در جهان در موزۀ رضا عباسی تهران [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 133-159]
 • مطالعات تطبیقی ادیان بررسی ترجمه‌ای از مزامیر داود در کتابخانۀ نمازی خوی [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 87-103]
 • مظاهر مصفا ابیات تازه‌ای از غزلیات نزاری قهستانی (بر اساس دو نسخۀ کلیات او در کتابخانه‌های روسیه و تاجیکستان) [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 223-250]
 • معاهدات تاریخی یک عهدنامه، چند متن متفاوت؛ بررسی انتقادی متنِ عهدنامۀ اول ارزنةالروم [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 95-120]
 • معاهدۀ اول ارزنةالروم یک عهدنامه، چند متن متفاوت؛ بررسی انتقادی متنِ عهدنامۀ اول ارزنةالروم [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 95-120]
 • معدولات نظریۀ ایقاع فارابی در رسالۀ «إحصاء الایقاعات» و بررسی سیر تکامل آن در خلال آثار موسیقی وی همراه با معرفیِ تک‌نسخۀ خطی این رساله [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 121-147]
 • معراج‌الخیال تجلی شیرازی شرح احوال و معرفی آثار او [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 261-281]
 • معیارهای فرعی تصحیح نوآیینِ شاهنامه؛ بررسی ویرایشِ فریدون جنیدی [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 5-68]
 • مفجّع بصری شرح قصیدة الأشباه اثر مُفَجَّع بَصری، شاعر گمنام شیعه [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 237-248]
 • مقالات شمس ردّ پای یکی از مشایخ تبریز در بوستانِ سعدی [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 151-169]
 • مقدمه طرزی نابهنجاریده و تأسف‌بار در چاپیدن دیوان طرزی افشار [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 257-283]
 • مقدمۀ قدیم شاهنامه آرش کمانگیر در مقدمۀ قدیم شاهنامه [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 201-214]
 • مکاتب هنری ایرانی-اسلامی بررسی تحلیلی مکتب هنری شیراز با استناد به آرایه‌های نسخ خطی [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 191-238]
 • مکتب شیراز بررسی تحلیلی مکتب هنری شیراز با استناد به آرایه‌های نسخ خطی [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 191-238]
 • مکتبی شیرازی مثنوی لیلی و مجنون مکتبی شیرازی نسخۀ خطی شمارۀ 10379، کتابخانۀ آیت‌اللّه مرعشی نجفی [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 121-135]
 • ملا اسماعیل اصفهانی شرح الحکمة العرشیة ملا اسماعیل اصفهانی، پاسخی به جرح عرشیۀ احسائی [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 183-202]
 • ملاجلال منجم یزدی «لیمیای صفوی»: بازخوانی «اسرار قاسمی» و اثری نویافته از ملاجلال منجم یزدی [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 115-130]
 • ملاحسن نقد و بررسی تصحیح رسالۀ «الأصل الأصیلِ» ملارجبعلی تبریزی و معرفی یک نسخۀ کهن و یک ترجمۀ کمترشناخته‌شده از آن [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 181-197]
 • ملاحسین واعظ کاشفی «لیمیای صفوی»: بازخوانی «اسرار قاسمی» و اثری نویافته از ملاجلال منجم یزدی [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 115-130]
 • ملاحمزه گیلانی نسخه‌شناسی و بایسته‌های تصحیح انتقادی «حکمت صادقیه» اثر مهمّ حکیم ملامحمّدصادق اردستانی [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 247-266]
 • ملارجبعلی تبریزی نقد و بررسی تصحیح رسالۀ «الأصل الأصیلِ» ملارجبعلی تبریزی و معرفی یک نسخۀ کهن و یک ترجمۀ کمترشناخته‌شده از آن [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 181-197]
 • ملامحمّدصادق اردستانی نسخه‌شناسی و بایسته‌های تصحیح انتقادی «حکمت صادقیه» اثر مهمّ حکیم ملامحمّدصادق اردستانی [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 247-266]
 • ملا میر قاری گیلانی انیس‌العاقلین ملامیرقاری گیلانی و نسخه‌های آن [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 5-26]
 • ملک‌الشعرای بهار حواشی ملک‌الشعرای بهار بر دیوان جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 99-121]
 • ممدوحان فرخی سیستانی ابوسهل عمر عراقی: ممدوح ناشناختۀ فرخی، وزیر بی‌نشان محمود [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 115-138]
 • منابع جنبی ریشه‌یابی برخی از حکایات کتاب احوال و اخبار برمکیان و رفع پاره‌ای از کاستی‌های آن با تکیه بر منابع جنبی [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 217-234]
 • مناقب العارفین ردّ پای یکی از مشایخ تبریز در بوستانِ سعدی [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 151-169]
 • مناقب علی(ع) شرح قصیدة الأشباه اثر مُفَجَّع بَصری، شاعر گمنام شیعه [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 237-248]
 • منتهی الإدراک فی تقاسیم الأفلاک عبدالجبار الخرقی و آثار او در هیئت [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 137-169]
 • منشآت پژوهشی در احوال و آثار شمس سُجاسی (بر اساس منشآت منتشرنشدۀ او) [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 9-32]
 • منصور پهلوان نقد و بررسی تصحیح ترجمة الخواص زواره‌ای [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 217-234]
 • منظرالاولیا نظری به منظرالاولیا [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 7-20]
 • منظومه‌های نحوی منظومه‌های نحوی در ایران [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 169-187]
 • منظومۀ امیر و گوهر «امیری» یا منظومۀ «امیر و گوهر»؛ بر اساس نسخۀ ‌خطی نویافتۀ محفوظ در کتابخانۀ ‌ملی ‌ایران [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 109-136]
 • منظومۀ خلافیات شرح فارسی منظومۀ خلافیات نسفی؛ نسخۀ مورّخ 665ق [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 9-34]
 • منظومۀ کوه دماوند رزم‌نامۀ «کوه دماوند»؛ منظومه‌ای پهلوانی ناشناخته از دورۀ صفویه [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 135-154]
 • منوچهری بررسی سطح فکری اشعار منوچهری دامغانی [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 219-243]
 • منوچهری دامغانی نقد و بررسیِ تصحیح و شرح «دیوان اشعار منوچهری دامغانی» [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 143-168]
 • مهرنوشته در بارۀ چند مهرنوشته و سکه‌نوشتۀ ساسانی و عرب‌ساسانی [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 73-89]
 • موزۀ بنیاد مستضعفان پایزه‌ای دیگر از سلطان ابوسعید ایلخانی [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 171-188]
 • موزۀ رضا عباسی برگه‌هایی از قرآنی کهن و پراکنده در جهان در موزۀ رضا عباسی تهران [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 133-159]
 • مولوی بررسی نسخه‌شناسی و سبک‌شناسی اشعار ترکی مولانا [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 47-76]
 • مولوی نقدی بر احادیث و قصص مثنوی (تأثیر فرهنگ و ادب ایران قبل از اسلام در مثنوی) [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 141-166]
 • مولوی بازخوانی تعلیقات استاد شفیعی کدکنی بر غزلیّات شمس تبریز [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 71-103]
 • مولوی کرمان زندگینامۀ خودنوشت حاج زین‌العابدین شیروانی به همراه یک مراسله و کرسی‌نامۀ سلسلۀ نعمت‌اللهیه [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 283-305]
 • مونس‌نامه کهن‌ترین نقل‌ها از ترجمۀ منظوم وصیّت امام علی به امام حسین‌(علیهما السلام) [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 99-113]
 • میراث فرهنگی قدمگاه امام رضا(ع) در توران‌پشت: اسناد و کتیبه‌های نویافته [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 269-285]
 • میراث مکتوب زردشتی بازآرایی و بازشناسی سه مجموعۀ فارسی زردشتی در کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 205-228]
 • میرجمال‌الدین محمد حسینی قادری جامی رویکردهای دودمانی و محلّیِ میرجمال‌الدین محمد حسینی قادری جامی در گزینش متون تاریخی و منشآت در مجموعۀ خطّی وی [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 123-142]
 • میرجمله بررسی انتقادی منابع شرح‌حال و سروده‌‌های روح‌الامین شهرستانی [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 203-221]
 • میرخواند اقتباس‌های میرخواند از اغراض السیاسۀ ظهیری سمرقندی [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 163-179]
 • میرداماد تأمّلی در انتساب رسالۀ «نور ‌‌الهدایة» به جلال‌الدین دوانی (مطالعه‌ای متن‌محور بر بنیاد نظریّۀ «حدوث دهری» و آثار میرداماد) [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 123-143]
 • میرزا ابوطالب فندرسکی منظومۀ غزوات، تکملۀ حملۀ حیدری یا اثری مستقل؟ [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 123-144]
 • میرزا احمد شیرازی رساله‌ای در نقد نقّالی از دورۀ قاجاری [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 7-35]
 • میرزاجعفرخان مشیرالدوله بررسی انتقادی چاپِ «رسالۀ تحقیقات سرحدیه» [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 177-208]
 • میرزا حبیب‌اللّه شریفی نقش حَجَر: سواد سنگ وقف‌نامۀ بقعۀ شاهچراغ(ع) [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 9-32]
 • میرزا حسن اصفهانی تطبیق سبک‌شناسی برخی از نگاره‌های نسخۀ خطی هزار و یک شب با تصاویر چاپ سنگی رموز حمزه، به منظور شناسایی یکی از نقاشان نسخۀ خطی هزار و یک شب [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 73-91]
 • میرزا معزالدین موسوی خان دیوان فطرت مشهدی [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 179-200]
 • میرعلی هروی دیباچۀ مرقع شاه محمد مذهب [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 77-99]
 • میرقوام‌الدین رازی نقد و بررسی تصحیح رسالۀ «الأصل الأصیلِ» ملارجبعلی تبریزی و معرفی یک نسخۀ کهن و یک ترجمۀ کمترشناخته‌شده از آن [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 181-197]
 • میرمحمّدامین شهرستانی اصفهانی بررسی انتقادی منابع شرح‌حال و سروده‌‌های روح‌الامین شهرستانی [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 203-221]
 • میر نور اللّه احراری تحلیل شرح مثنوی میر نوراللّه احراری و مقایسه‌ی آن با شروح دیگر [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 79-105]
 • میرهاشم محدث نقد و بررسی چاپ التذکرة فی علم البزدرة [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 243-263]

ن

 • نادرشاه افشار پانزده سند نویافته از نادرشاه افشار به زبان عربی [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 109-131]
 • ناصرالدین شاه نخستین نشانه‌های رمان‏‌نویسی در ایران تحلیلی بر «حکایت پیر و جوان» اثر ناصرالدین ‌شاه [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 149-170]
 • ناصرخسرو بررسی انتقادی روش تصحیح خوان اخوان ناصرخسرو [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 249-269]
 • ناصرخسرو بررسی اصالت متن «گشایش و رهایش» [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 265-284]
 • ناصرخسرو قبادیانی اسماعیلیان ایران و دانش استیفا [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 189-204]
 • نامه‌های عین‌القضات امثال عربی در نامه‌های عین‌القضات همدانی [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 157-200]
 • نامه‌های منوچهر بررسی نسخه‌های خطی متن پهلوی نامه‌های منوچهر [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 133-144]
 • نامۀ نامی تصحیح یک اشتباه تاریخی: مطالعه‌ای در نشان کلانتری کتابخانه به اسم کمال‌الدّین بهزاد [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 9-34]
 • نثر نخستین نشانه‌های رمان‏‌نویسی در ایران تحلیلی بر «حکایت پیر و جوان» اثر ناصرالدین ‌شاه [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 149-170]
 • نثر بیهقی توضیح برخی مشکلات در تصحیح جدید تاریخ بیهقی [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 37-53]
 • نثر سبک هندی تحریف و تصحیف و بدخوانی در «چهار عنصر» بیدل دهلوی (تصحیح سیدضیاءالدین شفیعی) [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 215-236]
 • نثر فنّی نقدِ تصحیح، تنقیح، ویرایش و مقابلۀ دستور الکاتب فی تعیین المراتب [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 27-45]
 • نثر مسجّع انیس‌العاقلین ملامیرقاری گیلانی و نسخه‌های آن [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 5-26]
 • نجف‌علی فیض‌آبادی آیینۀ حق‌نما، اثری در دفاع از تشیع در هند [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 5-19]
 • نجفقلی حبیبی بررسی نارساییها و کاستیهای تصحیح رسالۀ تبصرة المبتدی و تذکرة المنتهی و لزوم تصحیح مجدد آن [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 309-323]
 • نجیب جرفادقانی نسخه‏‌هایی تازه‌‏یافته از شاعری گمنام (نجیب جرفادقانی) [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 213-226]
 • نحو عربی منظومه‌های نحوی در ایران [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 169-187]
 • نحویان ایران منظومه‌های نحوی در ایران [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 169-187]
 • نخبگان الف تسمیه؛ سیری در کاربرد «الف» پسوند اسامی خاص و القاب در متون منظوم و منثور فارسی [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 83-108]
 • نخجوانی تکمله‌ای بر دیوان قطران تبریزی [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 289-315]
 • نریمان درخشش گرشاسپ در برخی دست‌نویس‌های شاهنامه [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 203-221]
 • نزاری قهستانی ابیات تازه‌ای از غزلیات نزاری قهستانی (بر اساس دو نسخۀ کلیات او در کتابخانه‌های روسیه و تاجیکستان) [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 223-250]
 • نسخ خطی «تذکره‌ای در انزوا» بررسی انتقادی چاپ‌های لطایف‌نامه و معرفی نسخ آن [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 57-83]
 • نسخ خطی رقم نقاش و مُذهِّب بر جلدهای روغنی (لاکی) کتابخانه و موزۀ ملی ملک [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 185-230]
 • نسخ خطی تصحیح از نظر جامی و کارکرد آن در شرح لمعات عراقی [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 79-112]
 • نسخ خطی تحفةالملوک اثری نویافته از اوحدی مراغه‌‏ای [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 21-47]
 • نسخ خطی بررسی روند تکامل جداول تزیینی در نسخ خطی از قرن پنجم تا نهم هجری [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 139-162]
 • نسخ خطی معرّفی و بررسی تفسیر ثمانیۀ خواجه‌ محمّد پارسا و نکاتی دربارۀ حیات و آثار وی [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 199-221]
 • نسخ خطی معرفی و بررسی نسخه‌های خطی «خلد برینِ» واله اصفهانی و نگاهی به دیدگاه تاریخ‌نگارانۀ او [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 223-263]
 • نسخ خطی ایران مهاجرت نسخ خطی ایران به دربار عثمانی در دورۀ صفوی و سرنوشت آنها [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 63-93]
 • نسخ خطی مزامیر بررسی ترجمه‌ای از مزامیر داود در کتابخانۀ نمازی خوی [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 87-103]
 • نسخ دست‌نویس مجلس تکمله‌ای بر دیوان قطران تبریزی [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 289-315]
 • نسخه طرزی نابهنجاریده و تأسف‌بار در چاپیدن دیوان طرزی افشار [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 257-283]
 • نسخه‏‌های خطی نسخه‏‌هایی تازه‌‏یافته از شاعری گمنام (نجیب جرفادقانی) [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 213-226]
 • نسخه ‌بدل نقدی بر تصحیح یاحقی ـ ‌سیدی از تاریخ‌ بیهقی [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 207-231]
 • نسخه‌برگردان فواید چاپ نسخه‌برگردان [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 9-35]
 • نسخه‌پژوهی بررسی و نقد انتساب رباعیات مشترک خیام و مجدهمگر با استناد به نسخۀ 697 ق موزۀ بریتانیا [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 231-263]
 • نسخه خطی بررسی انواع جعل و تزویر در نسخه‌های خطی با استناد به نمونه‌هایی از آن [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 265-291]
 • نسخه‌شناسی بررسی نسخه‌های خطی متن پهلوی نامه‌های منوچهر [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 133-144]
 • نسخه‌شناسی بررسی نسخه‌شناسی و سبک‌شناسی اشعار ترکی مولانا [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 47-76]
 • نسخه‌شناسی بررسی دستکاری‌های کاتب نسخۀ قاهره، مورّخ ۷۴۱ق، در متن شاهنامه (مطالعه‌ای موردی در کوشش کاتبی صوفی در نزدیک کردن متن شاهنامه به اعتقاداتش) [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 35-59]
 • نسخه‎شناسی معرفی و بررسی کهن‌ترین نسخۀ شناخته‌شدۀ قرّةالعین (کتاب امثال و حکم) [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 155-176]
 • نسخه‌های خطی نسخه‌هایی کهن از شرح اشارات طوسی: نسبت آن‌ها با نسخۀ مؤلف و نکته‌هایی در باب سنت تعلیم و تعلّم اثر [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 179-234]
 • نسخه‌های خطی گمنامی بنام در تاریخ ادب فارسی اثیرالدین اومانی [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 265-283]
 • نسخه‌های خطی تُفّاح الارواح ابن‌سرّاج دمشقی و اهمیت آن در شناخت صوفیان شام [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 73-93]
 • نسخه‌های خطی آرایه‌دار بررسی تحلیلی مکتب هنری شیراز با استناد به آرایه‌های نسخ خطی [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 191-238]
 • نسخه‌های زردشتی بررسی نسخه‌های خطی متن پهلوی نامه‌های منوچهر [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 133-144]
 • نسخۀ 699ق بررسی تحریرِ فارسی «عجائب المخلوقاتِ» قزوینی (بر اساس نسخۀ مورّخ 699ق) [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 59-81]
 • نسخۀ CBL Is 1417 کهن‌ترین مکتوب تاریخ‌دار فارسی: دست‌نوشتی فارسی از احمد بن ابی‌القاسم خَیقانی در پایان قرآنی از قرن سوم [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 9-26]
 • نسخۀ اساس بررسی انتقادی کلیات سلمان ساوجی [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 145-175]
 • نسخۀ خطی فرهنگ رشیدی و معرفی نسخه‌های آن [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 267-288]
 • نسخۀ خطی نقد و بررسی تصحیحات پیشین دیوان انوری [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 355-372]
 • نسخۀ خطی هفت تماشای قتیل لاهوری و نسخه‌های آن [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 165-187]
 • نسخۀ خطی روایت کُردی داستان «شیخ صنعان» و مقایسۀ آن با روایت عطار نیشابوری [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 49-77]
 • نسخۀ خطی فواید چاپ نسخه‌برگردان [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 9-35]
 • نسخۀ خطی «امیری» یا منظومۀ «امیر و گوهر»؛ بر اساس نسخۀ ‌خطی نویافتۀ محفوظ در کتابخانۀ ‌ملی ‌ایران [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 109-136]
 • نسخۀ خطی فرهنگ کهن عربی به فارسی در مجموعۀ 6788 کتابخانۀ مجلس [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 215-230]
 • نسخۀ خطی «رسالۀ اثبات وجود صاحب‌الزمان (ع)» نوشتۀ شیخ ‌بهایی [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 63-84]
 • نسخۀ خطی تجلی شیرازی شرح احوال و معرفی آثار او [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 261-281]
 • نسخۀ خطی معرفی نسخه‌های سام‌نامۀ موجود در کتابخانه‌های جهان [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 79-102]
 • نسخۀ خطی مثنوی لیلی و مجنون مکتبی شیرازی نسخۀ خطی شمارۀ 10379، کتابخانۀ آیت‌اللّه مرعشی نجفی [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 121-135]
 • نسخۀ خطی مصارع‌الشعرا شاعری ناآشنا [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 241-267]
 • نسخۀ خطی انیس‌العاقلین ملامیرقاری گیلانی و نسخه‌های آن [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 5-26]
 • نسخۀ خطی تحلیل شرح مثنوی میر نوراللّه احراری و مقایسه‌ی آن با شروح دیگر [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 79-105]
 • نسخۀ خطی حواشی ملک‌الشعرای بهار بر دیوان جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 99-121]
 • نسخۀ خطی نقد و بررسی مجمع‌‏النفایس خان آرزو [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 171-190]
 • نسخۀ خطی بعضی ویژگی‌‌های آوایی در تفسیر حدادی [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 59-69]
 • نسخۀ خطی تصحیح و تحقیق رسالۀ «ذکر خفی» اثر علاءالدّولۀ سمنانی [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 285-309]
 • نسخۀ خطّی آثار برجای‌مانده از ابن‌خفیف و دست‌نویسی از بخش ابتدایی «کتاب الإقتصاد» [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 41-58]
 • نسخۀ خطی مصوّر مخارج تولید نسخۀ خطی هزارویک‌شب بر پایۀ براتی از آلبوم بیوتات [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 233-251]
 • نسخۀ قاهره بررسی دستکاری‌های کاتب نسخۀ قاهره، مورّخ ۷۴۱ق، در متن شاهنامه (مطالعه‌ای موردی در کوشش کاتبی صوفی در نزدیک کردن متن شاهنامه به اعتقاداتش) [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 35-59]
 • نسخۀ لندن بررسی انتقادی چاپ دیوان خاقانی تصحیح ضیاءالدین سجادی [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 265-280]
 • نشان کلانتری کتابخانه تصحیح یک اشتباه تاریخی: مطالعه‌ای در نشان کلانتری کتابخانه به اسم کمال‌الدّین بهزاد [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 9-34]
 • نصایح شاهرخی پژوهشی در اوضاع اجتماعی ـ مذهبی خراسان در قرن نهم هجری بر مبنای کتاب «نصایح شاهرخی» [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 61-80]
 • نصرالله منشی کهن‌ترین نقل‌ها از ترجمۀ منظوم وصیّت امام علی به امام حسین‌(علیهما السلام) [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 99-113]
 • نصر بن یعقوب دینوری کتابُ الناصری فی ترجمةِ کتابِ القادری فی التّعبیر؛ ترجمۀ فارسی مورّخ 692ق (با نکاتی دربارۀ اصل عربی کتاب و مؤلّفِ آن) [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 33-50]
 • نصرت‌الدین کبودجامه جست‌وجو در احوال نصرت‌الدین کبود جامه و تصحیح اشعار او [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 149-172]
 • نصیرالدین طوسی نسخه‌هایی کهن از شرح اشارات طوسی: نسبت آن‌ها با نسخۀ مؤلف و نکته‌هایی در باب سنت تعلیم و تعلّم اثر [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 179-234]
 • نصیرالدین طوسی برخی ویژگی‌های علمی و تاریخی کتاب اختیارات مظفری نوشتۀ قطب‌الدین شیرازی (جامع‌ترین کتاب هیئت به زبان فارسی) [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 131-150]
 • نصیرالدّین طوسی اسماعیلیان ایران و دانش استیفا [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 189-204]
 • نظام‌الدین اسحاق کهگیلویی نویافته‌هایی از تاریخ ادبیات ایران «اعلامى چند از کهگیلویه» [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 103-119]
 • نظریه در تصحیح متون تصحیح متون از منظر اطّلاع‌شناسی [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 85-108]
 • نظم تعلیمی منظومه‌های نحوی در ایران [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 169-187]
 • نفثةالمصدور تأملی در کتاب شرح نفثةالمصدور تألیف شاهرخ موسویان [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 109-130]
 • نقاشی عصر قاجار شهنشاهنامۀ فتحعلی خان صبا نسخۀ 5998 کتابخانۀ ملک شاهکاری از هنر دورۀ قاجار [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 49-72]
 • نقّالی رساله‌ای در نقد نقّالی از دورۀ قاجاری [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 7-35]
 • نقاوة‌الادوار عبدالعزیز بن عبدالقادر مراغی و ابداعات او در موسیقی (بر اساس نقاوةالادوار و دست‌نوشته‌هایی از او) [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 173-184]
 • نقد حجامت و مکافات! (ذیلی بر چاپهای سه‌گانۀ درع‌الصّحّه) [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 31-55]
 • نقد نقد و بررسی کتاب «فرهنگ نصیری» [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 33-49]
 • نقد بررسی برخی مجموعه‌های شعری رودکی و دو بیت تازۀ منسوب به او [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 235-256]
 • نقد که چو خوش بنگری ای سرو روان ... [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 107-132]
 • نقد نگاهی به کتاب درس حافظ [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 191-207]
 • نقد بلاغی نگاهی به پیشینۀ مطالعات علوم بلاغی در ادبیات عرب [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 103-129]
 • نقدِ تصحیح نقد و بررسیِ تصحیح و شرح «دیوان اشعار منوچهری دامغانی» [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 143-168]
 • نقد تطبیقی نقد تطبیقی مبانی نظری و ساختاری کتب بلاغت فارسی [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 117-133]
 • نقد روش‌شناختی بررسی و سنجش معیارهای گزینش متن در «دفتر دگرسانی‌ها در غزل‌های حافظ» [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 75-96]
 • نقد نقّالی رساله‌ای در نقد نقّالی از دورۀ قاجاری [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 7-35]
 • نقد و بررسی نقد و بررسی تصحیح‌های کتاب سندبادنامه [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 131-151]
 • نقد و بررسی نقد و بررسی «بدین شیرین سخن گفتن» [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 317-333]
 • نقیضه تتبعی در تذکرۀ یخچالیه [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 159-177]
 • نقیضه‌سرایی دو دیوان در وصف طعام از شیرازِ قرن نهم هجری [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 33-58]
 • نگارگری مخارج تولید نسخۀ خطی هزارویک‌شب بر پایۀ براتی از آلبوم بیوتات [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 233-251]
 • نگارگری ایران پژوهشی دربارۀ جعل در نسخ خطیِ ایران با تأکید ویژه بر نسخ مصوّر [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 9-42]
 • نگارگری ایرانی یک متن و دوبیان؛ بررسی نسبت طریقت جوانمردی با سبک نقاشی بهزاد و شعر سعدی [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 177-197]
 • نگارگری شیراز نسخه‌ای شاهانه کتابت‌شده برای اسکندر بن عمر شیخ: گلچین محفوظ در موزۀ کالوست گلبنکیان، کتابخانۀ دانشگاه استانبول و مؤسسۀ تاریخ پزشکی ولکام [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 55-90]
 • نهاوند حلول ‌الاَشکالِ محمود بن احمد متوله (؟)، اثری فارسی در طلسمات و خواتیم، نگاشتۀ 544ق [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 33-62]
 • نهایة الإدراک فی درایة الأفلاک برخی ویژگی‌های علمی و تاریخی کتاب اختیارات مظفری نوشتۀ قطب‌الدین شیرازی (جامع‌ترین کتاب هیئت به زبان فارسی) [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 131-150]
 • نوبه ارتباط منظومۀ کوش‌‏نامه با پادشاهان کوش در هزارۀ قبل از میلاد در آفریقا [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 181-202]
 • نورالدین جهانگیر کهگیلویی نویافته‌هایی از تاریخ ادبیات ایران «اعلامى چند از کهگیلویه» [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 103-119]
 • نورالعیون میل در چشمِ جهان‌بینش کشید! (نورالعیون زرّین‌دست و تصحیح آن) [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 93-130]
 • نور الهدایة تأمّلی در انتساب رسالۀ «نور ‌‌الهدایة» به جلال‌الدین دوانی (مطالعه‌ای متن‌محور بر بنیاد نظریّۀ «حدوث دهری» و آثار میرداماد) [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 123-143]
 • نوشته‌های ساسانی در بارۀ چند مهرنوشته و سکه‌نوشتۀ ساسانی و عرب‌ساسانی [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 73-89]
 • نویسه پیشنهادی برای تصحیح چند لغت در متون فارسی ـ عبری [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 329-355]
 • نیکلسون ما به کجاییم و امانت کجاست (نقد ترجمۀ فارسی اللمع فی التصوف) [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 293-311]

و

 • واژگان کم‌کاربرد فواید واژگانی دیوان غیاث‌الدّین کُجُجی [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 229-242]
 • واژه‌شناسی فواید چاپ نسخه‌برگردان [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 9-35]
 • واژه‌شناسی چند واژۀ نادر در کامل‌التعبیر حبیش تفلیسی [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 201-217]
 • واژه‌های فارسی واژه‌های فارسی در دست‌‌نویسی مشکول از تفسیر سورآبادی [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 73-100]
 • واژه‌های فارسی بعضی ویژگی‌‌های آوایی در تفسیر حدادی [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 59-69]
 • واژه‌های فارسی واژه‌های فارسی مشکول در تفسیر شمارۀ ۱۱۹۳۰ کتابخانۀ مجلس [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 163-180]
 • واژه‌های فنی واژه‌های گویشی و فنی در وقف‌نامه‌های آستان قدس رضوی [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 105-121]
 • واژه‌های گویشی واژه‌های گویشی و فنی در وقف‌نامه‌های آستان قدس رضوی [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 105-121]
 • واژه‌های مشکول واژه‌های فارسی مشکول در تفسیر شمارۀ ۱۱۹۳۰ کتابخانۀ مجلس [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 163-180]
 • واژه‌های نادر چند واژۀ نادر در کامل‌التعبیر حبیش تفلیسی [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 201-217]
 • واله اصفهانی معرفی و بررسی نسخه‌های خطی «خلد برینِ» واله اصفهانی و نگاهی به دیدگاه تاریخ‌نگارانۀ او [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 223-263]
 • وجه اصحّ بررسی و سنجش معیارهای گزینش متن در «دفتر دگرسانی‌ها در غزل‌های حافظ» [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 75-96]
 • وجود منبسط شرح الحکمة العرشیة ملا اسماعیل اصفهانی، پاسخی به جرح عرشیۀ احسائی [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 183-202]
 • وجوه گوناگون کلام ادبی آیا می‌توان متونِ ادبی را با اجزاءِ متونِ ناهم‌سنخِ دیگر تصحیح کرد؟ [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 97-108]
 • ورارود نگاهی به زندگی و آثار صدرالدین عینی [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 255-286]
 • وزارت در دربار غزنوی ابوسهل عمر عراقی: ممدوح ناشناختۀ فرخی، وزیر بی‌نشان محمود [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 115-138]
 • وزیر غیررسمی ابوسهل عمر عراقی: ممدوح ناشناختۀ فرخی، وزیر بی‌نشان محمود [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 115-138]
 • وصاف تحلیل نثر جامع‌التواریخ رشیدالدین فضل‌اللّه از نظر شاخص‌های سبکی و ادبی [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 203-239]
 • وصف کشمیر تجلی شیرازی شرح احوال و معرفی آثار او [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 261-281]
 • وقار شیرازی مدایح مؤیدیه و فواید آن [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 109-121]
 • وقف‌نامه واژه‌های گویشی و فنی در وقف‌نامه‌های آستان قدس رضوی [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 105-121]
 • وقف‌نامۀ نقش حجر نقش حَجَر: سواد سنگ وقف‌نامۀ بقعۀ شاهچراغ(ع) [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 9-32]
 • وکیل ابوسهل عمر عراقی: ممدوح ناشناختۀ فرخی، وزیر بی‌نشان محمود [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 115-138]
 • ویژگی‌های آوایی بعضی ویژگی‌‌های آوایی در تفسیر حدادی [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 59-69]
 • ویژگی‌های آوایی واژه‌های فارسی مشکول در تفسیر شمارۀ ۱۱۹۳۰ کتابخانۀ مجلس [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 163-180]
 • ویژگی‌های آوایی دربارۀ نسخۀ برلین نوشتۀ حکیم یحیی بن الحسین الشاشی [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 149-172]
 • ویژگی‌های دستوری دربارۀ نسخۀ برلین نوشتۀ حکیم یحیی بن الحسین الشاشی [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 149-172]
 • ویژگی‌های زبانی حماسه‌‌سرایی دینی در ادب فارسی [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 183-210]
 • ویژگیهای زبانی نظری سبک‌شناختی در رساله‌‌ای عرفانی [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 145-163]
 • ویژگی‌های لغوی دربارۀ نسخۀ برلین نوشتۀ حکیم یحیی بن الحسین الشاشی [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 149-172]

ه

 • هارولد بلوم رویکرد تقابلی منظومۀ صولت فاروقی با شاهنامۀ فردوسی [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 201-216]
 • هجو اصلی‌ترین ویژگی‌های سبکی هجویات سوزنی سمرقندی [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 173-191]
 • هجو شعر تصحیح «رسالۀ هجو ثالث» صادقی‌بیک افشار [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 85-101]
 • هرمس حلول ‌الاَشکالِ محمود بن احمد متوله (؟)، اثری فارسی در طلسمات و خواتیم، نگاشتۀ 544ق [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 33-62]
 • هزار و یک شب تطبیق سبک‌شناسی برخی از نگاره‌های نسخۀ خطی هزار و یک شب با تصاویر چاپ سنگی رموز حمزه، به منظور شناسایی یکی از نقاشان نسخۀ خطی هزار و یک شب [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 73-91]
 • هزارویک‌شب مخارج تولید نسخۀ خطی هزارویک‌شب بر پایۀ براتی از آلبوم بیوتات [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 233-251]
 • هفت‌تماشا بررسی متن‌شناختی نسخۀ خطی هفت‌تماشا از منظر مردم‌شناسی [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 199-216]
 • هفت تماشا هفت تماشای قتیل لاهوری و نسخه‌های آن [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 165-187]
 • هفت دیوان سنجش هشت چاپ و تصحیح ابیاتی از کلّیات محتشم کاشانی [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 195-210]
 • هنجارستیزی زبانی طرزی نابهنجاریده و تأسف‌بار در چاپیدن دیوان طرزی افشار [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 257-283]
 • هند درنگی در تذکرة‌التواریخ [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 261-279]
 • هند مهاجران ایرانی آفاقی یا غربا با نگاهی به عرفات‌العاشقین [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 281-302]
 • هندوان هفت تماشای قتیل لاهوری و نسخه‌های آن [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 165-187]
 • هندوان دربارۀ داستانی از الهی‌نامۀ عطار و نکاتی دربارۀ لغات «راهب» و «ترسا» [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 81-97]
 • هنر آل‌اینجو کهن‌ترین دیوان اشعار خواجوی کرمانی: بازسازی مجموعه اشعار مورّخ ۷۵۰ق بر اساس دو نسخهٔ نویافته [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 39-75]
 • هنر قاجار مخارج تولید نسخۀ خطی هزارویک‌شب بر پایۀ براتی از آلبوم بیوتات [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 233-251]
 • هودبری یک فرمان سیورغالِ هودبری به زبان فارسی از اوزون‌حسن آق‌قویونلو در یک مرقّع خطّ (و ملاحظاتی در باب گونه‌ها و شیوه‌های حفظ اسناد در گذشته) [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 43-72]
 • هویت ایرانی رد پای هویّت ایرانی در شاهنامۀ فردوسی [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 99-126]
 • هیئت عبدالجبار الخرقی و آثار او در هیئت [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 137-169]
 • هیولی شرح الحکمة العرشیة ملا اسماعیل اصفهانی، پاسخی به جرح عرشیۀ احسائی [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 183-202]

ی

 • یادداشت‏‌های سندبادنامه یادداشت‌هایی بر یادداشت‌های سندبادنامه [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 191-212]
 • یادداشت‌های شاهنامه یاری قافیه در پیرایش برخی از بیت‌های شاهنامه [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 245-262]
 • یای انشاء کسرۀ بدل از یای نکره، یک ویژگی گویشی ـ رسم‌الخطی [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 97-128]
 • یای نکره کسرۀ بدل از یای نکره، یک ویژگی گویشی ـ رسم‌الخطی [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 97-128]
 • یحیی الخشاب بررسی انتقادی روش تصحیح خوان اخوان ناصرخسرو [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 249-269]
 • یحیی بن الحسین الشاشی دربارۀ نسخۀ برلین نوشتۀ حکیم یحیی بن الحسین الشاشی [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 149-172]
 • یزدگردی تأملی در کتاب شرح نفثةالمصدور تألیف شاهرخ موسویان [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 109-130]
 • یوحنا بن ماسویه عطرهای مرکب در جواهر الطیب المفردة: بازشناسی عطرنامۀ منسوب به ابن‌ماسویه و محتوای آن [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 251-268]